nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Deze website maakt geen gebruik van cookies!
Spreuk van de week:

 

 Het evangelie in een notendop.

Inleiding.
Beste lezer.... ik heb begrip voor je vragen, ik heb begrip voor je ongeloof, ik heb begrip voor je twijfels, ik heb begrip voor je afkeer van het gedrag van hen die zichzelf “christenen” noemen. Ik heb zelfs begrip voor je afkeer van alles dat voor “geloof” moet doorgaan in deze wereld. Ik kan me dus goed voorstellen dat je jezelf zit af te vragen waar deze site nu toch eigenlijk over gaat, nadat je waarschijnlijk al op één of meer van de andere pagina's hebt zitten rondsnuffelen.

Echter, ondanks al mijn begrip kan ik niet goedpraten waar je mee bezig bent als je om één of meer van deze redenen met een steen in je hart verder blijft leven. Die steen kan namelijk uitgroeien tot een molensteen waarvan jij jezelf niet meer zult kunnen losmaken zodra jij na je dood door die steen zult worden meegesleurd naar een diepte waaruit geen ontsnapping meer mogelijk is. Jazeker, de “wetenschappers” mogen dan wel schreeuwerig verkondigen dat zij hebben kunnen bewijzen dat het universum uit zichzelf heeft kunnen ontstaan, de keiharde feiten zijn dat hun wilde theorieën slechts fabels blijken te zijn. En dat weten wij dankzij onze kennis van de natuurwetten. Die maken namelijk duidelijk dat zonder een bovennatuurlijke intelligentie niets uit zichzelf en vanuit het niets heeft kunnen ontstaan. Er is dus een Schepper en waar een Schepper is, bestaat ook een bovennatuurlijke wereld. Een wereld die niet aan de natuurwetten is onderworpen. Een wereld waarvan jij zelf ook deel uitmaakt en waarin jij je zult bevinden als jouw aardse lichaam letterlijk de geest geeft. Jouw eigen geest dus. De keuze is aan jou of jouw geest na het verlaten van je aardse lichaam meegesleurd zal worden naar een eindeloze pijniging of dat het je toegestaan zal worden om het eeuwige leven binnen te gaan.
“Nou en?” zul je nu misschien denken, “Ben ik dan niet goed genoeg voor het eeuwige leven? Waarom en waarvoor zou ik überhaupt gestraft moet worden?” Daarop wil ik met het volgende een kort antwoord geven. Dit wordt dus een samenvatting van waar Gods boodschap van verlossing op neerkomt: het evangelie in een notendop.


Zijn goed en kwaad puur toeval?

Ongetwijfeld zul je ondertussen al hebben opgemerkt dat het leven op aarde is doordrenkt met een strijd waarmee wij dagelijks worden geconfronteerd. Een strijd die wordt genoemd als de strijd tussen goed en kwaad. Het is opvallend dat ook de verstokte verkondigers van de theorie dat er geen Schepper is toch erkennen dat er zoiets bestaat als goed en kwaad. Ook al zal het besef daarvan (en hier komt de aap uit de mouw) volgens hen slechts voortkomen uit de door stom toeval ontstane chemische reacties en elektrische impulsen die in onze hersenen plaatsvinden. De grens tussen wat wij als goed en als kwaad ervaren is, aldus geredeneerd, uitsluitend door totale willekeur en stom toeval ontstaan en is daarom zeer betrekkelijk.
Als de ene mens de andere de hersens inslaat en hem daardoor doodt wordt dat door ieder weldenkend mens beoordeeld als een vorm van kwaad. Echter, volgens de theorie van het stomme toeval hadden wij daar ook heel anders over kunnen denken, afhankelijk van de door totale willekeur ontstane chemische reacties in onze hersenen. Deze redenering doortrekkend wordt onze beoordeling betreffende goed en kwaad dus slechts door deze, aan geen enkele norm gebonden, processen bepaald. Wat hierbij huichelachtig wordt verzwegen is dat iedere aanhanger van deze kolder daar opeens compleet anders over blijkt te denken zodra hij of zij zelf degene is bij wie die hersens dreigen te worden ingeslagen. Wonderlijk genoeg hoeft er over het verschil tussen goed en kwaad dan opeens geen enkele discussie meer gevoerd te worden. Omdat die grens voor het slachtoffer in kwestie absoluut vaststaat en nu opeens niet meer wordt bepaald door een ongrijpbaar toeval of slechts het resultaat is van een door onberekenbare willekeur ontstane chemische reactie in de hersenen. Er staat een uitspraak over dit gekronkel in de bijbel en die luidt: arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Dit geeft precies aan waar dat kwaad te vinden is: in het hart van de mens. Deze waarheid wordt namelijk bevestigd door het gedrag van de genoemde huichelaars, die goed en kwaad slechts beschouwen als iets toevalligs en daar geen enkele moeite mee hebben zolang het een “ver van mijn bed” verhaal blijft maar daar opeens totaal anders over denken zodra het geweld zich tegen hen zelf keert.

Dit soort gedrag komen we tegen bij al die rare vogels die menen dat ze aan het bestaan van hun Schepper een einde hebben kunnen maken. Dat is voor hen nog wel een dragelijke gedachte zolang het leven zich van zijn aangename kant laat zien maar verandert dit dan gaat meer dan eens op wat ik als volgt heb samengevat: het blijft opmerkelijk dat al die huichelaars die roepen dat God niet bestaat, in hun schuttersputjes opeens precies weten wie hun Schepper is. Het blijft verbijsterend dat mensen zo sluw en arglistig kunnen omgaan met hetgeen het eigen geweten hun allang heeft verteld maar waar zij zich desondanks hardnekkig tegen blijven verzetten. Want: arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Het voorgaande samenvattend komen we tot de conclusie dat het verschil tussen goed en kwaad veel te groot is om, volgens de evolutietheorie, door puur toeval te kunnen zijn ontstaan. Goed en kwaad zijn daarom normen die uit de bovennatuurlijke wereld voortkomen en die zijn bepaald door de Schepper van alles dat leeft. Van de in het nauw gedreven lieden die aanvankelijk nog beweerden dat alleen het stomme toeval heeft bepaald wat goed en kwaad is, is hun op zelfbehoud gerichte gedrag het bewijs dat ze met hun gladde en pseudo-wetenschappelijke praatjes iets te verbergen hebben. Namelijk dit: arglistig is hun hart boven alles, ja, verderfelijk is het.

Want allen hebben gezondigd...

Dat ziet er niet zo best uit. Daar komt nog bij dat deze arglistigheid bij de meeste mensen voorkomt. Daar worden we bijvoorbeeld in het bijbelboek Exodus op gewezen met de woorden: “Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen”. De meerderheid is altijd in het kwade, of anders gezegd: de meeste mensen zijn slecht, zijn tot aan hun dood ongehoorzaam aan én opstandig tegenover hun Schepper. Het is niet uitgesloten dat jij jezelf rekent tot al die “nette” mensen die van zichzelf menen netjes genoeg te leven, die vinden dat ze hun medemens niet benadelen of denken dat er maar weinig mis is met hun manier van leven. Daarbij vergeet je echter dit: jij bekijkt jezelf door de ogen van een zondaar. En een zondaar is iemand die onafgebroken in conflict leeft met zijn eigen geweten én met de Schepper van dat geweten. Ook wanneer jij, zondaar, meent dat “er maar weinig mis is” met jouw manier van leven heb je:

Wie zichzelf meet met deze corrupte maatstaf krijgt een valse meting. Zou je wel eens willen weten hoe vals die meting is dan moet je maar eens lezen wat de bijbel ons laat zien over de werkelijke toestand waarin alle (hardnekkige) ongelovigen zich bevinden. Bijvoorbeeld in Efeze 4:17-18: “Dit zeg ik dan en betuig het in de Here, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart”.
Het bewijs voor al deze goddeloosheid? De wereld om ons heen laat ons zien hoe verhard en hoe verrot de gedachten zijn van die grote massa zondaren die Gods aarde dagelijks met geweld vullen en tot een vuilnisbelt maken. En denk maar niet dat je zelf niet zo slecht bent want geen mens ontkomt aan de zonde. Daarover lezen we in Romeinen 3:23-25: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen met het oog op de vergeving van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God”. Allen hebben dus gezondigd. En al die zonden vinden plaats onder de verdraagzaamheid van God!

Omdat God heilig is en geen zonden blijvend zal verdragen zal er uiteindelijk ingegrepen worden. Het lot van al deze zondaren, als zij zich blijven verzetten tegen Gods oproep om zich te bekeren van hun zonden, lezen we in Openbaring 21:8: “Maar wat betreft de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, hen die hoererij bedrijven, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood”. In Matthéüs 25:41, waar Jezus spreekt over het lot van al deze zondaren, zegt Hij hun: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is”. Het is de tegenstander van God, de duivel, die het grootste deel van de mensheid meesleurt naar de eeuwige verschrikking. Een vreselijk lot dat door God is opgelegd aan de duivel en zijn dienaren. En sleurt de duivel dan echt het grootste deel van de mensheid mee naar deze eeuwige straf? Jazeker, de meerderheid is immers arglistig en altijd in het kwade!

Wil jij hieraan ontkomen en begin je nu door te krijgen dat je “nette” levensstijl achteraf helemaal niet zo indrukwekkend is én dat jij jouw Schepper al jarenlang hebt gekweld met je vele zonden? In Marcus 1:15 lezen we dat Jezus zei: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeer u en geloof het evangelie”. Dat is Gods antwoord op de vraag die ook al werd gesteld door de toehoorders van de apostel Petrus toen hij zijn toespraak hield te Jeruzalem in Handelingen 2:37-38: “En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen”.

Waarom Jezus?

De bijbel laat ons weten dat Jezus de Zoon van God is die namens de Vader deze wereld heeft geschapen. Jezus is dus onze Schepper! Dat lezen we bijvoorbeeld in:

Nadat de tegenstander van God, de satan, de mens tot ongehoorzaamheid aan God verleidde en de mens daardoor meesleurde in zijn eigen eeuwige ondergang zag het er voor ons dramatisch uit. Door de zonden waaraan wij ons allemaal schuldig maken hebben wij ons van de heilige God afgekeerd en is er een scheiding tussen God en ons ontstaan. Door de zonde kwam ook de dood in de wereld en zijn wij allemaal gedoemd om eenmaal te sterven. Zoals we bijvoorbeeld lezen in Hebreeën 9:27-28: “En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid”.

Om de mens te kunnen verlossen van het ellendige lot dat de satan staat te wachten is Jezus, de Schepper van deze wereld, zelf mens geworden. Over Zijn menszijn wordt ons verteld in Hebreeën 4:15: “Want wij hebben geen hogepriester, die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles is verzocht op gelijke wijze als wij, maar zonder zonde”.

Als mens heeft Jezus zichzelf eenmaal geofferd aan het kruis op Golgotha. Waarom? Hij daagde de satan uit die vervolgens met de hulp van al de in zijn dienst staande, opgetrommelde boze geesten heeft geprobeerd om ook Jezus tot zonde en dus tot ongehoorzaamheid te brengen: ongehoorzaamheid aan de Vader. In tegenstelling tot de eerste mens die zich tot zonde liet verleiden en daarmee ongehoorzaam werd aan God, bleef Jezus tot Zijn dood aan het kruis gehoorzaam aan Gods verlossingsplan. Daarmee verbrak hij de vloek van de zonde en dat gaf Hem het recht om het Koninkrijk van God opnieuw op deze wereld te vestigen. De noodzaak van Jezus' gehoorzaamheid wordt in Romeinen 5:18-19 nog eens extra benadrukt: “Zoals dus door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardiging de genade over alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden”.

Dit wordt allemaal nog eens samengevat in Filippenzen 2:5-11 waar we lezen: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”

Zonder berouw geen bekering.

Petrus' antwoord op de begrijpelijke vraag van zijn toehoorders: “Wat moeten wij doen, mannen broeders?” was heel simpel dit: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen”. Neem daarom Jezus aan als je Verlosser, erken dat Hij de enige is die, door het offer van gehoorzaamheid dat Hij bracht, jou eeuwig leven kan geven en vraag Hem vergeving voor je zonden.

Dat is alles. Is bekering dan zo simpel? Ja! Maar het is alleen dan simpel als je echt berouw hebt. Berouw om de zonden die je op je geweten hebt. Echte bekering is zelfs niet eens mogelijk zonder dat er sprake is van echt berouw. Als je geen echt berouw hebt zal de satan komen en met je arglistigheid afrekenen zodat je weer zult terugvallen in je oude zondige leven en je uiteindelijk in het afschuwelijke lot van de satan zult moeten delen.
Met alleen het opzeggen van een “zondaarsgebed” kom je er dus niet. Bekering houdt een radicale verandering in. Het gevolg is namelijk onder andere dat je er werk van zult maken om de bijbel te (blijven) lezen en dat jouw belangstelling voor veel dingen die je voorheen nog zo belangrijk vond, en die je helemaal in beslag konden nemen, zal verdwijnen. Daar zullen dan ongetwijfeld zaken bij zijn die voor God een gruwel zijn. Dat heb je natuurlijk nooit beseft maar na je bekering terugkijkend op je oude leven zullen jouw zonden beslist zichtbaar worden. Gods Heilige Geest zal je de ogen openen voor al deze zondigheid. In Ezechiël 36:31 vond ik een tekst die dit heel kernachtig onder de aandacht brengt: “Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen”.

Het is ten slotte een zaak tussen jou en je Schepper. Probeer dus geen uitvluchten te vinden door met een verwijtende blik rond te kijken en op te merken dat “die christenen” er helemaal niks van bakken. Omdat dit laatste maar al te vaak voorkomt zul je op de andere pagina's van deze website nogal eens aantreffen dat ik diverse onbijbelse leringen onder handen neem en dat ik daarbij de bijbel zelf aan het Woord laat. Zoals te verwachten was heb ik als reactie daarop nogal eens verwijtende opmerkingen gekregen van dergelijke christenen. Tja, dat kun je verwachten als de algemene trend binnen het christendom is dat de bijbel steeds minder wordt gelezen. Er zijn dus veel “christenen” die wel de naam hebben dat ze leven voor God maar in werkelijkheid geestelijk dood zijn. Wie op dat pad van afvalligheid blijft doorlopen zal uiteindelijk op zijn eigen huichelachtigheid en halfslachtigheid door God beoordeeld worden.

Niet voor niets zei Jezus in Matthéüs 7:13-14: “Gaat in door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want nauw is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” Want: de meerderheid is altijd in het kwade. Zorg nu maar dat het met jou wel goed komt. Dus bekeer je en geloof het evangelie en: “Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden”.

Het is een triest feit dat de meeste mensen op de wereld het evangelie niet wensen te horen. Ben je zelf ook iemand die extra overredingskracht nodig heeft dan is de hieronder staande evangelieverkondiging in de vorm van een (weliswaar Engelstalig) stripverhaal wellicht je laatste strohalm. Klik in een rechterhoek om naar de volgende bladzijde te bladeren of klik in een linkerhoek om terug te bladeren.

 

Spreuk:
Onze bekering is niet in de eerste plaats een keuze voor
het eeuwige leven maar een keuze voor een heilig leven.

 

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding