nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Deze website maakt geen gebruik van cookies!

 Reacties van lezers (deel 1).

In de loop der tijd heb ik diverse reacties en vragen van lezers ontvangen. Die bewaar ik (vrijwel) allemaal, inclusief de antwoorden die ik op deze vragen heb gegeven. Op den duur wordt dit zo'n grote verzameling dat het me wel nuttig leek om een deel daarvan op deze website te plaatsen. Zodat ook andere lezers er misschien nog iets aan hebben. Er kunnen dingen bij zijn die je wellicht zelf had willen vragen maar waar je me misschien niet mee lastig wilde vallen. Welnu, hieronder heb ik de op deze pagina aanwezige onderwerpen weergegeven in een beknopte inhoudsopgave, dus kijk maar eens of er iets bruikbaars bij staat. Ik heb overigens meer dan eens reacties ontvangen die ik vanwege bepaalde vertrouwelijke gegevens niet openbaar maak en die daarom niet op deze website zullen worden geplaatst. Dus mocht je zelf willen reageren dan kun je er op rekenen dat vertrouwelijke gegevens ook vertrouwelijk zullen blijven. Er zijn reacties bij die ten tijde van het samenstellen van deze pagina al weer ruim twee jaar oud waren. Bij het herlezen van mijn antwoorden viel me dan ook op dat sindsdien mijn schrijfstijl alweer een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt waardoor de verleiding groot was om mijn antwoorden hier en daar te corrigeren maar daar heb ik, op een enkele kleine aanvulling en enige details na, toch maar van afgezien. Mijn inzichten zijn overigens in die tussenliggende periode niet gewijzigd. De reacties zijn verdeeld over drie pagina's. De links naar de andere twee pagina's met reacties vind je onder- en bovenaan deze pagina.
 
De leer van de Mormonen.
De Christelijke feestdagen.
Het hele godsdienst of geloof gebeuren is schofterig.
De Koran en de Islam.
De trouwe en verstandige slaaf.
De drie-eenheid.
Zondaar tot de dood.
Uw belijdenis is oprecht.
De zonen Gods.
Kerken en gemeenten.
De alverzoening.
Mijn achtergrond.
Benny Hinn.
De grote verdrukking.
De G12 beweging.
Een “voorspelde” wederkomst.
Jezus grootmaken.
Ga zo door.
De behoudenis.
De afgewezen Messias.

De leer van de Mormonen.

Enkele jaren geleden heb ik vernomen van medechristenen dat de Mormonen een sekte zijn en de bijbel of bijbelteksten verdraaien. Is dat waar? Heeft u wat informatie hieromtrent voor ons? Of zijn ze geen sekte?

Mijn antwoord:
Het is me gelukt om wat informatie bij elkaar te krijgen over de mormonen. Het is een leer waarvan ik jaren geleden al heb gehoord maar omdat het mij niet aansprak heb ik me er nooit eerder mee beziggehouden.
Deze sekte is ook bekend onder de naam: “De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen”. Dat is een hele mond vol. Ze is opgericht door ene Joseph Smith en is ontstaan in de Verenigde Staten. Volgens de leer van de mormonen kreeg deze Joseph Smith in het jaar 1823 op vijftienjarige leeftijd een engel op bezoek die hem de opdracht gaf om het ware evangelie van Jezus bekend te maken in deze wereld. De naam van deze engel was Moroni. Volgens hun verhaal was deze Moroni een zoon van Mormon en leefde als mens in de vierde eeuw na Christus. Toen hij aan Joseph Smith verscheen was hij dus als engel teruggekomen naar de aarde. Dit is al het eerste wat verdacht is aan deze leer want een dode die terugkeert, en dan ook nog als engel doet sterk denken aan het oproepen van doden. Dit heeft God aan het volk Israël al verboden (Deuteronomium 18:10-13) en dit verbod geldt nog steeds. De engel Moroni geeft vervolgens de opdracht om een paar gouden platen op te graven waarop o.a. het boek van Mormon is gegraveerd. Dit boek bevat het evangelie van Jezus zoals Jezus dit aan de vroegere bewoners van Amerika had bekend gemaakt. Deze Mormon was de vader van Moroni. Vanwege dit boek zijn de mormonen dus aan hun naam gekomen. Joseph Smith mag trouwens pas vier jaar na de verschijning van de “engel” deze platen opgraven om vervolgens de inhoud te vertalen. Hij mag ze aan niemand laten zien, alleen aan hen die bij name genoemd worden. Als hij hier ongehoorzaam aan is zal hij worden vernietigd. Dit is ook een aanwijzing dat hier geen engel aan het woord kan zijn omdat God wel ernstig kan waarschuwen (ook door middel van een engel) maar een dreigement als dit is erg ver gezocht. Dit is meer de taal van een demon die zich voordoet als een engel des lichts.
De Mormonen zeggen zelf de bijbel te geloven maar in de praktijk hechten ze meer waarde aan het boek van Mormon. Dit boek is voor hen een aanvulling op de bijbel. Een ander opvallend verschijnsel is het verheerlijken van de persoon Joseph Smith die volgens de Mormonen naast Jezus de belangrijkste persoon is voor deze wereld. Ongetwijfeld was het de bedoeling van Joseph Smith om zo vereerd te worden. Er zijn veel sekten die een leider kennen die zich als een god laat vereren. Dit is iets heel anders dan wat Jezus zelf hierover heeft gezegd (Matth. 20:25-28).
Ook het anders uitleggen van bijbelgedeelten is een onderdeel van deze leer waardoor teksten uit de bijbel aangepast worden om ze in de eigen leer te kunnen gebruiken.

Ik heb zo nog een aantal van hun beweringen en principes op een rij gezet. Tussen haakjes staan mijn opmerkingen.

 1. De Mormonen geloven dat het Nieuwe Jeruzalem op het Amerikaanse vasteland zal worden gebouwd.
 2. De zondeval was noodzakelijk voor de ontwikkeling van de mens. (Dit wordt ook door de aanhangers van de alverzoening beweerd.)
 3. God de Vader is een wezen zoals wij nu zijn, dus een mens van vlees en bloed (terwijl we in Joh. 4:24 kunnen lezen dat Hij een Geest is.)
 4. Wij mensen zijn eeuwig, wat volgens de Mormonen betekent dat wij als geesten al bestonden voordat de aarde werd geschapen. Ieder mens wacht dus als geest tot hij/zij een lichaam krijgt. De mens kan alleen gered worden als hij geboren wordt en daarmee een lichaam krijgt. Alleen dan kan God de mens redden. (Dit heeft veel weg van reïncarnatie, wat in bepaalde oosterse religies ook wordt geloofd. In Joh. 8:58 laat Jezus duidelijk blijken dat dit niet het geval kan zijn. Waarom zou een mens trouwens gered moeten worden als hij nog geen zonde gekend heeft???)
 5. God de Vader had zelf ook een vader.
 6. Adam werd Michaël de aartsengel.
 7. Noach werd de engel Gabriël.
 8. De hof van Eden bevond zich op het Amerikaanse continent. (In Genesis 2:10-14 zien we dat dit niet het geval kan zijn.)
 9. Bij achtjarige kinderen worden de handen opgelegd voor de doop in de Heilige Geest. (In de bijbel lezen we dat God in de eerste plaats bekering vraagt en daarna komt de doop in de Heilige Geest. Bekering, dus een keuze voor Jezus maken kan in een mensenleven nooit te vroeg komen maar de doop in de Heilige Geest brengt verantwoordelijkheden met zich mee die een achtjarig kind nog niet kan dragen, misschien op een enkele uitzondering na.)
 10. Onze rechtvaardiging ontvangen we niet door geloof alleen, ook goede werken en het geven van tienden hoort daarbij. (Dit wordt in Efeziërs 2:8 tegengesproken.)
 11. Familiebanden zijn voor de Mormonen erg belangrijk. Ze geloven dat in het eeuwige leven de familie weer herenigd wordt om als familie weer verder te leven. (In Matthéüs 12:46-50 laat Jezus zien wie Zijn echte familie is. Dit geldt ook voor ons. In dit leven hebben wij nog te maken met onze natuurlijke familie maar in de eeuwigheid speelt dit geen rol meer, dan is iedereen daar onze familie.)

Zo zijn er nog wel meer van dit soort vreemde beweringen op te noemen maar uit het bovengenoemde wordt wel duidelijk dat de Mormonen er onbijbelse gedachten op na houden.
In een vorige e-mail heb ik geschreven: “Een valse leer is een leer die aan het evangelie van Jezus geen aandacht schenkt of onze aandacht afleidt van wat Jezus bedoelde met Zijn evangelie”. Dit is dus wel degelijk van toepassing op de leer van de Mormonen. Zij hebben de leringen geloofd van iemand die veel fantasie had. Op die manier kun je iedere fantast wel achterna lopen.

Tot slot wil ik me aansluiten bij de woorden van Paulus uit Galaten 1:8: “Al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”. Waarmee Paulus ernstig waarschuwt dat het een ernstige zaak is als mensen het evangelie van Jezus verdraaien en vervangen door iets anders.

Het blijft gevaarlijk om de leer van een mens blindelings te volgen zoals de Mormonen doen met Joseph Smith. De enige die op de eerste plaats moet staan in ons leven is Jezus Christus zoals Petrus dit verwoordde in Handelingen 4:12.

 

De Christelijke feestdagen.

In uw artikel van de afgewezen Messias lees ik dat kerstfeest een heidense erfenis is, zo ook paaseieren. Bij ons in de gemeente worden tijdens Pasen aan de kinderen paaseieren gegeven. Mijn vraag is of dat eigenlijk goed is. De kinderen zouden dan met deze gewoonte groot gebracht kunnen worden, paaseieren, paashaas. Terwijl het eigenlijk niets te maken heeft met pasen. Trouwens hoe komt men aan paaseieren?
Mijn tweede vraag is als kerst zijn bronnen te danken heeft aan het aanbidden van de zon, waarom deze dan niet gepredikt wordt, althans in onze gemeenten? Met andere woorden, mag kerst vieren wel of niet? Want God duldt toch geen afgoderij? Is er ooit een onderzoek gedaan naar de geboorte van Jezus of waren er vroeger nog geen burgerlijke standen waar men geboortes inschrijft?

Mijn antwoord:
Het onderwerp “christelijke feestdagen” is een gevoelig onderwerp omdat mensen in het algemeen niet zo makkelijk tradities loslaten als men er geen kwaad in ziet. Het is opvallend dat we nergens in de bijbel kunnen lezen dat Jezus ons de opdracht gaf om jaarlijks deze feestdagen te vieren. Het vieren van deze zogenaamde christelijke feestdagen is dus niet gebaseerd op wat de bijbel ons vertelt. De viering van deze dagen zijn een erfenis van de Rooms Katholieke kerk en werden dus ook na de reformatie gevierd. Het is in de loop der eeuwen een gewoonte geweest van de Roomse kerk om heidense feesten en gewoonten over te nemen om op die manier heidense volken voor het Rooms Katholieke geloof te winnen. Omdat ze hun feesten mochten blijven vieren was daardoor de overstap niet zo groot. Op die manier zijn er heidense gewoonten binnengeslopen die hun stempel hebben gedrukt op die zogenaamde “christelijke feestdagen”. Waar de paashaas en de paaseieren vandaan komen weet ik niet en eigenlijk is het ook niet zo van belang. Het is in de eerste plaats van belang dat we beseffen dat het vieren van deze feestdagen niet door Jezus is gevraagd. Wat het evangelie van Jezus ons wel leert is daarentegen eeuwenlang verwaarloosd en dat was precies waar het de duivel om te doen was. Het is belangrijk voor ons dat datgene wat Jezus wel leerde in ons dagelijkse leven is te zien. Daar is het Hem om te doen en dat verlangt Hij van ons. Het jaarlijks gedenken van Pasen, Pinksteren enz. is op zich niet verkeerd maar als ons dagelijks leven niet beantwoordt aan Gods verlangens heeft het allemaal geen enkel nut. Het probleem is echter dat deze feesten dus besmet zijn geraakt met heidense (en dus occulte) gewoonten en daarom zou het beter zijn als kinderen Gods afstand zouden nemen van dit soort heidense gewoonten. Ik geloof dat dingen als de paashaas, paaseieren en de kerstboom voor God een bron van verdriet zijn omdat we daarmee aandacht schenken aan deze occulte zaken. Het volk Israël werd in het Oude Testament vele malen gewaarschuwd voor dit soort heidense praktijken. Waarom zouden wij er ons dan weer mee bezig moeten houden?

Het antwoord op de tweede vraag is dat vele generaties voor zoete koek hebben aangenomen wat hen werd overgeleverd en men daarom niet de moeite heeft gedaan om er zelf onderzoek naar te doen. Als we zouden moeten kiezen tussen kerst wel of niet vieren is mijn persoonlijke mening, nadat ik alle informatie heb bestudeerd die ik hierover heb gevonden, dat we het kerst vieren maar beter kunnen laten en in plaats daarvan meer aandacht gaan schenken aan wat Jezus zijn discipelen leerde zodat we die vruchten voortbrengen die aan de bekering beantwoorden. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorsprong van het kerstfeest. Dit is onder andere te zien op http://kerst.cjb.net. Op deze website staat veel interessante informatie over het kerstfeest en over de waarschijnlijke geboortedatum van Jezus. Deze was waarschijnlijk rond begin september. Dat viel in Israël in de zomertijd. Daarom waren de herders in het veld met hun kudden: zoiets deden ze niet in de wintertijd want dan was het te koud.

 

Het hele godsdienst of geloof gebeuren is schofterig.

Ik ben wel gelovig opgevoed, maar als ik er effe goed over nadenk, vind ik het hele godsdienst of geloof gebeuren schofterig. De grootste oorlogen gingen en gaan over een bepaald geloof of cultuur. Maar wanneer ik in een kerk ben is het allemaal ineens van die vrolijke praat.

Mijn vraag is: Waarom geloof je? En waarom zijn er zoveel verschillende versies?

Mijn laatste 2 vragen is: Wat zou je ervan vinden als de “wetenschap” bewijst dat er nooit een god is geweest? En blijf je dan nog bij je standpunt?
Deze vragen zijn niet bedoeld om de boel een beetje op te fokken. Ik ben gewoon nieuwsgierig hoe jullie erover denken. Als je hier antwoorden op hebt. Zou ik die graag willen horen. Alvast bedankt voor de moeite.

Mijn antwoord:
Als ik je mening over de kerk en het geloof lees dan herken ik daar een paar dingen in die mij aanspreken. Uit je woorden begrijp ik dat je je afzet tegen de tweeslachtige houding van het “Christendom”. Daar kan ik me wel in vinden want dat is nou precies de reden waarom ik met mijn website ben begonnen.
Je vraagt waarom ik geloof. Wel, geloven is niet iets wat een ander voor mij kan doen, dat moet ik zelf doen. En geloven in iets kan ik alleen als ik er zelf van overtuigd ben geraakt en die overtuiging komt alleen als ik me er zelf in heb verdiept. Daarom heb ik me al jaren beziggehouden met wat ik in de bijbel lees en dat heb ik vergeleken met wat ik om me heen en in andere “Christenen” tegenkwam. Daaruit heb ik voor mijzelf de conclusie getrokken dat het grootste deel van alles wat zich Christelijk en kind van God noemt een grote rotzooi is en wat daarom ook niet overeen komt met wat ik in de bijbel lees. Ik heb me dan ook niet laten leiden door wat ik in andere mensen, waaronder zogenaamde “broeders en zusters”, tegenkwam maar uitsluitend door wat ik in de bijbel lees over Jezus Christus en Zijn evangelie. En dat is een ander evangelie dan wat ik in al die kerkjes, gemeenten en groepjes tegenkom. Omdat men het vertikt om precies dat evangelie te aanvaarden wat Jezus aan Zijn discipelen leerde denkt men het uiteindelijk dus steeds weer beter te weten dan God zelf. Zodoende stikken we nu in al die kerken en groepen en wat er allemaal nog meer rondspookt. Ik geloof dus datgene wat ik in de bijbel lees en niet wat mensen daar van gemaakt hebben.

Wat je volgende vraag betreft: ik ben er in de loop der jaren alleen maar van overtuigd geraakt dat de wetenschap vaker heeft bewezen dat God wel bestaat dan dat Hij niet bestaat. Er zijn heel wat wetenschappers die uiteindelijk tot de conclusie moesten komen dat bijvoorbeeld de evolutietheorie totaal onmogelijk is en onwetenschappelijk. Er zijn meer bewijzen tegen dan vóór deze theorie gevonden. Het feit dat er een God moet zijn waar deze wereld zijn bestaan aan te danken heeft is daarom niet zomaar van tafel te vegen. Ik ben dan ook niet zo bang dat dit bewijs tegen het bestaan van God ooit gevonden zal worden. Als je een persoonlijke omgang met Hem hebt en je ziet in je dagelijkse leven de vaak wonderbaarlijke oplossingen voor veel problemen dan weet je simpelweg dat je niet tegen een blinde muur hebt staan bidden zoals de Joden in Jeruzalem doen maar dat je gebeden ook gehoord zijn. Dat er iemand aan de andere kant van de lijn staat die van alles op de hoogte is. Ik hoop dat je met mijn antwoorden een stuk verder geholpen bent.

 

De Koran en de Islam.

Jullie zouden de echte waarheid eens moeten bestuderen want dan kom je erachter dat de Islam de waarheid is en niet dat gelul over de drie-eenheid. Je hoeft geen geleerde te zijn om dit te begrijpen: 1+1+1=1. De Koran staat vol wetenschappelijke feiten die pas in de vorige eeuw ontdekt zijn: De ontploffing van de ster Nebula werd bijv. al 1400 jaar geleden aangekondigd. De evolutietheorie die als feit is erkend door de geleerden staat er ook in. Zoek en je zult de waarheid vinden in de Koran.

Mijn antwoord:
Je advies heb ik opgevolgd en ik heb de site die je hebt aangeprezen, bekeken. Wat mij vooral opviel was dat daar de evolutietheorie wordt bestreden. Daarom kan ik je opmerking over de evolutietheorie niet zo plaatsen. Als de evolutietheorie in de Koran staat dan hebben de makers van de site die je hebt genoemd waarschijnlijk toch een ander boek gelezen. Dat komt op mij niet zo geloofwaardig over. Ik weet trouwens ook nog een site die interessant is m.b.t. de Islam. Er wordt beschreven hoe de Islam is ontstaan. Het komt er in het kort op neer dat jullie profeet Mohammed door het Vaticaan (van de paus) is opgeleid om een nieuwe religie te stichten met de bedoeling Jeruzalem te kunnen innemen voor het Vaticaan.

Dit alles is onthuld door een voormalig Rooms-katholiek priester die zelf in het Vaticaan als Jezuïet is opgeleid en geheime informatie kreeg over de praktijken van de Roomse kerk. Hij heeft zich destijds van deze kerk afgekeerd en heeft wereldkundig gemaakt wat er achter de schermen van het Vaticaan gebeurt. Waaronder dus het stichten van de Islam waarvoor ze Mohammed hebben opgeleid. Deze priester is door de Roomse beulen wekenlang gefolterd maar wist uiteindelijk te ontsnappen en heeft de rest van zijn leven de misdaden van de Roomse kerk wereldkundig gemaakt.
In onze bijbel wordt in het boek Openbaring gesproken over de grote hoer Babylon, waarmee de valse kerk wordt bedoeld die in de achter ons liggende eeuwen veel onschuldig bloed heeft vergoten. De Roomse kerk is een onderdeel van dit Babylon. Een deel van hun strategie was het stichten van een nieuwe religie (de Islam). Daarom is de Islam voor mij persoonlijk ook geen alternatief maar spreekt de persoon Jezus Christus mij meer aan. Iemand die vrijwillig de lijdensweg wilde gaan die Hij ging is in mijn ogen (en in die van vele anderen) toch geloofwaardiger.
Een tip: vergelijk het evangelie wat Hij bracht maar eens met wat de Islam leert. En tot slot nog dit: er zijn in de afgelopen jaren al vele Islamieten tot bekering gekomen doordat Jezus hen persoonlijk(!) dus in levende lijve, bezocht, soms zelfs in de gevangenis. Maar dit zijn dingen die door de media buiten het nieuws gehouden worden want dat mag de massa niet weten.
De link naar de site die ik bedoel is: www.bijbelarchief.nl.

Uit de informatie die je me hebt gestuurd begrijp ik dat je er eigenlijk mee wilt zeggen dat wij de Koran serieus moeten nemen. Los van het feit of de genoemde citaten uit de Koran nou wel of niet wetenschappelijk bewezen zijn, moeten we hierbij allereerst beseffen dat het een religieus boek betreft. En religie is niet hetzelfde als wetenschap. Daarom zal een zoekende buitenstaander het meest geïnteresseerd zijn in wat de Koran op religieus gebied te vertellen heeft. Het feit alleen dat er wetenschappelijke feiten in de Koran zouden staan die ondertussen door de wetenschap bewezen zijn wil nog niet zeggen dat de Islam als religie de waarheid in pacht heeft. Ik heb de site die je noemde ook bekeken. Mijn mening over deze religie blijft echter bij wat ik in mijn vorige e-mail heb geschreven ook wat betreft het ontstaan van de Islam.

Wat deze religie ook beweert, in de praktijk zijn moslims maar al te vaak uiterst onverdraagzaam tegenover andersdenkenden en dan speciaal tegenover hen die zich van de Islam tot het Christendom hebben bekeerd: om die reden zijn er al heel wat moorden en martelingen gepleegd. Daar heb ik in de loop der jaren al heel wat getuigenverslagen van gelezen. Daaruit blijkt dat de Islam als religie in de praktijk dezelfde haat en onverdraagzaamheid koestert tegenover andersdenkenden als die zogenaamde “christenen” die sinds het ontstaan van het Christendom andersdenkenden hebben vervolgd en dan ook nog eens “in naam van God”.
Zoals ik dit op mijn site al heb duidelijk gemaakt zie ik dit alles als maskers die er oppervlakkig beschouwd wel aantrekkelijk uitzien maar waarachter zich een monster verschuilt, net zoals dat bij de Rooms-katholieke leer het geval is. En dat deze leer de oorsprong is van de Islam heb ik al laten weten.

Ik hoop dat je dit nog eens in overweging wilt nemen en nogmaals: het Christendom in zijn totaliteit is tot op heden niet datgene wat Jezus Christus er van wilde maken. Het grootste deel reken ik nog bij de valse kerk zoals die in het boek Openbaring wordt beschreven maar ik geloof ook dat uit de puinhopen ervan de oprechten onder de christenen tevoorschijn zullen komen en dan zal de wereld zien dat wat de grote tegenstander (de duivel) heeft tegen willen houden niet tegen te houden was omdat het Gods werk is.

P.S. Meer over dit onderwerp kun je op de pagina: “Islam, het kind van Rome” lezen.

 

De trouwe en verstandige slaaf.

Ik ben onder de indruk van uw site. Volgens de bijbel zou Jezus in de tijd van het einde bij zijn komst een “trouwe en een verstandige slaaf” aantreffen die “zijn dienstvolk” op de juiste tijden “het voedsel” geeft (Matth. 24:45). Ik neem aan dat “het voedsel” de woorden van God betreft en een oprechte toelichting daarop. Leven wij in de tijd van het einde? Is die “trouwe en verstandige slaaf” één bepaalde persoon of zijn dit misschien “alle op dát moment op aarde levende zonen van God” die zich bezighouden met het verstrekken van “geestelijk voedsel” aan een ieder die “oren heeft om te horen”? Als wij inderdaad in de tijd van het einde leven, dan zouden we de “trouwe en verstandige slaaf” moeten kunnen identificeren, zo ja, heeft u dan enig idee wie dat dan is?

Mijn antwoord:
Wat betreft je vraag over de tijd van het einde: als ik alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren bezie en de ontwikkelingen op het geestelijk erf dan geloof ik persoonlijk dat we inderdaad in de tijd van het einde leven. Maar de trouwe en verstandige slaaf is voor zover ik het uit de context van het genoemde bijbelgedeelte in Matth. 24 kan halen niet één bepaalde persoon maar ieder mens die aan de voorwaarden voldoet die Jezus in Zijn rede over de laatste dingen heeft gesteld. Ik ben in de loop der jaren al heel wat “mannen Gods” tegengekomen die zichzelf al op een troon hadden gezet en graag door wilden gaan voor een groot profeet. Ik hou me toch maar liever aan de uitspraak van Jezus: “Maar wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn”. Het is de nederigheid die een man Gods siert. Daarom spreekt Jezus ook over een “slaaf”.

 

De drie-eenheid.

Dus bestaat God niet in drie Personen? God is een titel, geen naam. En vergeet niet dat er wel degelijke vele verwijzingen is van meerder Personen in Godheid. Natuurlijk kun je dat verkeerd opvatten door dat in te passen in de menselijke denkkaders. Dan krijg je alleen maar een karikatuur of zelfs een afgod als beeld.

Mijn antwoord:
Uit je commentaar begrijp ik dat je met mijn uitleg over de juiste toedracht van de zogenaamde drie-eenheid niet uit de voeten kunt. Daar kan ik inkomen. Maar je opmerking over die menselijke denkkaders kan ik niet onderschrijven. Ik heb mijn conclusies gebaseerd op wat de bijbel over dit onderwerp zegt en dat is dan ook het enige wat mij interesseert. Daarom heb ik niet geprobeerd om er een eigen uitleg aan toe te voegen. En om een karikatuur van God te maken is al helemaal niet mijn bedoeling. Maar als je je mening desondanks vanuit de bijbel kunt bewijzen dan wil ik dat graag horen.

 

Zondaar tot de dood.

Jammer van die opmerking dat we niet zondig zijn tot de dood in het stuk “Het mysterie van de Zonen Gods”. Iedere ware christen weet dat hij zondig is en de oude mens moet afsterven. Dat gebeurt ook wel ten dele in dit leven maar de totale afsterving van de oude mens gebeurt met de dood van ieder mens. Niemand kan volmaakt rechtvaardig worden in dit leven. Dat zou betekenen dat Jezus niet de enige was zonder zonden.

Mijn antwoord:
Wat je mening over het “zondaar zijn tot de dood” aangaat: daar zou ik een hele discussie over kunnen beginnen maar daar ontbreekt mij de tijd voor. Eerlijk gezegd vind ik je opmerking over het artikel: “Het mysterie van de zonen Gods” wel een beetje uit zijn verband gehaald, gezien de hele uiteenzetting die er te vinden is. Mijn verhaal is wat dat aangaat dan ook helder genoeg. Het lijkt me verstandig dat we ons blijven realiseren dat de stelling dat we zondaar blijven tot de dood niet in het evangelie van Jezus is terug te vinden. Daar zijn geen bewijzen voor te vinden in de bijbel. Jezus deed tegenover Zijn discipelen de uitspraak: “Gij dan zult volmaakt zijn gelijk uw Hemelse Vader volmaakt is” (Matth. 5:48). Let wel: Hij zei dit tegen Zijn discipelen en niet tegen de opdringerige massa. En discipelen zijn ook nu nog de kruisdragers. Daarover heb ik in het genoemde stuk: “Het mysterie van de zonen Gods” al het een en ander geschreven en daarom zal ik dat hier niet herhalen. Tenslotte is niet een ieder die vandaag de dag tot Hem zegt: “Here, Here” (Matth. 7:21) een discipel van Hem. Als je het hebt over “ware christenen” die menen zondaar te moeten blijven tot de dood dan zijn ze in werkelijkheid ongehoorzaam aan Jezus' evangelie. Behouden zijn ze wel maar een discipel, nee! Die discipelen zijn toch een speciaal soort mensen die gewoonweg willen beseffen wat Jezus bedoelde met de woorden: “Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn”. Zijn wij bereid om dat kruis in ons leven te dragen? Dan is daar ook de mogelijkheid dat onze oude mens aan dat kruis zal sterven. En dat is niet leuk, dat is een marteldood. Tot slot wil ik Paulus hierin het laatste woord geven als hij schrijft in Rom. 8:28 en 29: “Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen”. En die vele broederen zijn Zijn echte discipelen. Dat zijn de ware christenen waar Jezus op wacht.

 

Uw belijdenis is oprecht.

Fantastisch!!! Uw belijdenis is oprecht, precies zoals ik er al geruime tijd over denk! Sterker nog het is ook mijn stelling! Ook ik probeer heel voorzichtig (reeds met enig succes) mensen van verschillende religies met de waarheid zoals u die beschrijft te confronteren. Heb Gods zegen in Jezus Christus naam, Amen.

Mijn antwoord:
Het doet me goed dat je met de inhoud van mijn site kunt instemmen. Alles bij elkaar heb ik er heel wat uren in gestoken om de onderwerpen op de site zo grondig mogelijk te onderzoeken en uit te spitten. Een paar onderwerpen heb ik op verzoek van anderen geschreven maar bijvoorbeeld het onderwerp drie-eenheid heb ik op de site gezet om mijn al jarenlange vermoedens eens onder woorden te brengen. Zodat anderen er ook kennis van kunnen nemen. Want daar is tenslotte het Internet voor bedoeld. Het dogma van de drie-eenheid heeft mij trouwens nooit zo aan kunnen spreken maar het hield me niet zo intensief bezig dat ik er een studie van wilde maken. Tot daar kennelijk de tijd rijp voor was. En vandaar dit resultaat.

Tijdens de bestudering van wat er op religieus gebied allemaal te koop is valt het me bovendien steeds weer op dat bij vele leringen en dogma's, zoals dus ook die van de drie-eenheid, het er keer op keer op neer komt dat de positie en de persoon van Jezus Christus wordt weggeredeneerd of wordt verloochend. Terwijl Hij zei: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde”. Je schrijft over mensen van verschillende religies die je met de waarheid probeert te confronteren. Ik wil je daar veel wijsheid voor toewensen want uit ervaring weet ik hoe gauw men geneigd is om zijn/haar eigen “waarheid” overeind te houden. Het belangrijkste wat we hierin steeds weer voor ogen moeten houden is dat wat we ook doen voor Jezus Christus en Zijn evangelie, we altijd in de eerste plaats Zijn eer zoeken en niet de onze. Als wij voor onszelf weten dat dát onze motivatie is maken de verwijten van anderen niet zoveel indruk meer omdat het in de eerste plaats ons eigen geweten is wat ons overtuigt van onze oprechtheid. En om het met de woorden van Jezus af te ronden: “Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden” (Matthéüs 24:45,46).

 

De zonen Gods.

Het is alweer even geleden dat we contact hadden, maar er is een ding dat mij nog altijd door mijn hoofd speelt. In jouw geschriften noem jij herhaaldelijk de “zonen Gods” die (als enigen?) het aanzien van de wereld zouden kunnen/moeten veranderen c.q. redden. En in je “belijdenis” geef je aan er nu aan toe te zijn die zonen Gods te ontmoeten. Wat ik me nu afvraag is het volgende: Heb jij ook duidelijke ideeën over hoe zo iemand eruit zou moeten zien, wat hij/zij zou moeten doen, waaraan zo iemand zou moeten voldoen, etc.? Hoe zou jij zo iemand herkennen, en waaraan dan? Kortom: kun je niet eens een soort profielschets geven? Voor mijzelf leg ik onmiddellijk de link met “wedergeboren zijn”, maar ik zou eigenlijk van jou, in jouw woorden, graag eens horen hoe dat er dan uitziet. Ik hoop dat je de moeite hiervoor wilt nemen.

Mijn antwoord:
Naar aanleiding van je vragen ben ik weer eens aan het spitten gegaan en heb een aantal teksten opgezocht die op de één of andere wijze over dit onderwerp handelen. Mijn bedoeling destijds met het artikel: “Het mysterie van de zonen Gods” was een beknopte uitleg te geven van het begrip “zonen Gods” in plaats van een uitgebreide bijbelstudie. Dat het niet bedoeld was als complete bijbelstudie heb ik dan ook onderaan dat artikel aangegeven. Het was voornamelijk de bedoeling de lezer aan het denken te zetten. Maar uit je vragen heb ik op kunnen maken dat de tijd me ondertussen heeft ingehaald. En daarom zal ik er bij deze meer informatie tegenaan gooien om aldoende het een en ander systematisch in beeld te kunnen brengen (zoals je misschien ondertussen al een beetje van mij gewend bent).
Ik heb je vragen opgesplitst in vijf vragen en heb ze hier eerst maar eens op een rij gezet.

 1. Heb jij ook duidelijke ideeën over hoe zo iemand eruit zou moeten zien?
 2. Wat zou hij/zij moeten doen?
 3. Waaraan zou zo iemand moeten voldoen?
 4. Hoe zou jij zo iemand herkennen, en waaraan dan?
 5. Kortom: kun je niet eens een soort profielschets geven?

Uit je eerste vraag kan ik niet goed opmaken of je de uiterlijke of de innerlijke kenmerken bedoelt. Als ik in de geest van Jezus' evangelie je vraag beantwoord, en dat is uiteraard de bedoeling, dan zijn de uiterlijke kenmerken slechts bijzaak. Ik ga er dus vanuit dat je de innerlijke eigenschappen bedoelt. En daar heb ik wel duidelijke ideeën over. Ik denk dan in de eerste plaats aan wat Paulus schrijft in Galaten 5:22-24: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd”. En Johannes de Doper zei het zo in Lucas 3:8: “Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden”. Als deze vruchten in een mens hebben kunnen groeien is daar een groeiproces aan voorafgegaan. En daar gaat tijd overheen. Zo iemand is dus geen ééndagsvlieg maar heeft een voortdurende relatie met Jezus door Zijn inwonende Heilige Geest. En dan worden de karaktereigenschappen van Jezus steeds meer zichtbaar in de mens die zijn leven onderwerpt aan het gezag van Zijn Heilige Geest. Dat is geen kwestie van onderwerping van Zijn kant maar van overgave van onze kant.

Het antwoord op je tweede vraag kan vrij kort zijn. In Handelingen 2:38 lezen we: “En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen”. Dat is de basis van de bekering. Als iemand daaraan heeft voldaan volgt het bovengenoemde groeiproces en dat is het moeilijkste deel, want dan “begint het gedonder pas goed”. Dan krijgt men te maken met de tegenstander die alle denkbare wapens in stelling brengt om zo iemand weer ten val te kunnen brengen zodat hij/zij de ingeslagen weg niet verder zal afleggen. Wat hij/zij dan stug moet blijven volhouden is gehoorzaam blijven aan wat de bijbel ons leert over het evangelie dat Jezus bracht, maar dan wel geleid door de Heilige Geest.

Het antwoord op je derde vraag sluit aan op de vorige aangevuld met wat Paulus schrijft in Filippenzen 2:5: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was”. En dit houdt hoofdzakelijk in wat we in Openbaring 12:11 lezen over de zonen Gods: “En zij hebben hem (de duivel, de aanklager) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood”. Met dat leven wordt in de eerste plaats hun oude leven bedoeld (van voor de bekering) met al zijn begeerten en verleidingen. Maar mocht de situatie zich voordoen dat ook hun natuurlijke leven bedreigd wordt als gevolg van de vervolging om Christus' wil dan zijn ze ook bereid om zonodig alles in dit korte leven voorgoed achter zich te laten.

Het antwoord op je vierde vraag luidt dat als ik in iemand de bovengenoemde eigenschappen herken, ik na verloop van tijd overtuigd zal raken van zijn/haar oprechtheid. Ik zeg met nadruk: na verloop van tijd, want uit ervaring weet ik dat je maar al te vaak in het leven te maken krijgt met mensen die ogenschijnlijk op het goede spoor zitten maar uiteindelijk toch een duidelijk andere weg gaan en zich vervolgens vijandig gedragen. Dit is des te pijnlijker als het mensen betreft die je al jaren kent. Dat maakt je erg voorzichtig en terughoudend in het beoordelen van mensen. Met andere woorden: laten ze het eerst maar eens bewijzen.
Ik moet hierbij denken aan de gelijkenis van het goede zaad en het onkruid in Matthéüs 13:24-30. Met het goede zaad wordt de tarwe bedoeld en met het onkruid de Dolik. Dat is in Israël een onkruidsoort met giftige aren die tijdens het opgroeien niet van het goede graan zijn te onderscheiden maar pas bij het vruchtzetten verschillen laten zien met het goede (eetbare) graan. Daarom mochten de slaven in de gelijkenis het onkruid niet weghalen voordat het volgroeid was omdat de kans bestond dat ze onopzettelijk ook het goede graan zouden verwijderen. Het goede graan in deze gelijkenis zijn de zonen Gods en de Dolik zijn de zonen des verderfs. Deze beide groepen trekken samen op totdat het verschil tussen hen zichtbaar wordt.

Ja, en dan de profielschets. Ik denk dat ik met het bovenstaande al een aardig beeld heb gegeven maar toch kan ik een paar kenmerken noemen.
Allereerst dus de vruchten van de Geest die in iemands leven overtuigend aanwezig moeten zijn. Aangezien deze eigenschappen nog vrij omschrijvend zijn wil ik dit nog aanvullen met bijvoorbeeld het klimaat van iemands doen en laten wat hij/zij verspreidt. Ik heb mensen gekend die, zodra ze ergens binnen komen, het hele huis vullen tot in alle hoeken en gaten. En daar bedoel ik mee dat ze zo extreem dominant aanwezig zijn dat het een verademing is al ze weer zijn “opgehoepeld”. Dit is een negatief voorbeeld maar het laat de mogelijkheid van het tegenovergestelde wel zien. Als iemands aanwezigheid voor anderen een zegen is dan herken ik daarin een eigenschap die ook bij de zonen Gods is te vinden. Kortom: het verspreiden van het klimaat van het Koninkrijk Gods is een overheersende eigenschap die zijn uitwerking niet zal kunnen missen. Daarbij denk ik aan de woorden uit Jesaja 58:8: “Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn”.

En dan is er nog iets: de discipelen die Jezus had uitgekozen waren gewone jongens die geen aanzien in deze wereld hadden. Zo geloof ik ook dat de huidige discipelen geen mensen zijn in hoge (maatschappelijke) posities. Omdat de duivel nu nog de overste van deze wereld is kan hij dit soort mensen niet gebruiken op deze posities en zal hij alles in het werk stellen om ze daar te weren. Bovendien gaat de interesse van deze discipelen ook niet uit naar deze zaken. Zij zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is en kijken verder dan dit korte leven met al zijn vergankelijke roem en rijkdom.
Bij dit alles denk ik aan de woorden van Paulus in 1 Corinthe 1:26-28: “Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werd: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen”.

Tot slot heb ik nog een aantal bijbelteksten op een rij gezet die betrekking hebben op de zonen Gods.

 

Wel, ik hoop dat ik met deze uiteenzetting enig licht op de zaak heb mogen werpen. Ik denk dat ik het bovenstaande, nu ik er toch de nodige tijd in heb gestoken, t.z.t. in mijn site zal verwerken zodat het alles bij elkaar voor de lezer een completer beeld zal schetsen van deze zonen Gods. Want dat het sinds vele eeuwen een onderbelicht onderwerp is geweest staat voor mij persoonlijk al jaren vast.

 

De alverzoening.

Ik heb een vraag. Veel aanhangers van de alverzoeningsleer geloven in een soort louteringsproces waarin de ongelovigen gereinigd zullen worden van hun zonden. Ze zeggen dat Marcus 9 hen hier in het gelijk stelt. Er staat namelijk dat een ieder met het vuur gezouten zal worden. Alverzoeners menen dat dit louteren betekent. Ik ben van mening dat het heel iets anders moet betekenen. Weet jij soms wat de werkelijke betekenis is van het met vuur gezouten worden? Ik hoop dat je me verder kan helpen met deze vraag. Alvast bedankt.

Mijn antwoord:
Het met vuur gezouten worden is een beeld dat Jezus ontleende aan wat we in Leviticus 2:13 kunnen lezen. Daar staat namelijk: “En elke offergave van uw spijsoffer zult gij zouten, gij zult het zout van het verbond uws Gods aan uw spijsoffer niet laten ontbreken; bij al uw offergaven zult gij zout voegen”. Het volk Israël gebruikte daarvoor uiteraard echt zout maar het zout waar Jezus over spreekt in Marcus 9 is het vuur van beproeving en vervolging dat de echte discipel van Jezus ondergaat tijdens dit leven. Dat is namelijk het nieuwtestamentische offer van gehoorzaamheid zoals ook Jezus zelf dat bracht, tot en met Zijn lijden en sterven op Golgotha. Daarover is het evangelie van Jezus duidelijk genoeg, bijvoorbeeld in Johannes 15:20: “Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren”. En in Lucas 12:49-51 zegt Jezus: “Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat is mijn wil, als het reeds ontstoken is? Ik moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is. Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid”. Jezus zegt hiermee dat ook Hijzelf deze vuurdoop moest ondergaan, inclusief Gethsémane en Golgotha. Bovendien duidt het woord verdeeldheid aan dat de scheiding tussen de goeden en de kwaden hier op aarde al plaats vindt. Een scheiding die niet meer zal worden opgeheven.

Ook de apostel Petrus schrijft over dit louteringsproces in 1 Petrus 4:12-18: “Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?” Ook Petrus brengt hiermee dus al meteen een scheiding aan tussen hen die ternauwernood behouden worden en hen die daarbuiten vallen. En dus niet behouden worden.

Het vuur waarvan in Marcus 9 dus sprake is heeft niets te maken met een louteringsproces zoals dat ook in de Roomse leer wordt verkondigd onder het begrip: vagevuur. Er wordt in Marcus 9 dan ook niet voor niets gesproken over een onuitblusbaar vuur en dat laat al zien dat dit onuitblusbare vuur op een situatie duidt waarin beslist geen verandering meer zal komen. Het is definitief.

Bovendien wordt door de alverzoeners met deze dwaling compleet voorbij gegaan aan het simpele feit dat de behoudenis alleen bewerkt kan worden via Jezus Christus. Daar is geen vervanging voor, dus ook geen “louteringsproces” achteraf. De bijbel laat duidelijk blijken dat de mens beoordeeld zal worden op wat hij/zij in dit leven, in dit lichaam, heeft gedaan (of nagelaten). Zoals we kunnen lezen in 2 Corinthiërs 5:10: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad”. Op die beoordeling volgt dan ook de eeuwige beloning of de eeuwige straf. En daarmee de eeuwige en eindeloze scheiding tussen goed en kwaad.

 

Kerken en gemeenten.

Ik heb uw website even snel doorgebladerd. Jammer dat u negatief doet over kerken of gemeenten, ik denk namelijk dat het goed is om als gemeente waarvan je lid bent samen de naam van God en Jezus Christus en de heilige geest groot te maken. Ik ben zelf lid van een parousia gemeente en ik vind het fijn en denk ook dat dit goed is. Toch hoop ik dat er steeds meer christenen gaan verkondigen wat Jezus Christus aan het kruis voor ons heeft gedaan. Nog veel succes met uw pagina en we zien elkaar wel eens, is het niet hier dan is het wel in de hemel. Veel zegen, goede gezondheid, en eet smakelijk.

Mijn antwoord:
Je hebt in je reactie op mijn site niet om een antwoord gevraagd maar ik vond het desondanks toch zinvol om even iets te verduidelijken. Je vindt het, zo schrijf je, jammer dat ik negatief doe over kerken en gemeenten. Het is echter niet zo dat ik negatief zou doen over het bestaan van kerken en gemeenten maar het is wel zo dat ik grote (en terechte) bezwaren heb tegen het trieste feit dat er zovele verschillende kerken en gemeenten zijn die voor het overgrote deel voor zichzelf de status opeisen van de brengers van de zuivere leer. En aangezien er vele leringen op het geestelijk erf te vinden zijn is het zeer onwaarschijnlijk dat ze het allemaal bij het rechte eind hebben. Er is tenslotte maar één waarheid. Dat is wat ik op mijn site wilde overbrengen.

Daarom is er onder andere op mijn site te lezen: “Daarom zijn er in ons arrogante Nederlandje zoveel kerken en groepen omdat men het keer op keer weer beter denkt te weten dan God zelf”. Daarmee wilde ik dus niet zeggen dat ik bezwaren heb tegen vele kerken en groepen maar wel tegen het feit dat ze voor het overgrote deel een evangelie aanhangen dat niet overeen komt met wat de bijbel werkelijk over Jezus Christus leert.

Om mijn mening hierover te benadrukken schreef ik op een andere plaats (in hetzelfde artikel): “Ondanks dit alles zijn er vele oprechte kinderen Gods in de Rooms katholieke kerk zoals ze ook te vinden zijn in vele andere kerken en groepen. Voor hen geldt de oproep uit Openbaring 18:4 om uit dit Babylon te trekken nu het nog kan. Zodat voor de oprechten het licht zal opgaan”. En dat laatste is precies waar ik een bescheiden bijdrage aan wil leveren door middel van mijn site. Zodat dus voor de oprechten het licht zal mogen opgaan en zij tot het juiste inzicht mogen komen zoals de bijbel ons dat leert.

Omdat ik vast heb mogen stellen dat dit laatste al bezig is zich te voltrekken schreef ik: “Desondanks kunnen we vaststellen dat er ook een verlangen opkomt naar geestelijke vernieuwing in de traditionele kerken. Daaruit blijkt dat we in een tijd leven dat de oproep uit Jesaja 57:14 meer dan ooit noodzaak is. Er staat: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg van Mijn volk”. Er zijn nog heel wat struikelblokken te ruimen en daar wil ik dus ook graag mijn bijdrage aan leveren. Onder andere om die reden ben ik met mijn website begonnen.

Ik ben het dus helemaal met je eens dat het goed is om als gemeentelid samen met je broeders en zusters de naam van God en Jezus Christus groot te maken. Zolang de gemeente er maar oprecht naar streeft om niet de eigen belangen maar om de belangen van het Koninkrijk Gods voorop te stellen. Want alleen dan is het mogelijk om aan Gods verlangens voor ons leven te voldoen. En dan zal die kerk of gemeente ook in staat zijn om op de juiste manier aan de wereld te verkondigen wat Jezus Christus aan het kruis voor ons heeft gedaan.
Ik hoop dat ik je met deze toelichting wat meer duidelijkheid heb kunnen geven over hetgeen ik op mijn site heb geschreven. Bij dezen nog bedankt voor je goede wensen.

 

Mijn achtergrond.

Met interesse heb ik kennis genomen van de inhoud van deze site. Ik vond er absoluut veel voor mij herkenbare zaken in. Graag zou ik meer van u en uw achtergrond willen vernemen.

Mijn antwoord:
Uit je opmerking dat je veel herkenbare zaken op mijn site hebt gevonden maak ik op dat je waarschijnlijk een zelfde achtergrond hebt als ik. Het is natuurlijk niet eenvoudig om uit een paar regels tekst een compleet profiel van iemand te halen maar ik begreep desondanks uit je woorden dat je nogal wat dingen tegenkwam die bekend terrein voor je zijn. Dat bekende terrein is voor mij jarenlang het Volle Evangelie geweest. Zoals hier en daar uit mijn teksten blijkt heb ik daar echter geen onverdeeld positieve herinneringen aan overgehouden. Dat was dan ook één van de redenen waarom ik met mijn website ben begonnen. Er is, wat de geestelijke zaken betreft, sowieso veel verwarring en onkunde, niet alleen in de “traditionele” kerken maar ook in de evangelische wereld en in het zogenaamde “volle evangelie”. En die onkunde neemt alleen maar toe als de bijbel als inspiratiebron aan de kant wordt geschoven. En dat gebeurt nogal eens.

Ik krijg nogal eens reacties van mensen die graag willen weten van wat voor geloofsrichting ik ben omdat ze me anders kennelijk niet in een bepaald vakje kunnen onderbrengen. En als je in Nederland niet ergens aantoonbaar bij hoort is men al gauw geneigd om je niet zo serieus te nemen. Ik heb mijn site überhaupt niet opgezet om voor een bepaalde geloofsrichting uit te komen maar om me uitsluitend te concentreren op wat ik in de bijbel zelf vind. Veel geloofsrichtingen en kerken zijn in het verleden juist ontstaan doordat ze een deel van die bijbelse boodschap niet wilden slikken.

Het is een natuurwet dat alle kleuren licht samen wit licht vormen. Haal je één van die kleuren weg dan is wit licht niet wit meer. Zo is het ook met het evangelie van Jezus Christus. Van zichzelf geeft dat wit licht maar als één deel ervan wordt weggelaten geeft dat evangelie geen wit licht meer maar gekleurd licht. Zo straalt vrijwel iedere kerk en groep zijn eigen gekleurde licht uit omdat het evangelie dat ze uitdragen niet compleet is. Het is geen wit licht meer. Kijken we rond op dat religieuze erf dat zien we heel wat verschillende kleuren licht schijnen maar voor zover ik dat heb kunnen beoordelen na 35 jaar ervaring in het evangelie is er niet één bij die volkomen wit licht uitstraalt. En omdat ik op bescheiden wijze en met de middelen die ik heb graag een aandeel zou mogen leveren in het weer bekend worden van Jezus' evangelie, zoals dat oorspronkelijk was, ben ik met mijn website begonnen.

 

Benny Hinn.

Een mooie site. Als tip wil ik jou toch meegeven. Noem geen namen van predikers in jouw site. Laat het Woord je leidraad zijn. Als je gaat schelden op predikers verlies je een groot publiek. Ik vond je uitleg van de drie-eenheid best goed, maar toen je begon te schelden op Toronto en Benny Hinn vond ik dit toch heel jammer. Zelf ben ik in Toronto geweest en heb daar echt de liefde van Christus gezien. Wanneer mensen door een prediker of kerk dichter tot Jezus komen, meer gaan bidden en meer gaan lezen in de bijbel en afrekenen met hun zondige leven dan moet je echt uitkijken of jij wel de persoon bent om dit zomaar even af te kraken.
We weten dat de drie-eenheidleer een moeilijke materie is. Maar mensen die leven met de Geest van God moet je niet zomaar afkraken.

Mijn antwoord:
Het noemen van namen is nog niet hetzelfde als schelden. Uit de diverse reacties die ik op mijn site krijg blijkt dat men zich vooral zeer kritisch uit als ik een onderwerp heb aangesneden waarin men zich te kort gedaan voelt. Dan kan in de extreme gevallen de tekst van zo'n e-mail hoofdzakelijk bestaan uit de woorden: kanker en klerelijer en meer van dit soort fraais. Uit ervaring weet ik dat dit soort reacties voornamelijk het gevolg zijn van de ergernissen van de lezer. Waarmee ik niet wil zeggen dat mijn formuleringen persé volmaakt zijn maar ik streef er desondanks naar om via mijn website in de allereerste plaats de aandacht te richten op Jezus Christus en Zijn evangelie. Waarbij het enige wat mij interesseert datgene is wat de bijbel zelf over de betreffende onderwerpen heeft te zeggen. Bij het lezen van mijn site zal het je toch niet ontgaan zijn dat ik voortdurend de bijbel zelf laat spreken. Dat is en blijft mijn basis. Je opmerking om het Woord mijn leidraad te laten zijn komt dan ook wat achterhaald over.

Het is bij het behandelen van de diverse onderwerpen niet altijd te voorkomen dat bepaalde mensen zich storen aan bepaalde uitspraken. Ook Jezus zelf ontkwam daar niet aan zoals blijkt uit Matthéüs 23 waar Hij geen spaan heel laat van de schriftgeleerden en Farizeeën. Was dat ordinair schelden? Ik geloof het niet. Als er misstanden en misleidingen worden vastgesteld zijn wij, net als Jezus zelf, geroepen om de maskers af te rukken. Paulus laat daar in Efeze 5:11 ook geen twijfel over bestaan als hij schrijft: “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht”. Het noemen van namen is daarom geen schelden, ook niet het aan de orde brengen van de (heimelijke) praktijken van zekere lieden. Omdat we het niet doen om mensen te schaden maar om de vele tactieken van de geest van de antichrist aan het licht te brengen. Als er lezers zijn die zich daaraan storen dan zijn zij in ieder geval niet het publiek dat ik wil bereiken met mijn site. Het is dus: “take it or leave it”. Het Internet is groot genoeg dus surfen ze in zo'n geval maar gauw weer verder. Liever zo dan dat ik dagelijks wordt overspoeld met mailtjes van geïrriteerde lezers die zonodig hun grieven moeten uiten. Zonde van mijn tijd. Een groot publiek beoog ik sowieso niet te bereiken met mijn site, wel die misschien weinigen die bereid zijn om de bijbel als leidraad te nemen bij het zoeken naar de waarheid. Behalve de negatieve reacties heb ik bovendien al heel wat positieve reacties gehad van enthousiaste lezers die even wilden laten blijken dat ze veel hadden gehad aan mijn studies.

Tot slot zal ik de laatste zijn die het waagt om mensen die leven met de Geest van God af te kraken. Echter, van de personen die ik op mijn site met name heb genoemd heb ik absoluut niet de overtuiging dat zij de volle waarheid toegewijd zijn, waarbij ik me niet baseer op wat vluchtige berichtjes maar op een gedegen studie van het doen en laten van deze lieden. Zou ik ook maar de geringste twijfel gehad hebben, dan zou ik daar geen letter aan vuil hebben gemaakt. Het is bij dit alles ook nog wel even het vermelden waard dat altijd in de eerste plaats de onderwijzing van de Heilige Geest onze eerste hulp moet zijn maar er zijn ook genoeg situaties waarin we met ons, van God gegeven, gezonde verstand al een heel eind komen. Dat verstand hebben we tenslotte niet voor niets gekregen. Zolang we gezonde benen hebben hoeven we er ook niet op te rekenen dat de engelen ons door het leven zullen dragen. En zolang wij zelf met ons gezonde verstand in staat zijn om datgene te beoordelen wat op onze weg komt moeten we daar ook gebruik van maken. Pas als dat beoordelen ons vermogen te boven gaat mogen wij de broodnodige wijsheid van de Heilige Geest verwachten. In het besef dat we niet zijn geroepen om mensen te behagen (1 Thess. 2:4) maar om zonder eigenbelang de waarheid van het evangelie te dienen. Dat is namelijk de motivatie geweest voor het maken van mijn website.

 

De grote verdrukking.

In uw stukje over de zonen Gods vertelde u dat wij als volgelingen van Jezus door de grote verdrukking moeten gaan, daar maak ik bezwaar tegen op grond van verschillende tekstgedeelten, o.a. de volgende: 2 Thess. 2:1-7. Als christen weet ik mij verzekerd dat ik Jezus in mijn hart heb, Hij is voor mij gestorven en opgestaan. Ik leef in eeuwigheid door genade, die genade is voor mij onvoorwaardelijk. De Heer vraagt mij niet om door de grote verdrukking te gaan. Het enige obstakel voor de antichrist om zich ten volle te openbaren is de aanwezigheid van Gods geest hier op aarde (in zijn kinderen, zijn zonen Gods, dat is dus een ieder die de Heer heeft aangenomen: 1 Joh. 3:1) De combinatie met uw redenering zegt dus eigenlijk dat de Geest van ons weggenomen wordt en wij hier achter moeten blijven, en dat strookt dus niet met de belofte van God. Als Gods Geest deze aarde verlaat, verlaten ook degene die die Geest in zich hebben en dan zal de aarde vrij zijn voor de antichrist. Op uw vraag wie dat beest moet bestrijden ten tijde van zijn optreden is het antwoord heel erg simpel............... niemand, niemand kan hem bestrijden, er is er maar 1 die hem zal vernietigen en dat zal de Here Jezus zijn aan het einde van de grote verdrukking, zodat ook op dat moment alleen Hij alle eer en glorie en roem zal ontvangen, en geenszins wij!!!!!
Ps. Dan is het maar een goedkope uitvlucht, maar misschien heeft dat wel iets te maken met die genade!

Mijn antwoord:
Het bijbelgedeelte wat u noemde uit 2 Thess. 2:1-7 heb ik bestudeerd maar ik kan in het genoemde tekstgedeelte geen grond vinden waarop u uw stelling zou kunnen bouwen. U zegt in uw reactie dat de Heer u niet vraagt om door de grote verdrukking te gaan maar in Matth. 10:38 zegt Jezus: “en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig” en “indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen”. Dat kruis opnemen betekent niets anders dan deel krijgen aan het lijden van Christus. Daar is het evangelie duidelijk genoeg over. En delen in het lijden van Christus is deel krijgen aan de grote verdrukking. Dat hoeft niet persé in de beruchte grote verdrukking te zijn maar kan ons in allerlei situaties overkomen, dus ook nu al. Ieder mens die de weg van Jezus in gehoorzaamheid wil gaan zal daar onvermijdelijk mee te maken krijgen. Zie de al genoemde waarschuwing van Jezus aan Zijn discipelen. Het lijden zal een oprecht kind van God dus niet bespaard blijven. In 1 Petrus 4:12 wordt het zo samengevat: “Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame”.

Daarnaast heeft Jezus echter ook beloofd dat de Trooster ons nooit zal verlaten. In Johannes 14:16 belooft Jezus: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn”. De Heilige Geest wordt dus nooit van ons weggenomen. Het is mogelijk dat ik in mijn beschrijving niet volledig genoeg ben geweest waardoor de indruk gewekt is dat ik iets dergelijks bedoelde maar dat is zeker niet mijn bedoeling geweest. Het is ondertussen alweer twee jaar geleden dat ik aan dit artikel begon te schrijven. Ik heb er sindsdien zo nu en dan wat correcties en verbeteringen in aangebracht maar naar aanleiding van uw reactie heb ik het betreffende gedeelte nog eens kritisch gelezen en ik kwam tot de conclusie dat het duidelijker kon. Ondertussen heb ik de tekst zodanig aangepast dat het ook voor de gemiddelde lezer beter te volgen is. Hopelijk is het nu dus beter te begrijpen. Het blijft tenslotte een behoorlijk “heavy” onderwerp.

U schrijft vervolgens dat niemand het beest kan bestrijden maar in Lucas 10:19 zegt Jezus: “Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen”. Dat was geen loze belofte. Ook in 1 Johannes 4:4 wordt ons dit aangezegd: “Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is”. Ik geloof desondanks dat niemand van ons is geroepen om het beest te bestrijden ten tijde van zijn optreden. Wel erna, tijdens de slag bij Armageddon. Paulus schreef over dit onderwerp in 2 Thess. 2:3: “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs”. Niemand van ons is dus van Godswege geroepen om de eindtijd, en daarmee het beest, tegen te houden. Jezus zei vlak voor Zijn lijden in Lucas 22:53: “Terwijl Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen hand naar Mij uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis”. Dit is uw ure en de macht der duisternis, zei Jezus hier. Zij kunnen ons lichaam doden maar onze inwendige mens kunnen zij geen schade toebrengen. Dat konden ze bij Jezus op Golgotha ook niet en daarom overwon hij satan's macht. Daartoe zijn ook de zonen Gods geroepen. Dit vinden we in Openbaring 12:11: “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood”. Let ook op de laatste zin: “en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood”.

Tot slot hoop ik dat ik met dit betoog het een en ander iets heb kunnen verduidelijken. In het artikel over de zonen Gods heb ik de tekst gewijzigd, zoals ik al aangehaald heb, onder het kopje: “Misleidende verzinsels”.

 

De G12 beweging.

Na jarenlang zoeken naar opwekking (Toronto-blessing, “meer van de Heer”, “doorbidden” e.d.) zijn we in onze gemeente aangekomen bij de g12 beweging. Informatie hierover is te vinden op www.g12harvest.org. De beweging gaat uit van de tekst: Maakt alle volken tot mijn discipelen.... Men wil mensen “redden” door voorbede, geestelijke strijd/oorlogvoering en brengen tot “vruchtdragende” discipelen. Met geestelijke strijd wordt hier bedoeld het “vrijzetten” van mensen, steden, volken en natiën, zodat men tot geloof kan komen. Soms staan mensen of steden of landen onder demonische druk waardoor mensen haast niet tot bekering kunnen komen en hier moeten we tegen strijden in gebed. Want, zegt men, het erfdeel van Jezus zijn de volken en dus ook ons erfdeel. “Vruchtdragen” betekent hier: veel mensen tot bekering brengen. Het een en ander over de volkeren als erfdeel is ook te vinden bij www.joelnews.nl (bij de persoon van Ana Mendez) en bij www.dawneurope.net.
Geïnteresseerd geraakt door je artikelen zou ik graag eens je mening horen over de visie van de g12 en dan voornamelijk over geestelijke strijd en vruchtdragen. Misschien is het een aanvulling voor je website.

Mijn antwoord:
Vanwege de vele uren die er gaan zitten in het beantwoorden van reacties en het maken van een nieuw onderwerp voor mijn site heeft een antwoord op je verzoek even op zich laten wachten. De contactpagina van mijn website heb ik vanwege een opgelopen achterstand tijdelijk inactief moeten maken om de toenemende hoeveelheid reacties een poos stop te zetten. Ik heb de sites bezocht die je hebt genoemd en heb hieronder een aantal passages geplaatst die me opvielen en er mijn commentaar bij gezet.

Wat betreft je vraag over de geestelijke strijd: een aantal malen kwam ik de uitdrukking “geestelijke strijd” tegen maar er werd eigenlijk net niet genoeg over uitgewijd waardoor ik voor mezelf geen volledig beeld kon vormen van wat de geestelijke strijd in de G-12 visie precies inhoudt. Datgene wat ik er wel over las maakte op zich echter wel een goede indruk.

Het begrip “vruchtdragen” zoals dat op de betreffende sites wordt uitgelegd wekt bij mij persoonlijk voornamelijk de indruk dat dit nog het beste vertaald kan worden als “het produceren van zoveel mogelijk bekeerlingen”. Mijn overall indruk is dan ook dat het G-12 systeem een soort “geestelijk productiebedrijf” is met als doelstelling zoveel mogelijk zieltjes te scoren. Het woord “succes” werd in dit verband zelfs gebruikt. Nou is er op zich niets mis met het willen bereiken van zoveel mogelijk mensen met het evangelie van Jezus Christus maar wat mij opvalt bij het bestuderen van het G-12 systeem is dat het daar bij blijft. Nieuwe bekeerlingen worden wel opgeleid tot discipelen maar ik heb nergens kunnen ontdekken dat dit discipelschap meer inhoudt dan alleen maar het productief zijn als “zieltjeswinner”. Ik druk me hier en daar een beetje cru uit maar dat doe ik om de indruk die ik van het geheel heb gekregen zo volledig mogelijk onder woorden te brengen.

Ik heb dus een aantal citaten verzameld (in cursieve tekst) die ik hieronder van mijn commentaar heb voorzien.

“Het G-12 model bevordert de groei van de cellen en de opleiding van nieuwe leiders, en bewaart de eenheid binnen de gemeente. Het biedt iedereen kansen om zich te realiseren dat er een leider in hen schuilt en zo hun plaats in te nemen in het priesterschap van alle gelovigen”.
Mijn commentaar: mijn ervaring met leiders en “would be” leiders is dat het leiderschap maar al te vaak ontaardde in een koning-volk situatie waarbij het telkens weer opvallend was dat de mens van nature zeer snel geneigd is zichzelf in een machtspositie te plaatsen. Vanwege die ervaringen ben ik zelf erg huiverig voor dit soort “leiderschap”. Het wordt uiteraard in het G-12 systeem wel als een onmisbare schakel gepresenteerd maar de jarenlange ervaring heeft mijzelf geleerd dat het telkens weer een valstrik blijkt te zijn voor mensen die niet zo sterk op hun benen staan maar desondanks voor zichzelf de één of andere leiderspositie hebben kunnen verwerven. De duivel zit beslist niet werkeloos toe te kijken en dat is iets waar we telkens weer aan herinnerd worden zolang hij nog de overste van deze wereld is.

“Het signaal dat de traditionele gemeente aan iedereen afgeeft, is “Kom”. De boodschap van de cellengemeente luidt: “Ga!”. Het arbeidsmodel van een traditionele gemeente vraagt om een passief antwoord: “Luister”. De oproep van een cellengemeente is: “Doe”. Dit is een actief arbeidsmodel. De mensen ontvangen kracht om het werk van Christus te doen”.
Mijn commentaar: het is nog zeer de vraag of de hier genoemde mening over de traditionele gemeente wel zo juist is. Iedereen die een deel is van een “traditionele” gemeente en een persoonlijke omgang met Jezus Christus heeft kan in zijn/haar leefsituatie een getuige van Jezus zijn. Dat is het vanzelfsprekende gevolg van een geloofsgroei zoals de bijbel ons dit leert en van het gehoorzaam zijn aan het evangelie. Als iemand in een gemeente echt bijbels onderricht ontvangt en als dit ook wordt toegepast in eigen leven zal dat voor de (nog onbekeerde) omgeving ook zichtbaar worden, dus ook door zijn/haar levenswandel. Getuige van Jezus zijn doe je zelfs voornamelijk door het wezen van Jezus Christus in eigen doen en laten zichtbaar te maken.

“De G-12 visie beschouwt iedereen als een potentieel leider en het ontmoetingsweekend is een voorbereiding op de opleiding in de leidersschool”.
Mijn commentaar: over het “leider zijn” heb ik hierboven al mijn bedenkingen geuit.

“Iedereen die deelneemt aan de leidersschool, zet een nieuwe celgroep op. De leider van de nieuwe cel blijft steun, hulp en instructies van de oorspronkelijke cel ontvangen. Zodra ieder lid van de oorspronkelijke cel een eigen cel heeft opgestart, wordt de oorspronkelijke cel een G-12 groep. De G-12 groep is dus een leiderschapscel. Er vindt vermenigvuldiging plaats! De 12 leiders groeien tot 144 leiders, die allemaal een eigen cel hebben”.
Mijn commentaar: een mogelijke praktijksituatie: stel dat één lid van die oorspronkelijke cel het (nog) niet voor elkaar krijgt om een eigen cel op te starten zodat daardoor die oorspronkelijke cel (nog) geen G-12 groep kan worden, wordt dat bewuste lid door dit systeem dan niet met de neus op het feit gedrukt dat hij/zij bij de rest van de cel-leden is achtergebleven in zijn/haar productiedoelstelling? Ik kan me levendig voorstellen dat zo iemand in een ongezonde krampsituatie terecht kan komen omdat hij/zij aan de maatstaven van de groep niet kan voldoen. Ik loop ondertussen al lang genoeg op de wereld rond om me voor te kunnen stellen dat dit soort krampsituaties beslist niet ondenkbaar zijn. Het doet me sterk denken aan het veel voorkomende verschijnsel dat de groep het gedrag van de afzonderlijke leden dicteert.

“Wat Jezus aangaat, is er slechts één criterium waarop we succes mogen beoordelen. Alles wat Hij ons heeft opgedragen, kan men samenvatten in Zijn afscheidswoorden aan de discipelen”.
Mijn commentaar: het enige “succes” wat Jezus van ons verwacht is dat wij in gehoorzaamheid aan Zijn woord ons kruis opnemen, het Lam Gods volgen waar het ook heen gaat en een daardoor voor de wereld zichtbaar licht en een open brief worden waarin men Jezus terug kan vinden. Op die manier zullen wij in staat zijn om anderen jaloers te maken zodat ook zij diezelfde weg willen gaan. Wij zijn niet in de eerste plaats geroepen om zoveel mogelijk zieltjes te winnen. Maar juist dat (liefst zo veel mogelijk) zieltjes winnen is in het G-12 systeem dé maatstaf voor “succes”. Jezus heeft een paar jaar lang Zijn discipelen laten zien dat heiligmaking dé maatstaf is voor echt discipelschap. En als dát in ons leven goed zit zijn we ook in staat om aan Zijn zendingsopdracht te voldoen.

“Daarna is de leider vrij om nog veel meer cellen te starten. Wie in de ICM-gemeente in Bogotá 250 cellen heeft gestart, kan parttime staflid worden. En je kunt er een fulltimer worden als je 500 cellen hebt opgestart, dat wil dus zeggen een 5000 mensen leidt!”
Mijn commentaar: dit heeft meer weg van een ordinair beloningssysteem zoals we dat in deze wereld wel meer tegenkomen en dat zeer waarschijnlijk op den duur het ego van de betrokken personen niet onberoerd zal laten. Merk op dat hier openlijk met getallen wordt gegooid. Het woord “productiebedrijf” komt toch onwillekeurig opnieuw bij me boven drijven als ik dit lees.

“De G-12 visie gaat over vermenigvuldiging:
Dit is een van de meest opwindende aspecten van de visie. Jezus' doel met u is dat u vrucht draagt. Hij wil dat u succes hebt in uw leven. Hij roept u op om “vruchtbaar te zijn en u te vermenigvuldigen””.
Mijn commentaar: de allereerste vorm van vermenigvuldigen in ons leven hoort te zijn dat wij het beeld van Jezus in ons eigen leven vermenigvuldigen, zodat Jezus in ons gezien kan worden. Pas als we aan die voorwaarde hebben voldaan zijn we echte discipelen en succesvol in Zijn ogen, zelfs al zouden we 30 jaren van ons leven in de gevangenis doorbrengen vanwege ons geloof en hadden we in die jaren “slechts” één bewaker tot Jezus kunnen leiden. Als we na die 30 jaren de gevangenis verlaten en ons geloof, ondanks alles, toch niet hebben verloochend zijn we in Gods ogen ook een echte discipel, zelfs al hadden we in al die 30 jaren maar één bekeerling gemaakt!!

In dit verband is het ook nog zinvol om te vermelden dat een systeem als de G-12 beweging wel in die landen kan functioneren waar de christenen nog kunnen gaan en staan waar ze maar willen maar zou men geconfronteerd worden met vervolging op dezelfde schaal als dat in andere delen van de wereld het geval is (zie de zojuist beschreven situatie) dan stort die hele logica in elkaar.
Om dit voorbeeld eens door te trekken naar een mogelijke praktijksituatie: stel dat één of meer leden van een cel om hun geloof in de gevangenis worden gesmeten (wat in nogal wat landen een dagelijkse praktijk is) dan loopt het G-12 systeem muurvast. Het is ondenkbaar dat het evangelie van Jezus en de manier van evangelie verkondigen die Hij heeft ingesteld op dit soort situaties niet voorbereid zou zijn. Daarom heb ik zo mijn bedenkingen over de manier van bekeerlingen maken zoals dat door het G-12 systeem wordt gepromoot.

Tot slot:
Het zal je, denk ik, wel opgevallen zijn dat ik hier en daar mijn bevindingen behoorlijk gezouten onder woorden heb gebracht maar die stijl bevalt me toch het beste. Ik ben graag duidelijk als men een duidelijk antwoord van mij verwacht. Ik hoop in ieder geval dat je met mijn antwoord verder kunt. Er is zoveel te koop op het religieuze terrein dat het voor veel mensen een onoverzichtelijke warboel is. Uit ondervinding weet ik dat de duivel het gevaarlijkst is als hij één van zijn vele maskers opzet. Wat de G-12 beweging betreft, een eindoordeel zal ik er niet over geven, dat laat ik aan jezelf over, maar uit het bovenstaande blijkt toch wel dat ik er niet onverdeeld positief tegenover kan staan.

P.S. De citaten zijn te vinden op www.g12harvest.org.

 

Een “voorspelde” wederkomst.

Enige tijd geleden heb ik een mail verzonden en heb hierop een terug ontvangen. Welnu ik las vandaag op internet een artikel over een paragnost die denkt dat de nieuwe Jezus in ongeveer het jaar 2020 terug zal komen. Ik zelf kan niet begrijpen dat iemand zoiets kan (zien) voelen. Ik heb dan ook de behoefte om hierop te reageren. Dit heb ik echter niet gedaan. In plaats hiervan stuur ik jou deze mail met de vraag wat jij hier over kan zeggen.
P.s. als je niet over dit onderwerp wilt schrijven laat mij dit dan weten. Zo ja, heb je dan een adres waar ik i.p.v. naar wat is waarheid kan mailen.

Mijn antwoord:
Het artikel waar je op doelt heb ik zelf niet gelezen maar uit de informatie die je er zelf over geeft maak ik op dat die paragnost (= een occultist) het heeft over een andere Jezus dan die van de bijbel. Ik weet dus niet of hij zelf over een “nieuwe Jezus” sprak of dat dit je eigen beschrijving is maar omdat ik weet dat wij van dit soort “profeten” geen goeds hebben te verwachten ga ik er van uit dat hij aan Jezus Christus geen boodschap heeft. De Jezus waar hij het over heeft is waarschijnlijk een zoveelste surrogaat Christus. Jezus zei in Matthéüs 24:23-25: “Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd”.
En even verder in Matthéüs 25:13 zegt Jezus: “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur”. En in Handelingen 1:7 lees ik: “Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft”.

Het is dan ook niet aannemelijk dat deze occultist wel van deze dingen af zou weten. Daar komt nog bij dat, zo blijkt uit het voorgaande, niemand van ons is geroepen om zich met de tijden en gelegenheden bezig te houden waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft. We hebben van Jezus wel de opdracht gekregen om Zijn evangelie bekend te maken en als we daaraan gehoor geven doen we wat Hij van ons verwacht. Met de tijden en gelegenheden hoeven we ons dus niet bezig te houden. Wat deze paragnost beweert heeft voor een kind van God dus geen waarde.

Ik hoop dat je met deze informatie wat verder gekomen bent. Een adres waar je eventueel naar toe zou kunnen mailen weet ik zo niet. Er zijn natuurlijk genoeg websites te vinden van mensen die over dit onderwerp hun mening hebben maar of die mening altijd met die van de bijbel overeenkomt kan ik niet garanderen. In ieder geval heb ik met het bovenstaande willen laten zien wat de bijbel er zelf over heeft te zeggen.

 

Jezus grootmaken.

Wat kan ik doen om Jezus Christus groot te maken?

Mijn antwoord:
Als ik je vraag lees moet ik onwillekeurig denken aan de T.V.-beelden van een uitgelaten menigte op zo'n aanbiddingsavond, praiseavond of iets dergelijks. Hoewel dat allemaal op zichzelf niet verkeerd is heb ik nergens in de bijbel kunnen vinden dat dat dé manier is waarmee we Jezus kunnen groot maken. We kunnen wel in de bijbel lezen dat Jezus discipelen om Zich heen verzamelde en hun het evangelie van het Koninkrijk Gods uitlegde. Hij liet hen daarbij weten dat Hij van hen gehoorzaamheid verwachtte. En gehoorzaamheid is datgene wat een echte discipel kenmerkt.
Persoonlijk heb ik nooit veel waarde gehecht aan uitgebreide en rumoerige aanbiddingsdiensten waarin de vele halleluja's je om de oren knallen. Ik moet bij het zien van deze taferelen al snel weer denken aan Jesaja 29:13 waar ik lees: “En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is”. Ik kan uiteraard niet voor iedere christen spreken maar in eigen leven heb ik meerderen van dit soort christenen meegemaakt die wel fraai konden bidden en prijzen in de samenkomst maar tegelijkertijd een scheuring in de gemeente konden veroorzaken.

Zelf zoek ik het in de manier die Jezus aangaf in Matthéüs 6:6: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden”. Dan heb ik het alleen nog maar over het bidden maar discipelschap is meer dan bidden alleen. Jezus zei in Matthéüs 7:21: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is”. En de wil van de Vader doen is het gehoorzaam zijn aan het evangelie van Zijn Zoon Jezus Christus. Als we daar gehoor aan geven is op ons van toepassing wat Jezus zei in Johannes 14:21: “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren”.

Kijk, en op die manier zijn wij nou echt bezig om Jezus groot te maken. Het gaat tenslotte niet om de mooie woorden alleen maar om de praktijk van alle dag waarin wij telkens weer gehoor geven aan wat Jezus van ons verlangt. Dat is lang niet altijd gemakkelijk want dan komt het aan op volhouden, zoals staat in Hebreeën 10:36: “Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is”. En datgene wat beloofd is, dat is de volmaaktheid waar Jezus het over heeft in Matthéüs 5:48: “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”. En als dat werkelijkheid is geworden kan de wereld ook aan ons zien wie Jezus is omdat het in ons eigen leven, in onze handel en wandel, zichtbaar is geworden.
Daar schreef Paulus over in 2 Thessalonicenzen 1:10: “......wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u”.
Als deze wereld dankzij ons kan zien wie Jezus is hebben wij Jezus werkelijk groot gemaakt. Dat is dus heel wat anders dan alleen maar wat halleluja's rond te lopen strooien tijdens een aanbiddingsdienst. Ik beweer niet dat dit verkeerd is maar het komt uiteindelijk toch aan op de praktijk in ons leven en daar gaat heel wat meer tijd, toewijding, gehoorzaamheid en geduld in zitten.

Je ziet dat ik de bijbel zelf zoveel mogelijk aan het woord heb gelaten. Het is uiteindelijk niet mijn evangelie maar dat van Jezus Christus, dus vandaar. Ik hoop tot slot dat ik je vraag hiermee duidelijk genoeg heb kunnen beantwoorden.

 

Ga zo door.

Ten eerste een complimentje voor je website want ik ben nog nooit zo erg onder de indruk geweest van wat u hier allemaal heeft op gezet. Ik ben zelf wel christen maar niet kerk gebonden want ik weet niet waarom maar ik voelde me nooit thuis in een kerk. En ik had ook altijd heeeel erg sterk het idee dat de bijbel zelf is verprutst/aangepast door mensenhanden. Ik ben nu al 3 uur aan het lezen op uw website en het boeit me enorm, het spreekt me echt aan en zet me tot nadenken. De manier zoals ik heb leren denken volgens de kerkelijke manier, stond me niet aan en ik ben al heel erg lang op zoek naar een bevestiging wat ik zelf voel hierover, ik zoek al heel lang een bevestiging op mijn vermoedens en die heb ik hier gevonden. Ik ben een persoon die heel veel voelt bij religieuze zaken (goed/slecht manier), ik ben super realistisch en word door iedereen raar aangekeken en mensen worden zelfs boos op mij als ik ze vertel dat ik compleet anders over het christelijk geloof nadenk. Ik heb altijd vertrouwd op mijn here Jezus en ik geloof dat als je heeeeel diep van binnen kijkt in jezelf dat je al een heleboel antwoorden met je meedraagt en dat je wel degelijk kan voelen of iets klopt of niet. Ik geloof dat god ons waarschuwt als iets niet klopt en dat de mens wel eens vergeet dat God onze schepper is en wel degelijk uitmaakt hoe de toekomst er uitziet en dat hij ook zeker ingeeft in je hart hoe het nou echt zit. Mijn idee is dat de mens al te snel denkt: ik maak zelf uit wat ik geloof en ik maak zelf uit wat ik doe. De mens vergeet diep in zichzelf te kijken en naar zichzelf te luisteren want daar ligt het gouden antwoord waar we vandaan komen en waar we naar moeten luisteren.
Als dit bericht een beetje vaag overkomt, komt dat omdat ik het niet goed onder woorden kan brengen wat ik hierover denk en sterker nog voel.
Dank je wel dat je dit op het internet hebt gezet en ik hoop dat je pagina door meer mensen gelezen gaat worden want het is het zeker waard en het is zeker een eye-opener. Ga zo door....

Mijn antwoord:
Bedankt voor je reactie op mijn site. Tijdens het lezen van je verhaal kwam ik een paar zinnen tegen die erg herkenbaar voor me waren. Ik begreep zodoende dat je al lange tijd min of meer je eigen weg bent gegaan zonder je te storen aan wat de gemiddelde kerkganger allemaal voor zoete koek slikt. Ik ben zelf opgegroeid in een Volle evangelie gemeente maar ook daar kwam ik dingen tegen die ik niet kon rijmen met wat ik in de bijbel las. Het is me verscheidene keren overkomen dat ik er op werd aangevallen als ik daar mijn mening over liet blijken. Voor mij was in ieder geval het belangrijkste in het leven dat ik een echte relatie had met Jezus Christus en daarom betrok ik Hem ook altijd bij alles wat ik op mijn levensweg tegenkwam.
Ik moest daarentegen nogal eens vaststellen dat de “broeders en zusters” in de gemeente daar een andere mening over hadden met als gevolg dat er scheuringen en wrijvingen konden ontstaan omdat men maar al te vaak zijn/haar aanzien in het gedrang zag komen. En als je dan weer eens over die lange tenen heen moet stappen wordt het je daarbij telkens weer duidelijk dat niet Jezus maar die mensen zelf weer eens op de troon zitten. En dat soort mensen kunnen slecht tegen gezichtsverlies.

Het is er uiteindelijk van gekomen dat ik mijn, in al die jaren verkregen, inzichten en conclusies op het Internet heb geplaatst. Zodoende kan ik toch een veel groter publiek bereiken en ik heb daarmee voor mezelf de voldoening mogen vinden dat ik langs deze weg een bijdrage mag leveren aan de uitbreiding van het Koninkrijk Gods. Het schrijven van een nieuw onderwerp en de studie die er aan vooraf gaat vragen veel tijd en energie maar als het weer is afgerond ben ik weer blij dat het anderen tot nut kan zijn. Zoals dus is gebleken uit je verhaal.
Eén uitspraak die ik in je reactie tegen kwam heb ik er even uit gehaald, je schreef namelijk: “Ik heb altijd vertrouwd op mijn here Jezus”. Daarin herken ik veel van mijzelf en ik begrijp er dan ook uit dat je, net als ik, meer rekening hebt willen houden met Jezus' woorden dan met de dogma's van een uitgeblust Christendom.

Over niet al te lange tijd hoop ik weer tijd te kunnen gaan besteden aan het schrijven van een nieuwe pagina voor de website. Dan zullen andere bezigheden weer een poos moeten wachten, het is dus maar net wat je het belangrijkst vindt in het leven. Maar omdat ik bewust heb gekozen voor het op deze manier doorgeven van mijn inzichten is het niet echt een te grote opgave. Dus, tot slot nog weer bedankt voor je reactie en de vriendelijke groeten.

 

De behoudenis.

Het gedeelte “Wat is waarheid” print ik eens uit. Het is wel zeer uitgebreid, maar de inhoud geeft eindelijk eens wat meer richting aan mijn vragen op een heleboel gebieden. Ik ga het bestuderen, en eens bespreken in mijn gemeente. Daar gaat natuurlijk wel tijd overheen. Een belangrijke vraag voor mij is bijv. de onwetenden en de kinderen, of die wel of niet verloren gaan. Ik hoop dat in dit gedeelte duidelijk vanuit de Bijbel een lijn naar voren komt, die anders is dan die lijn dat mensen die niet van Jezus gehoord hebben verloren gaan. Want als dat waar is, dan ben ik verantwoordelijk voor het verloren gaan van allen die ik had kunnen bereiken. Als ik nu zou beginnen te evangeliseren, in plaats van mijn huidige leven, zou ik zeker wel 1.000 mensen kunnen bereiken. Maar dat zou toch een krampachtige houding zijn? En ik zie weinig mensen dat doen. Ook Petrus en Jakobus waren niet zo krampachtig bezig. Johannes zat op Patmos, en niet in Afrika bij al die heidense stammen.
Vreemd dat ik zolang op zoek moest zijn om over deze vraag wat samenhangends te lezen. Bedankt alvast, ik zal het kritisch lezen, en vergelijken met wat de Bijbel zegt. Ik hoop dat ik er verder mee kom.

Mijn antwoord:
Waarschijnlijk bedoel je het artikel “De werkelijke reden van Jezus' kruisdood”. Dat is alles bij elkaar een hele lap tekst en daarin wordt inderdaad het onderwerp aangehaald waar je over schrijft. En wel onder het kopje: “De behoudenis”.

 

De afgewezen Messias.

Uw stuk “de afgewezen Messias” noopt tot een reactie. Een pittige discussie moet mogelijk zijn, maar wat u doet is schreeuwen, gebaseerd op totale respectloosheid voor andersdenkenden.
U bent zo'n christen die totaal overtuigd van zijn eigen gelijk tot de conclusie komt dat een ieder die anders denkt het per definitie bij het verkeerde eind heeft. Alleen u hebt gelijk. Op die manier kun je nooit een fatsoenlijke discussie voeren, maar dat is waarschijnlijk ook totaal niet uw bedoeling.

Wat u doet is te vergelijken met het volgende: u pakt een boek van Gerard Reve, gaat het lezen, schrijft er een vervolg op en gaat vervolgens het deel van Reve op uw manier interpreteren. Als Reve vervolgens zegt dat hij dat niet zo bedoeld heeft en u het niet zo mag lezen, komt u met de opmerking: luister eens, jouw ideeën hebben geen bestaanswaarde meer, je snapt er echt helemaal niks van, alleen mijn interpretatie is de juiste.
Eigenlijk zou u eens goed naar Reve moeten luisteren, hoe hij zijn boek heeft opgezet, wat de bedoelingen zijn etc. Het is immers zijn boek, en NIET HET UWE!!!!
Zo zou u ook met het OT om moeten gaan. U zou bij de Joodse gemeenschap navraag moeten doen wat de bedoeling van hun boeken zijn en hoe zaken geïnterpreteerd moeten worden. U vervalt echter in de aloude christelijke arrogantie.

Dat de joden geen heil meer hebben te verwachten van God, en dat het gaat om mensen die de wetten in hun hart dragen, dan vallen de christenen als eerste af. Een kleine bloemlezing:
Bescheidenheid zou u sieren. Achtergrondinfo: ik kom uit een gereformeerd nest, maar heb zo mijn vraagtekens bij de superioriteitsgevoelens die christenen koesteren. Liefde voor uw naaste, weet u nog???

Een opmerking van mijn kant:
Er werd door de schrijver van mij geen antwoord verwacht en daarom heb ik op het bovenstaande dan ook niet gereageerd. Een felle reactie zoals deze geeft mij desondanks wel de sterke overtuiging dat de schrijver behoorlijk nijdig was en in zo'n gemoedstoestand wil het gezonde verstand nog wel eens in de verdrukking komen. Waardoor er niet meer objectief wordt gelezen maar daarentegen de ontstane agressie zoveel stof doet opwaaien dat de boodschap van het geschrevene aan het zicht wordt onttrokken. Er wordt mij hier verweten dat ik arrogant en betweterig bezig ben maar de levenservaring heeft mij echter geleerd dat waar men op een dergelijke manier als hierboven in de aanval gaat, er kennelijk weer eens diverse heilige huisjes van de slopershamer gered moeten worden om zodoende het eigen gelijk, dat maar al te vaak botst met het evangelie van Jezus Christus, van de ondergang te kunnen redden. Bovendien voel ik mij op geen enkele wijze verwant aan de “christenen” die de hierboven opgesomde misdaden op hun geweten hebben. Dat heb ik in het genoemde onderwerp: “De afgewezen Messias” duidelijk genoeg laten blijken.
Ook de aanklacht dat de Joden volgens mij geen heil meer van God te verwachten zouden hebben is een losse flodder. Het evangelie laat maar al te duidelijk zien dat Joden zowel als heidenen beiden tot discipelen van Jezus mogen worden. Als Jezus dus zegt: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken in Mijn Naam” heeft Hij daarmee de Joden beslist niet buitengesloten maar zijn ze door Jezus gelijkgesteld met alle andere volken.

Kijk, en dát probeer ik nou in het genoemde artikel aan de man te brengen.


Tot zover deze pagina met een deel van de reacties die ik heb ontvangen op mijn site. Heb je hierboven niet kunnen vinden wat je zocht dan kun je eventueel ook de andere twee pagina's met reacties nog raadplegen. Zie daarvoor de links hieronder.

Spreuk:
Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.
Alleen een kind kan het begrijpen.
(naar Matthéüs 18:3)


 
 
 

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding