nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Twee opmerkingen vooraf: 1. Deze website maakt geen gebruik van cookies. 2. Gebruikers van een iPad, iPhone, smartphone of een soortgelijke vorm van mobiel internet: mocht je binnen 4 seconden nog niet verder zijn gesurfd, neem dan tenminste de tijd en bekijk deze pagina op deze manier, voor een maximale viewport breedte. Deze site is namelijk geschreven voor serieuze zoekers die de tijd nemen om de serieuze onderwerpen op deze site serieus te lezen.

 De Nederlandse Bijbel Vervalsing.

Inleiding.
“Gefeliciteerd! U hebt een editie van de Nieuwe Bijbelvertaling in handen. Een betrouwbare en eigentijdse vertaling van de bijbel”. Dit las ik met stijgende verbijstering op het kaartje dat ik voorin mijn kort tevoren gekochte, gloednieuwe NBV bijbel vond. Die had ik overigens niet gekocht omdat ik om deze zoveelste bijbelvervalsing verlegen zat óf omdat mijn veel gebruikte bijbel na 31 jaar al van ouderdom uit elkaar viel. Wat mij wel had aangespoord om ook zelf eens kennis te nemen van deze (enkele jaren daarvoor met verbazingwekkend veel media aandacht op de markt gekwakte) NBV bijbel was het volgende. Ik liep al een tijdlang rond met het toenemende besef dat mede door een stortvloed aan nieuwe bijbelvertalingen de waarheid van het evangelie bij veel hedendaagse christenen vandaan wordt gehouden. Met alle ellendige gevolgen van dien. Een groot deel van die vertalingen kan worden gerekend tot de zogenaamde “parafrasevertalingen”. Dat zijn “vertalingen” die de (onbijbelse) inzichten van de (ongeestelijke) vertalers weergeven. Zodat al die verwende oortjes, die begrippen zoals gewillig je kruis dragen en het lijden om Christus' wil sowieso al overboord hadden gemikt met al deze aan de moderne smaak aangepaste “vertalingen” een evangelie in de schoot krijgen geworpen dat allang geen evangelie meer is. Dit beperkt zich bovendien niet tot de Nederlandse vertalingen maar het betreft ook de in diverse andere talen verschenen moderne bijbelvertalingen, zoals in het nu volgende wel zal blijken.

Update: (per 19 april 2014) Inmiddels is de satan een nieuwe aanvalsronde begonnen. Onder de afkorting BGT (Bijbel in Gewone Taal) is ondertussen weer een nieuwe vervalsing van de bijbel in de strijd geworpen. Ik heb al enkele fragmenten van deze nep bijbel gezien en het werd me al snel duidelijk dat Gods Woord in deze nieuwe vervalsing nog verder is mishandeld dan in de NBV het geval is. Waarschuwing voor ieder oprecht kind van God: laat u niet in met deze nep bijbel. Mijn dringend verzoek aan u is: waarschuw ook anderen via alle middelen die u maar in de strijd kunt werpen! (zoals Facebook, Twitter etc.)
 

De mythe van “begrijpelijk” Nederlands.

Ik heb zelf nooit geloofd in de wel erg doorzichtige mythe dat “begrijpelijker” Nederlands of begrijpelijker Engels (of welke andere taal het ook maar betreft) de boodschap van het evangelie toegankelijker maakt. Beperk ik me nu tot het Nederlandse taalgebied dan bedoel ik hiermee te zeggen dat verouderd Nederlands veel minder een nadeel is dan dat hedendaags Nederlands een voordeel kan zijn. Anders gezegd: Jezus beloofde de Trooster, de Heilige Geest, aan Zijn discipelen met daaraan toegevoegd de belofte dat Zijn Heilige Geest hen de boodschap van het Koninkrijk Gods zou uitleggen. Dit gaat ook op voor de discipelen van Jezus die nu de evangelieverkondiging op zich hebben genomen. Dus zonder de inwoning van de Heilige Geest en zonder Zijn hulp en uitleg is de bijbel absoluut een onleesbaar boek. Voor Gods Heilige Geest is geen vervanging beschikbaar. Immers: “....een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” (1 Cor. 2:14). Als de Heilige Geest in iemands leven niet de ruimte krijgt om geestelijk inzicht te geven kan geen enkele vertaling in hedendaags Nederlands dat gemis compenseren. Omdat de bijbelse boodschap het hart van de mens hoort te raken en niet slechts zijn aan beperking onderhevige verstand. Nog weer anders gezegd: het is de taal van Gods Geest die in de bijbel versleuteld ligt en die taal kan alleen verstaan worden als wij diezelfde Geest gehoorzamen en Zijn aanwijzingen opvolgen. Er bevinden zich echter massa's ongeestelijke mensen binnen het zogenaamde christendom die zelfs niet willen geloven dat deze zeer persoonlijke omgang met Gods Geest onmisbaar is. Deze geestelijk blinde kinderen Gods vormen een bijzonder makkelijke prooi voor de kwaadaardige leugengeesten die door de satan vanuit de hel over de wereld zijn uitgezonden om de waarheid van het evangelie voor hen verborgen te houden.

In een commentaar op de NBV geschreven door een van deze met blindheid geslagen kinderen Gods, in dit geval een bekende christelijke uitgever, las ik o.a.: “....We hebben bovendien te doen met een echte vertaling, niet alleen maar met een parafrase”. Wel heb ik ooit! Een echte vertaling! Wie de moeite wil nemen om mijn bevindingen hieronder aan een grondig onderzoek te onderwerpen zal zeker tot een heel andere conclusie komen. Maar.... we zijn er nog niet, want de genoemde uitgever durft deze bijbelvervalsing vervolgens zelfs aan te bevelen met de woorden: “Wie met eerbied en accuratesse de Schrift wil bestuderen, en dus wil weten wat er precies staat, die moet een echte vertaling nemen. En dat is de NBV, zonder twijfel”. Het zat er al aan te komen maar hier komt ie dan: ik heb voor meneer de uitgever namelijk compleet ander nieuws, als antwoord op de nu volgende vraag:

 

Wat is er werkelijk aan de hand?

In mijn speurtocht naar de achtergronden van de vloedgolf aan bijbelvertalingen die al sinds tientallen jaren de boodschap van het evangelie vervuilen kwam ik o.a. deze feiten tegen:
 1. Om te beginnen volgt hier de Nederlandse vertaling van een citaat uit het Engelstalige boek “If The Foundations Be Destroyed”, geschreven door Charles Salliby, waarin al meteen duidelijk wordt gemaakt waar de wortels liggen van de hedendaagse bijbelvervalsingen.
  Citaat: De man die wellicht de meeste moeite heeft gedaan om de Schrift te vermengen met het Gnosticisme was Origenes (185-254 A.D.). Bovendien heeft niemand, tot zijn schande moet dit gezegd worden, ooit meer afvallige leringen verdedigd die uiteindelijk een permanente plaats in de geschiedenis kregen dan hij deed. Desondanks kan zijn invloed op het christendom, vanaf zijn tijd tot aan de onze, maar nauwelijks in woorden gevat worden. Niet alleen trokken zijn ideeën voor altijd de aandacht van de Rooms Katholieke kerk, ook bijna alle Protestantse geleerden van deze eeuw zijn beïnvloed door de kracht van 's mans ideeën. Terwijl zijn genialiteit en inzicht in de Schriften buitengewoon waren, maakte zijn voorkeur voor Gnosticisme, Platonisme, Mystiek en de vroege ketterijen hem allesbehalve tot een betrouwbare leider of leraar. Zijn leringen waren weerzinwekkend. Ofschoon hij wordt beschouwd als de grootste theoloog van de derde eeuw, leerde hij dat sterren een ziel hebben, dat demonen gered zullen worden en leerde hij dwalingen als het vagevuur en de transsubstantiatie. Hij leerde eveneens (door zijn toepassing van de Griekse wijsbegeerte) dat Jezus was geschapen en niet van eeuwigheid God was. Geen wonder dat deze man ooit heeft beweerd: de Schriften zijn van weinig nut voor hen die ze begrijpen zoals ze zijn bedoeld.
  Origenes veranderde opzettelijk de Schriften om ze met zijn eigen verwarrende filosofie overeen te laten komen en zodoende heeft hij veel van de verwijderde teksten op zijn geweten die wij nu in de moderne bijbelvertalingen missen. Het was deze Origenes die Hiëronymus (ca. 340-420 A.D.) zwaar heeft beïnvloed, welke laatste de Latijnse Vulgaat heeft vertaald, die tijdens het Concilie van Trent in 1546 tot de officiële bijbel van de Rooms Katholieke kerk werd verheven.
  Einde citaat.
  Die Vulgaat werd dus door Hiëronymus naar het Latijn vertaald vanuit, jazeker, de gnostische manuscripten die door Origenes waren “aangepast”. Waaronder het manuscript dat later bekend werd als de Codex Vaticanus evenals overigens de Codex Alexandrinus.
 2. Tijdens het concilie van Trente (1545-1563) werd besloten om de protestantse bijbel te bestrijden door een stortvloed aan valse vertalingen te produceren. De Jezuïeten hebben sindsdien in de uitvoering daarvan een grote rol gespeeld.
 3. In 1866 liet paus Pius IX weten dat hij (protestantse) bijbelgenootschappen als een plaag beschouwde die met alle beschikbare middelen bestreden moest worden.
 4. Een kleine 30 jaar later verklaarde paus Leo XIII dat iedere bijbel die in de omgangstaal was gedrukt streng verboden was.
 5. Ondertussen is de situatie dat door diverse bijbelgenootschappen “bijbels” geproduceerd worden die de goedkeuring van de rooms katholieke kerk hebben gekregen, precies zoals dat tijdens het concilie van Trente al was gepland.
 6. Over de American Bible Society las ik dat 50-60% van het personeel, inclusief enkele directieleden, rooms katholiek is. Het zat er dus dik in dat deze gladde jongens ondertussen ook al een stevige greep hebben gekregen op tal van andere bijbelgenootschappen. Het resultaat daarvan is het nu volgende:
 7. Door het jarenlang infiltreren van de niet roomse bijbelgenootschappen is het de corrupte breinen van het Vaticaan gelukt om de wereld te overspoelen met een lading bijbelvertalingen die stuk voor stuk zijn gebaseerd op de aangepaste en dus corrupte roomse manuscripten. Daar komt nog bij dat door het naar eigen inzicht, smaak en voorkeur “vertalen” de inhoud van deze “bijbels” stapsgewijs aanvaardbaar wordt gemaakt voor de roomse kerk, wat dus de uitvoering is van het plan dat bij punt 2 is genoemd. Tijdens en vanaf de 19e eeuw werd dit naar eigen inzicht en religieuze voorkeur “vertalen” grootschalig aangepakt. Onder anderen de heren Westcott en Hort kwamen in dit verband het toneel opdraven. Deze zogenaamde Protestanten waren in werkelijkheid Jezuïeten/occultisten die de aanval openden op de bijbels die waren gebaseerd op de Textus Receptus (waaronder de Engelse King James Version en de oorspronkelijke Nederlandse Statenvertaling). Dit hervertalen werd aangeprezen alsof het zou gaan om “nieuwe wetenschappelijke inzichten”. Deze bewering moest echter dienen als rookgordijn. Dit satanische bedrog heeft namelijk niets met echte (taal)wetenschap te maken.
 8. Het uiteindelijke doel van deze vijfde colonne, die alles dat niet rooms is als een parasiet van binnenuit leegvreet, is de “oecumenische bijbelvertaling”. Dat zal een bijbel zijn die, na het jarenlang systematisch en stapsgewijs aanpassen aan de demonische en dus heidense leugenleer van het Vaticaan, het handboek van de nieuwe wereldreligie zal worden. Een religie waarin voor het evangelie van Jezus Christus geen plaats zal zijn.
 9. Wat betreft het ontstaan van de NBV heb ik, geheel in de lijn der verwachting, vastgesteld dat deze tot stand is gekomen door samenwerking tussen het Nederlands Bijbelgenootschap en (daar komt ie!) de Katholieke Bijbelstichting. De NBV is dan ook één deel van een reeks aangepaste vertalingen waarvan ik de uiteindelijke versie bij punt 8 al heb ontmaskerd als de bijbel van de antichrist.
 10. Die uiteindelijke versie zal bovendien een uiterst gestroomlijnde “bijbel” zijn. De huidige stand van zaken is ondertussen dat er uit de moderne “vertalingen” nu al zo'n 60.000 woorden zijn verwijderd. Allemaal woorden die wel in de Textus Receptus zijn te vinden.
 

Jawel, meneer de uitgever, dit is toch wel heel andere informatie over hetgeen je ons probeert aan te smeren als een “echte vertaling”. Want ook de NBV is domweg het resultaat van de infiltratie van de heidense en vijandige rooms katholieke kerk! Daar kan nog aan worden toegevoegd dat van een katholieke Bijbelstichting, in dienst van een religieuze Moloch die zijn haat en afschuw van de bijbelse boodschap al eeuwenlang heeft gedemonstreerd, absoluut geen betrouwbare bijbelvertaling is te verwachten. Dat moge uit het voorgaande nu wel duidelijk zijn geworden. En toch zijn er horden christenen die, doordat ze geen echte persoonlijke omgang met Gods Geest kennen, zich in hun geestelijke blindheid laten meeslepen in deze lawine van corrupte bijbelvertalingen. Al -tig malen kwam ik ondertussen in christelijke tijdschriften, op dito websites en in e-mails diverse uit de NBV geciteerde bijbelteksten tegen. Men is dus massaal in de sluwe leugen getrapt dat het hedendaagse Nederlands in de NBV een uitkomst is voor al die klungels die nog steeds de d's en de dt's niet uit elkaar kunnen houden, die nog steeds het verschil tussen punten, komma's en spaties niet kennen en van de verplichte HOOFDLETTER aan het begin van iedere nieuwe zin al helemaal nooit hebben gehoord. Omdat men (geheel in de geest van deze wetteloze tijd) uit onwil en/of gemakzucht de moeite niet wenste te nemen om tijdens de schooljaren fatsoenlijk Nederlands te leren! Hieraan hebben wij het dramatische feit te wijten dat massa's Nederlanders hun eigen taal maar amper kunnen lezen of schrijven. Zodat men ook van het Nederlands in de Statenvertaling totaal geen brood kan bakken. Geen wonder dus dat men maar al te graag zijn toevlucht neemt tot het “moderne” Nederlands van de NBV.

Als reactie op de hierboven opgesomde feiten kwam ik overigens op een forum de bewering tegen: “De Statenvertaling is ook maar een vertaling en ik heb het idee dat de schrijver van dit stuk (wie is het eigenlijk?) zich meer laat leiden door zijn afkeer van de RK kerk en zijn eigen interpretatie van de bijbel dan door afgewogen theologische feiten”. Men laat hiermee blijken slechts een idee te hebben, en dus een vermoeden, terwijl in dezelfde adem wordt verkondigd dat ik mij volgens dit idee niet door “afgewogen theologische feiten” laat leiden. Dergelijke “ideeën” hebben wel vaker mijn pad gekruist. Om het een en ander toch maar even recht te zetten: ik heb inderdaad een afkeer. Echter niet van de massa's rooms katholieken die gevangen zitten(!) in een religie die met het evangelie van Jezus totaal niets van doen heeft maar van de voor 100% heidense, rooms katholieke leer. Én van de al genoemde duistere breinen in het Vaticaan, die veel meer op hun dichtgeschroeide geweten hebben dan het daglicht kan verdragen. Het is opvallend dat heel wat impulsieve moddergooiers zelfs dit onderscheid al niet eens kunnen maken en mij daarom bij voorbaat het verwijt naar het hoofd slingeren dat ik alle rooms katholieken liefdeloos over de rand veeg.
Als aanvulling hierop kan ik ook melden dat “afgewogen theologische feiten” slechts losse flodders zijn. Want: de wereld gaat gebukt onder de praktijken van scheepsladingen vol theologen die voortdurend bewijzen dat theologie slechts een dode wetenschap is. Men blijkt namelijk theologie te kunnen studeren zonder in het evangelie te hoeven geloven.
Deze schrikbarende cijfers geven een redelijke indruk van de geestelijke kaalslag die daarvan het gevolg is. Als we de vijandschap tegenover het evangelie, die duidelijk uit deze cijfers naar voren komt, ook moeten rekenen tot die “afgewogen theologische feiten” zijn wij oneindig beter af wanneer wij de Heilige Geest aan het Woord laten.

De oecumenische bijbel.

Nu we door deze cijfers weer even stevig wakker zijn gerammeld zullen we dan ook volledig kunnen beamen dat hetgeen ik bij punt 8 in de opsomming hierboven al even heb aangestipt beslist een groot probleem gaat worden. Ik doel hier op de oecumenische bijbel die, wanneer het evangelie er (na een reeks “vertalingen”) uiteindelijk helemaal uit is weggesloopt, voor de komende satanische wereldreligie geen rots der ergernis of een steen des aanstoots meer zal zijn. Want dat is nu precies de afgrond waar die hele oecumenische leugen naar onderweg is.

Die afgrond is diep. Voor wie daarin is terechtgekomen is geen weg meer terug. Want deze oecumenische afgrond houdt in dat men uiteindelijk, zonder het (weggefilterde) evangelie van Jezus Christus, zelfs de eenheid denkt te kunnen vinden met de heidense religies. Wie tegen die tijd, ondanks alle waarschuwingen, dat geestelijke Babylon niet heeft willen verlaten is volledig terechtgekomen in de macht van de geest van de antichrist, heeft ook het merkteken van het beest ontvangen en is voor eeuwig verloren. Zo ernstig is dus de situatie!

 

In het volle zicht.

Het oog van HorusDe hierboven genoemde handlangers van de satan en hun soortgenoten hebben er sinds jaar en dag een gewoonte van gemaakt om hun duistere identiteit in het volle zicht te verbergen. Vele zijn de symbolen die overal om ons heen te zien zijn, terwijl hele volksstammen absoluut niet doorhebben welke boodschap er in verborgen zit. Dankzij een tip van een lezer kwam ik er zelf na 37 jaar pas achter dat de satan zelfs op het schutblad van mijn eigen bijbel laat weten dat hij de bijbel “productie” allang vast in zijn klauwen heeft. Zoals dit dus in het voorgaande al ruimschoots onder de aandacht is gebracht. Het bevestigt hoe ver de infiltratie van het rijk der duisternis al is gevorderd. Zevenendertig jaar!! En al die jaren is het me nooit opgevallen. Wat maar weer eens aantoont hoe sluw de satan te werk gaat. Bekijk de afbeelding links maar eens goed. Dit figuur/logo van een bekende drukkerij/uitgeverij, dat ik hier vergroot heb weergegeven, is in werkelijkheid ongeveer 16 millimeter breed. Dat is zo klein dat de details ervan nauwelijks opvallen. Want wat zien wij daar boven in deze afbeelding? Het oog van Horus, binnenin een piramide en omgeven door de zonnestralen van de zonnegod. Rechtstreeks overgenomen uit de Egyptische mysteriegodsdienst. Occulter kun je het niet krijgen. De betreffende drukkerij/uitgeverij blijkt dan ook al jarenlang mee te draaien in het circuit van de bijbelvervalsingen voortbrengende vijanden van de allerhoogste God. Zoals te verwachten was vond ik dit logo ook in een Statenvertaling van dezelfde uitgeverij. Godzijdank is deze vertaling zelf nog aan de klauwen van de moderne “vertalers” ontkomen maar de daaropvolgende “vertalingen” hebben onder het “alziend oog van Horus” al de onvermijdelijke aanpassingen ondergaan. Nu wij dit hebben vastgesteld krijgt ook de tekst in dit logo een totaal andere betekenis. De handlangers van de satan spreken namelijk maar al te vaak dezelfde vertrouwde taal als de werkelijke dienstknechten van de allerhoogste God. En juist daarom zijn ze zo moeilijk te ontmaskeren. Feit is echter dat zij weliswaar dezelfde taal gebruiken maar de betekenis ervan is totaal anders dan van de taal die door de dienstknechten van God wordt gesproken. Want de god waarnaar in “door god geleid” wordt verwezen is niet de allerhoogste God maar de satan in eigen persoon. Want die laatste is, zoals ondertussen duidelijk mag zijn, de god van de hedendaagse bijbelvervalsers.

Gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Wee hen die zich op wat voor wijze dan ook hebben ingespannen om het doel van de satan, die ene wereldreligie, dichterbij te laten komen. Vertalers, theologen, bijbelgenootschappen, uitgevers en alle anderen die hier een aandeel in hebben geleverd bevinden zich daarom in de gevarenzone. In de bijbel (ik bedoel dus de échte) staat het Oude Testament vol met waarschuwingen tegen het afvallige volk Israël dat met zijn onuitroeibare afgoderij (inclusief kinderoffers!) een voortdurende gruwel voor God was. Ook in het Nieuwe Testament worden dergelijke trouweloze zielen stevig aangepakt. Dezelfde waarschuwingen gaan ook op voor het leger bijbelvervalsers, dat zich na gedane arbeid ook nog eens verschuilt achter schemerige copyrightwetjes. Omdat men kennelijk ook nog eens aan dit bedrog wil verdienen en brood op de plank wil zien. Maar wat is dat brood waard in de mond van hen die het evangelie van de allerhoogste God verdraaien?? Door mensen bedachte wetjes zijn van nul en geen waarde als ze tegen de wetten van de allerhoogste God ingaan. En wie Gods wetten (blijvend) overtreden zullen uiteindelijk van de hemelse Rechter te horen krijgen: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid” (Matth. 7:23).

De satan probeert dus zijn ondermijnende bezigheden af te schermen door regeltjes die met de allerhoogste God brutaal de spot drijven. Wij horen echter God meer te gehoorzamen dan mensen en als discipelen van Jezus zijn wij geroepen om te doen waarin ook de apostel Paulus ons meer dan eens voorging. Dat bracht hij in Efeze 5:11-12 onder woorden: “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht”. Mocht je overigens nu nog niet doorhebben waar dit allemaal over gaat: er staat oneindig veel meer op het spel dan het levensonderhoud van de uitgevertjes of het voortbestaan van de bijbelgenootschapjes die zich zonder blikken of blozen door de satan laten gebruiken om de waarheid van Gods Woord systematisch weg te filteren. Voortbordurend op dat laatste: houd er rekening mee dat hetgeen nu in de NBV nog waarheidsgetrouw is weergegeven in een volgende “vertaling” ook zal zijn gesneuveld. En mocht je al vermoeden dat de boel toch niet zuiver is dan is toch nog erg gemakkelijk de denkfout gemaakt dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Mis, mis! Die ene stap wordt gevolgd door een volgende en een aantal van die stappen verder blijkt dat de satan zijn doel toch weer dichterbij heeft zien komen: het handboek van de antichrist.

Het Nederlands in de NBV is overigens bepaald niet moeilijk te volgen. Groot was daarom aanvankelijk nog mijn verbazing toen ik ergens las dat het Nederlands Bijbelgenootschap (op het moment van schrijven) alweer experimenteerde met het vertalen van de Bijbel in “zeer eenvoudig Nederlands”. Omdat voor veel Nederlanders de NBV nog te moeilijk blijkt te zijn. De misleiding vindt dus duidelijk alweer een vervolg en dat wordt als volgt goedgepraat:

Citaat:
“De vertalers (van het NBG) hebben instructies gekregen van BureauTaal, een instituut dat zich inzet voor begrijpelijker Nederlands. Voor kerkgangers is de Nieuwe Bijbelvertaling, zeker in vergelijking met de "oude" vertaling uit 1951, goed te volgen. Maar voor mensen buiten de kerk is dat anders. Volgens onderzoek van BureauTaal kan 85 procent van alle Nederlanders de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling niet volgen door moeilijk woordgebruik of ingewikkelde zinsconstructies”.
Einde citaat.

Het is een feit dat er nogal wat “wetenschappelijke” onderzoeken zijn geweest die werden gesponsord door belanghebbenden die voor de door hen gewenste uitkomst van dat zogenaamde onderzoek alvast vooruit hadden betaald. In hoeverre dat hier ook het geval is blijft giswerk maar waar ik wel zeker van ben is dat deze zoveelste bijbelvervalsing (mocht dit inderdaad zo'n volgende stap zijn) zwaar beïnvloed zal zijn door de wereldse inzichten van een instituut dat, zoals de naam al doet vermoeden, zich voornamelijk met andere zaken bezighoudt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Deze heidenen zullen ons dus gaan vertellen wat de allerhoogste God, die ze zelf zeer waarschijnlijk niet eens persoonlijk kennen, ons heeft te zeggen in Zijn Woord. Ik hoop dat je ondertussen begint door te krijgen om wat voor een krankzinnige situatie het hier gaat. Want het is daarentegen de Heilige Geest die ons de woorden van God uitlegt. Wanneer echter mensen die Gods Geest niet hebben ontvangen toch menen te weten wat Gods Geest bedoelt te zeggen is het resultaat een grote leugen.

 

Over welke bijbel heb je het nu?

Als aanvulling op de feiten in de bovenstaande opsomming, die waarschijnlijk al het nodige stof hebben doen opwaaien, én als inleiding op de onderstaande lijst met voorbeelden van aangepaste bijbelteksten wil ik het volgende nog kwijt.

Er zijn bepaalde doelen die door de corrupte “bijbelvertalers” nagestreefd worden en die je in gedachten moet houden bij het lezen van de onderstaande lijst. Ik denk hierbij niet alleen aan de NBV maar ook aan de stortvloed van “bijbelvertalingen” in diverse talen die in de loop der jaren al een enorme verwarring hebben veroorzaakt. Met als gevolg dat wanneer het gesprek gaat over de bijbel men zich al gauw vertwijfeld zal afvragen: “De bijbel? Welke bijbel bedoel je nu eigenlijk?” Of je krijgt als webmaster (ik schrijf uit ervaring) als reactie van een lezer op iets dat hem niet aanstaat: “Ik kan dit niet plaatsen in het bijbelse licht”. Waarop ik mij op mijn beurt afvraag: “En.... over welke bijbel heb jij het nu??”
Deze groeiende verwarring heeft als doel, zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, de oorspronkelijke boodschap van het evangelie van Jezus stapsgewijs(!) te vervangen door een “makkelijk te begrijpen” uitleg, maar dan wel een uitleg die volgens de “vertalers” weergeeft waar het evangelie over gaat. De truc is dus om bij iedere volgende “vertaling” de inhoud van hun “bijbel” weer een beetje meer “begrijpelijker” te maken. Beperk ik me nu tot de Nederlandse vertalingen dan wordt dit “begrijpelijker maken” gebracht alsof het allemaal gaat om een aanpassing aan het hedendaagse Nederlands. En dat is nu de grote leugen. Waar men in werkelijkheid naar streeft zijn in ieder geval deze twee dingen:

 1. Sinds de dagen dat het evangelie wordt gepredikt bestaat er een telkens weer terugkerende dwaling die de afkomst van Jezus ontkent of “wegvertaalt”. Hij mag dus geen God zijn.
 2. De absolute noodzaak van berouw en echte bekering wordt op de meest uiteenlopende manieren verdoezeld en uitgefilterd.

Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk. Het is te verwachten dat de vijanden van God stug voortgaan om door middel van corrupte “bijbelvertalingen” de boodschap van de bijbel zoveel mogelijk onherkenbaar te maken. Dat is wel even iets heel anders dan dat zogenaamde “begrijpelijk maken” van de bijbel. Hier zitten dan ook heel gevaarlijke opdrachtgevers achter. Deze opdrachtgevers werden door de apostel Paulus al van hun masker beroofd in o.a. Efeze 6:12 waar hij ze ontmaskert als “de overheden, de machten, de wereldbeheersers dezer duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten”. Om de misleiding en het bedrog van hun menselijke handlangers aan te tonen heb ik werk gemaakt van deze pagina.

Een lezer wees mij op het feit dat Kent Hovind al eens een heldere samenvatting heeft gegeven van de bovengenoemde feiten. Die is te vinden op één van zijn DVD's en daarvan kun je hierboven een fragment zien, dat overigens Nederlands is ondertiteld.

Uit de hieronder aangehaalde tekstvoorbeelden komt verder nog onontkoombaar naar voren dat behalve de NBV ook de NBG vertaling (uit 1951) op diverse plaatsen een corrupte vertaling is. Het moge dus duidelijk zijn over welke vertalingen het gaat wanneer ik in het nu volgende schrijf over de beide corrupte vertalingen. Ik heb de grondtekst van de meeste hieronder aangehaalde teksten vergeleken met deze drie vertalingen en daaruit bleek dat de Statenvertaling ontegenzeglijk de bijbelvertaling is die het beste met de grondtekst overeenkomt. Die grondtekst is weer gebaseerd op de diverse handschriften die elk een of meer boeken (of delen daarvan) van de bijbel bevatten en die door de eeuwen heen via kopiëren bewaard zijn gebleven. Van een klein deel van die handschriften is bekend dat ze driftig zijn ingekort en aangepast door het evangelie vijandig gezinde mensen. Uitgerekend deze corrupte handschriften zijn vanaf de negentiende eeuw gebruikt door al net zo vijandige “bijbelwetenschappers” die vervolgens hebben bereikt dat sindsdien de meerderheid aan bijbelvertalingen op de wereld (waaronder ook de NBG en de NBV) op deze onbetrouwbare bronnen is gebaseerd. Dus als christenen oprecht de tijd nemen om hun “bijbel” grondig te bestuderen dan worden ze alsnog door een gehandicapte bijbel op een dwaalspoor geleid. De afwijkingen die de beide corrupte vertalingen ten opzichte van de Statenvertaling vertonen zijn grotendeels het gevolg van de voor deze vertalingen gebruikte “aangepaste” handschriften. Daarnaast is het resultaat van het vanuit de losse pols vertalen en van de hier en daar flink op hol geslagen fantasie van de vertalers dat er vooral in de NBV van de werkelijke boodschap nog weer minder is overgebleven dan in de NBG al het geval was. Dat maakt de schande dat men de NBV desondanks nog een “bijbel” durft te noemen alleen maar groter.

Een oplettende lezer merkte overigens op dat de weggelaten tekstgedeelten in de NBV in de aantekeningen onderaan de pagina's worden toegelicht. Bij die aantekeningen vinden we o.a. de telkens weer terugkerende zinsnede: “Andere handschriften lezen....” of: “Andere handschriften hebben een extra vers....”. Wat dus in de NBV wordt aangeduid als “andere handschriften” zijn precies die handschriften waarmee juist niet is gerotzooid. Door deze omschrijving én door het feit dat een uit de NBV weggelaten tekst alleen nog bij de aantekeningen als “een extra vers” staat vermeld, wordt bij de nietsvermoedende lezer de indruk gewekt dat hij God wel op zijn blote knieën mag danken voor zijn NBV. Terwijl hij in werkelijkheid slechts een bijbelvervalsing in handen heeft, omdat de realiteit is dat de NBG en de NBV zijn gebaseerd op grondteksten waaruit de bewuste teksten zijn weggelaten, terwijl ze daar wel hoorden te staan. Er is dan ook beslist geen sprake van “latere toevoegingen” zoals de corrupte NBV ons wil doen geloven.

Verder is het een ongeschreven wet dat wanneer men zich schuldig maakt aan leugen en bedrog, de controle daarop onbedoeld uit de hand loopt, zodat men zich onopgemerkt schuldig maakt aan tegenstrijdig gedrag of aan tegenstrijdigheden in wat voor vorm dan ook.
Zo vond ik bijvoorbeeld achterin de NBV het hoofdstuk: “Aanhalingen uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament”. Daarin werd o.a. Marcus 15:28 genoemd en dit vers blijkt dus ook zo'n aanhaling uit het Oude Testament te zijn, en wel uit Jesaja 53:12. Dus terwijl Marcus 15:28 hier (geheel terecht) wordt aangeduid als een aanhaling uit het Oude Testament wordt in de NBV deze tekst uit het Nieuwe Testament weggelaten, alsof het slechts om een toevoeging zou gaan.

 

En dan nu... een overzicht van de schade.

In de onderstaande opsomming van fouten en verdraaiingen vind je telkens de drie naast elkaar geplaatste vertalingen met daaronder mijn toelichting daarop. Behalve zelf scrollen kun je ook gebruik maken van de beide knoppen, als tenminste het gebruik van Javascript in je browser aan staat. Dan voor de duidelijkheid nog even dit: het betreft hier uiteraard slechts een greep uit de vele bijbelteksten die in de hierboven al aangehaalde strijd zijn gesneuveld.
Statenvertaling (Jongbloed) NBG (1951) NBV (2004)
 
Gen. 12:1-3: De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Gen. 12:1-3: De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Gen. 12:1-3: De HEER zei tegen Abram: "Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij."
De belofte die Abraham hier kreeg betrof de Messias die uit zijn nageslacht geboren zou worden. Dat die Messias door Zijn verlossingswerk tot een zegen zou worden voor alle volkeren, zoals hier terecht wordt gesteld, is ons bekend. In de NBV wordt dit heilsfeit echter verdraaid door te suggereren dat het om een heel andere zegen zou gaan. De Messias die uit Abraham's nageslacht zou voortkomen wordt hiermee compleet “wegvertaald”.
 
Gen. 22:16-18: En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Gen. 22:16-18: Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des Heren: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Gen. 22:16-18: Hij zei: "Ik zweer bij mijzelf-spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd."
Dezelfde belofte als in het voorgaande voorbeeld wordt hier nogmaals aan Abraham gedaan. Ook hier wordt in de NBV de belofte van de Messias vervangen door een wens van de heidenen om ook welvarend te mogen zijn. De wereld barst al uit zijn voegen van al die goddelozen die met dergelijke zelfzuchtige wensen rondlopen. En met die zelfzuchtige wensen wordt in het Koninkrijk Gods beslist geen rekening gehouden. Daar storen massa's “christenen” zich overigens totaal niet aan, getuige de huidige opmars van dat verfoeilijke “welvaartsevangelie”.
 
Job 1:7: Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen. Job 1:7: En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. Job 1:7: De HEER vroeg aan Satan: "Waar kom je vandaan?" Hij antwoordde: "Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde."
In de NBV wordt “de satan” (= de tegenstander) consequent vertaald alsof het om een eigennaam zou gaan, dus met een hoofdletter! Daarmee wordt de duivel beslist te veel eer gegeven. Denk daar maar even over door: deze nietswaardige heeft namelijk ooit heel dicht bij God gestaan maar is desondanks verworden tot een monster. Wie dat op zijn geweten heeft is geen naam met een hoofdletter waard! Het feit dat in de NBV de satan een eigennaam met een hoofdletter heeft gekregen maakt heel duidelijk wie de opdrachtgever van deze parafrase “vertaling” is die op deze wijze wordt geëerd....
 
Jes. 53:4-5: Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Jes. 53:4-5: Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Jes. 53:4-5: Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Het lijden dat Jezus onderging wordt in de NBV veranderd in een tuchtiging. Ook al is tuchtiging meestal geen aangename ervaring, het is desondanks een wereld van verschil met het lijden van Jezus op Golgotha. Dat lijden wordt in de NBV dus afgezwakt. Jezus had dat lijden niet verdiend, terwijl tuchtiging daarentegen volgt op gedane zonden!! Dan is het ook nog eens zo dat Jezus' lijden niet in de eerste plaats ten behoeve van ons welzijn plaatsvond maar om de kloof tussen God en ons, die door onze zonden is ontstaan, te overbruggen. Niet ons “welzijn” was de aanleiding maar onze zonden waren de oorzaak van Jezus' lijden!! En uitgerekend die zonden worden hier op een sluwe wijze weggemoffeld.
 
Zacharia 9:9: Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen. Zacharia 9:9: Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong. Zacharia 9:9: Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Het “en Hij is een Heiland” in de Statenvertaling is in de NBG en de NBV weggelaten. Dat het hier over de komst van de Messias gaat wordt door de bijbelvervalsers van de NBG en de NBV kennelijk niet belangrijk genoeg gevonden.
 
Matth. 1:25: En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en noemde Zijn naam JEZUS. Matth. 1:25: En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus. Matth. 1:25: maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.
Jezus mag in de NBG en de NBV geen eerstgeboren zoon meer zijn. Aangezien de NBV tot stand is gekomen in samenwerking met de katholieke bijbelstichting (de NBV is namelijk een “oecumenische vertaling”) en één van de vele roomse dwalingen leert dat Maria na Jezus geen kinderen meer heeft gekregen ligt het voor de hand dat ook hier weer eens opvallend creatief met de waarheid is omgesprongen.
 
Matth. 5:22: Doch Ik zeg u: Zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Ráka! die zal strafbaar zijn door de grote raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Matth. 5:22: Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur. Matth. 5:22: En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.
Ook hier maken de NBG en de NBV er een potje van want deze waarschuwing krijgt duidelijk een wel heel andere betekenis doordat “ten onrechte” is weggelaten. Ondanks dat ik jarenlang niet wist dat dit in de NBG zonder reden ontbreekt heb ik het altijd al zelf ingevuld. Omdat de Heilige Geest me daarvan had overtuigd. Dus zo belangrijk en onmisbaar is het nu dat wij met de hulp en onderwijzing van de Heilige Geest de bijbel lezen. Maar dan natuurlijk wel de echte bijbel! Zie daarvoor de meest linkse kolom op deze pagina.
 
Matth. 5:44: Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Matth. 5:44: Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, Matth. 5:44: En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,
Gebruikmakend van handschriften waarin de vijanden van het evangelie ooit driftig aan het knippen zijn geweest, hebben hun hedendaagse opvolgers het al evenmin nodig gevonden om hun Schepper serieus te nemen. Het resultaat daarvan komen we ook hier weer tegen. Kijk en vergelijk.
 
Matth. 9:13: Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Matth. 9:13: Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Matth. 9:13: Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: "Barmhartigheid wil ik, geen offers." Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
In de beide corrupte vertalingen wordt het voor zondaars niet zo noodzakelijk geacht zich te bekeren. En uitgerekend daarvoor was Jezus gekomen.
 
Matth. 16:3: En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet [onderscheiden]? Matth. 16:3: En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? Matth. 16:3: En "s ochtends: "Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend." De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet?
Voor wie van dit woord nog nooit heeft gehoord: veinzen betekent huichelen. Dat het juist die geveinsden (= huichelaars) zijn die hier door Jezus onder handen worden genomen mogen wij kennelijk van de makers van de beide corrupte vertalingen niet weten.
 
Matth. 17:21: Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten. Matth. 17:21: Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Matth. 17:21: is niet aanwezig.
Het geslacht waarover Jezus hier spreekt zijn de boze geesten. Ik heb vast moeten stellen dat bij veel kinderen Gods de strijd tegen die boze geesten niet echt gewild is omdat de realiteit is dat ze door diezelfde boze geesten aan de ketting zijn gelegd. Ook bij “vertalers” die zich door deze leugengeesten én door corrupte handschriften laten leiden is dit onderwerp niet populair. Het resultaat daarvan is in de NBV terug te vinden.... of juist niet.
 
Matth. 18:11: Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was. Matth. 18:11: [Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden.] Matth. 18:11: is niet aanwezig.
Jezus vatte hier het evangelie in een paar woorden samen. Deze tekst ontbreekt in enkele Griekse handschriften, maar dan wel die waarop de beide corrupte vertalingen zijn gebaseerd. In de meerderheid van de beschikbare handschriften is deze uitspraak van Jezus echter wel aanwezig. Kennelijk is dat voor de hedendaagse “vertalers” al voldoende om deze waarheid dan maar gewoon weg te laten. Alsof wij dat helemaal niet hoeven te weten.
 
Matth. 19:17: En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, [namelijk] God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Matth. 19:17: Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Matth. 19:17: Hij antwoordde: "Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden."
Hier is ooit door een of meer creatievelingen met wat knip- en plakwerk in de Griekse grondtekst een andere draai gegeven aan wat Jezus heeft gezegd. En daar hebben onze overijverige Nederlandse vertalers zich deemoedig bij neergelegd.....
 
Matth. 20:16: Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Matth. 20:16: Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. Matth. 20:16: Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.
Het wordt eentonig maar ook hier hebben de breinen achter de beide corrupte vertalingen geen moeite gedaan om de waarheid in zijn volle glorie weer te geven. Die waarheid is overigens: “Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.” (Matth. 7:14 uit de Statenvertaling).
 
Matth. 20:22-23: Maar Jezus antwoordde en zeide: Gij weet niet wat gij begeert; kunt gij de drinkbeker drinken, die Ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden, waarmee Ik gedoopt zal worden? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter- , en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader. Matth. 20:22-23: En Jezus antwoordde en zeide: Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken, die Ik zal drinken? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Hij zeide tot hen: Mijn beker zult gij wel drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan Mij te geven, maar het is voor hen, voor wie het bereid is door mijn Vader. Matth. 20:22-23: Maar Jezus zei hun: "Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?" "Ja, dat kunnen wij, "antwoordden ze. Toen zei hij: "Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd."
Ook hier heeft men het evangelie flink gestroomlijnd. Om wat voor duistere reden dan ook.
 
Matth. 23:14: Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder de schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. Matth. 23:14: [Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen.] Matth. 23:14: is niet aanwezig.
Waarschijnlijk voelden de “vertalers” die de NBV op hun geweten hebben wel aan dat deze vlammende waarschuwing ook aan hen is gericht en dat daarom een zelfde oordeel ook boven hun hoofd hangt..... En ja, dan wil je daar gewoon even niet aan herinnerd worden! Want Jezus waarschuwt hier tegen het feit dat onder een schijn van recht anderen onrecht wordt aangedaan. Wie de boodschap van de bijbel op een dergelijke manier verdraait maakt zich daarmee net zo schuldig aan het benadelen van anderen als de vijanden van Jezus dat destijds deden.
 
Matth. 27:35: Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen. Matth. 27:35: Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen, Matth. 27:35: Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen,
De vervulling van deze profetie uit Psalm 22:18 is domweg niet aanwezig in de beide corrupte vertalingen.
 
Marcus 2:17: En Jezus, [dat] horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Marcus 2:17: En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Marcus 2:17: Jezus hoorde dit en zei tegen hen: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars."
Ook in Lucas 5:31-32 vinden wij deze uitspraak van Jezus. De noodzaak van bekering wordt daar wel door de NBG weergegeven maar de NBV maakt er toch weer iets anders van. Zie daarover verderop op deze pagina.
 
Marcus 6:11: En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, vertrekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sódom en Gomórra verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan die stad. Marcus 6:11: En indien een plaats u niet ontvangt en zij niet naar u luisteren, gaat daarvandaan en schudt het stof af, dat aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Marcus 6:11: Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.
Met deze uitspraak laat Jezus weten dat wie kennis heeft kunnen nemen van het evangelie en het desondanks afwijst een des te zwaarder oordeel zal ontvangen. Zoals ik in het voorgaande al heb laten doorschemeren willen zij die zich schuldig maken aan het verdraaien van dit evangelie zeer waarschijnlijk niet aan een dergelijk lot herinnerd worden. Ze hebben overigens alle reden om het ergste te vrezen want wie zo bezig is, is een vijand van God.
 
Marcus 9:43-44: En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. Marcus 9:43-44: En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, [waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.] Marcus 9:43-44: Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur.
Alweer zo'n akelig vooruitzicht waar je als bijbelvervalser liever niet aan wordt herinnerd. Vers 44 is daarom in zijn geheel weggelaten in de NBV. Dat verandert echter niets aan het toekomstige, ellendige lot van al die huichelaars die op de ondertussen wel bekende (vertaal)wijze het evangelie om zeep helpen.
 
Marcus 10:21: En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij. Marcus 10:21: En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij. Marcus 10:21: Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: "Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij."
Je kruis dragen is niet aangenaam maar het is wel een opdracht voor iedere discipel van Jezus. De opkomst van wat we tegenwoordig het “welvaartsevangelie” noemen heeft die bereidheid tot kruisdragen en de noodzaak daarvan tot een zelden gehoorde boodschap gemaakt. Dus met dat kruis hoef je nu helemaal niet meer aan te komen. Vandaar dat de vertalers van de beide corrupte vertalingen er geen moeite mee hebben om de ingekorte versie te gebruiken.
 
Marcus 11:26: Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Marcus 11:26: Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. Marcus 11:26: is niet aanwezig.
Kijk, vergelijk en trek je conclusie.
 
Marcus 13:14: Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) als dan, die in Judéa zijn, dat zij vluchten op de bergen. Marcus 13:14: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort - die het leest, geve er acht op - laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Marcus 13:14: Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten.
Vraag me niet waarom want ik heb in dit geval echt geen flauw idee waarom de profeet Daniël het veld heeft moeten ruimen in de NBG en de NBV.
 
Marcus 15:28: En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend. Marcus 15:28: [En het schriftwoord is vervuld geworden, dat zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.] Marcus 15:28: is niet aanwezig.
Het begint op te vallen dat waar de NBG nog de twijfelhaken toepast, de NBV duidelijk een flinke stap verder is richting een bijbel die allang geen bijbel meer is. Over deze tekst heb ik in de inleidende uitleg (bovenaan deze pagina) al gemeld dat deze achterin de NBV wel wordt genoemd als zijnde een aanhaling uit het Oude Testament.
 
Lucas 4:4: En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. Lucas 4:4: En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven. Lucas 4:4: Maar Jezus antwoordde: "Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.”"
Jezus haalde hier aan wat tegen het volk Israël werd gezegd in Deut. 8:3, waar deze tekst eindigt met de woorden: “maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat”. Als je dus als “vertaler” met dat Woord Gods weinig op hebt is het te verwachten dat je Jezus' verwijzing daarnaar maar liever weglaat.
 
Lucas 4:8: En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult de Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen. Lucas 4:8: En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. Lucas 4:8: Maar Jezus antwoordde: "Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”"
Het is haast niet te geloven maar je zou toch bijna gaan denken dat wij als onnozele bijbellezers niet mogen weten dat er een duivel bestaat. Maar die is er wel degelijk en hij kreeg daarom van Jezus even flink op z'n mieter. Het vervolg daarvan laat nog even op zich wachten maar het komt dichterbij.
 
Lucas 5:31-32: En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Lucas 5:31-32: En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering. Lucas 5:31-32: Maar Jezus antwoordde: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen."
Wat zou de NBV toch bedoelen met “een nieuw leven beginnen”? Emigreren naar de Noordpool? Een andere baan zoeken? Een ander huis kopen? Eindelijk eens iets nuttigs met je leven gaan doen? Wat ik hiermee wil zeggen is dat we met de sterk afgezwakte noodzaak tot bekering zoals we die in de NBV lezen alle kanten op kunnen. Dat het juist gaat om de zonden die een scheiding tussen God en de mens veroorzaken wordt hier dus, helemaal in de geest van de New Age leugen, op een slinkse wijze wegvertaald.
 
Lucas 9:55-56: Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zeide: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. Lucas 9:55-56: Doch Hij keerde Zich om en bestrafte hen. En zij gingen naar een ander dorp. Lucas 9:55-56: Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp.
Het in de Statenvertaling geaccentueerde tekstdeel is een terechtwijzing die veel te weinig wordt gehoord. Ook de overijverige “vertalers” van de NBG en de NBV doen geen moeite om ons te laten weten waarvoor Jezus naar deze wereld kwam.
 
Lucas 23:42: En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mij, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. Lucas 23:42: En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. Lucas 23:42: En hij zei: "Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt."
Het lijkt er sterk op dat hier de godheid van Jezus wegvertaald is. En dat is dom. Want waarom zou de misdadiger hier spreken over Jezus' Koninkrijk, als hij niet zou hebben beseft dat hij naast de Zoon van God hing? Die man wist op dat moment heel goed wie Jezus was, zoals ook de Romeinse hoofdman van wie wij in Marcus 15:39 lezen: “Toen de hoofdman, die tegenover Hem stond, zag, dat Hij zo de geest gegeven had, zeide hij: Waarlijk, deze mens was een Zoon Gods”.
 
Joh. 1:27: Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden. Joh. 1:27: Hij, die na mij komt, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. Joh. 1:27: hij die na mij komt, ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken."
Nog een voorbeeld van de manier waarop de Goddelijke oorsprong van Jezus wordt genegeerd.
 
Joh. 3:13: En niemand is opgevaren in de hemel, dan Die uit den hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. Joh. 3:13: En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. Joh. 3:13: Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?
Opnieuw: weggelaten in de NBG en de NBV.
 
Joh. 3:15: Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Joh. 3:15: opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Joh. 3:15: opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.
Niet verderven = niet verloren gaan. De ernst van de situatie waarin de mens zich bevindt is dat een ieder die niet wil geloven tot een eeuwig afgrijzen (Jesaja 66:24) zal zijn. Dat ons oprechte geloof in Jezus ons dit vreselijke lot bespaart wordt in de beide corrupte vertalingen weggelaten.
 
Joh. 6:69: En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Joh. 6:69: en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods. Joh. 6:69: en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent."
Er zijn nogal wat verknipte figuren geweest die zichzelf een heilige (profeet) noemden óf die door een afvallige (roomse) kerk tot heilige werden gepromoveerd. Dat Jezus van een heel andere klasse is wordt ons in de Statenvertaling verteld. Driemaal raden waar wij deze waarheid niet aantreffen.
 
Hand. 2:30: Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om [Hem] op zijn troon te zetten; Hand. 2:30: Daar hij nu een profeet was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, Hand. 2:30: Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen,
Hier spreekt Petrus in zijn toespraak op de Pinksterdag over koning David. Wat David wist over een van zijn nazaten wilden de vertalers van de beide corrupte vertalingen duidelijk niet weten.
 
Hand. 8:36-37: En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hand. 8:36-37: En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hand. 8:36-37: Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: "Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?"
Vers 37 is niet aanwezig.
Zonder een persoonlijke keuze en zonder echt geloof heeft de (volwassen) doop geen enkele waarde. Dat een tekstgedeelte waaruit dit blijkt uitgerekend in de NBV is weggelaten was te verwachten, gezien de bijzonder ongezonde invloed die de rooms katholieken hebben gehad op het zogenaamde vertaalwerk. Hier wordt afgerekend met de leugen van de (heidense) kinderdoop want pasgeboren kinderen, zoals wij allemaal wel weten, kunnen namelijk nog niet geloven.
 
Hand. 23:9: En er geschiedde een groot geroep; en de Schriftgeleerden van de zijde der Farizeeën stonden op, en streden, zeggende: Wij vinden geen kwaad in dezen mens; en indien een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laat ons tegen God niet strijden. Hand. 23:9: En er ontstond groot geschreeuw, en sommige van de schriftgeleerden van de groep der Farizeeën stonden op en streden heftig en zeiden: Wij vinden generlei kwaad in deze mens! En indien nu eens een geest tot hem heeft gesproken, of een engel! Hand. 23:9: Er ontstond groot tumult, en enkele schriftgeleerden uit de kring van de Farizeeën stonden op en betoogden heftig: "Wij vinden dat deze man niets heeft misdaan! Het kan toch dat een geest of een engel met hem gesproken heeft?"
Wat hier in de beide corrupte vertalingen is weggelaten, is precies dat waaraan de vertalers ervan zich schuldig hebben gemaakt. Want wie op een dergelijke manier bezig is het Woord van God te verdraaien is bezig tegen God te strijden. Als ze daarbij dan ook maar willen beseffen dat de hel al barstensvol zit met mensen die het zich ooit dachten te kunnen veroorloven de spot te drijven met hun Schepper. Dan weten ze tenminste waar ze mee bezig zijn....
 
Hand. 28:29: En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. Hand. 28:29: [En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al redetwistende heen.] Hand. 28:29: is niet aanwezig.
Ik mag het eigenlijk niet zeggen maar ik kan het toch niet laten: wat lijken deze bekvechtende Joden toch ontzettend veel op Nederlanders. Ik heb met die laatsten ondertussen (op het moment van schrijven) al zo'n kleine vijftig jaar te maken gehad. Desondanks ben ik wat betreft het aantal kerken, denominaties, kringen, groepen, sekten, gemeenten, vergaderingen en wat er verder nog voor het oprapen ligt in Nederland, na al die scheuringen en opsplitsingen de tel volledig kwijtgeraakt. Dat krijg je nu van al dat geredetwist. Als ze nou allemaal eens gewoon deden wat (de echte) bijbel ons vertelt, zowaar dan hadden hele volksstammen niet geërgerd hun tanden stuk hoeven bijten op (bijvoorbeeld) deze website.
 
Rom. 1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en [ook] den Griek. Rom. 1:16: Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Rom. 1:16: Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.
Het is goed om te blijven beseffen dankzij Wie het evangelie aan ons bekend is geworden. Mochten we dat toch uit het oog willen verliezen dan worden wij dankzij de Statenvertaling weer tot de orde geroepen.
 
Rom. 1:29: Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; Rom. 1:29: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; Rom. 1:29: Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen
Wat in de beide corrupte vertalingen zo sluw wordt verzwegen betreft niet “het oudste beroep” maar de oudste zonde!! Het was namelijk de zonde van geestelijke hoererij waarmee de eerste vrouw haar nageslacht aan de satan overleverde, waardoor de mens zich sindsdien ook aan andere vormen van hoererij schuldig maakt.
 
Rom. 5:19: Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen [tot] zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen [tot] rechtvaardigen gesteld worden. Rom. 5:19: Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden. Rom. 5:19: Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Een oplettende lezer maakte mij opmerkzaam op deze tekst. In de NBV worden alle mensen tot zondaren gemaakt, ook bijvoorbeeld de vele miljoenen die voor hun geboorte al werden vermoord en dus nooit zonden gekend hebben. Om de dwaling compleet te maken wordt in de NBV botweg gesteld dat alle mensen uiteindelijk toch weer rechtvaardig zullen worden. En dat is nu de leugen van de alverzoening. Om je laatste twijfels weg te nemen: de Griekse grondtekst geeft hier geen enkele aanleiding om alle in plaats van velen te gebruiken.
 
Rom. 14:10: Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Rom. 14:10: Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Rom. 14:10: Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan,
Dat het Jezus Christus is die als de hemelse Rechter het oordeel namens de Vader uitspreekt en uitvoert en daarom op de Rechterstoel zit wordt in de NBG en in de NBV verzwegen. Maar dat zal je vast wel zijn opgevallen.
 
1 Cor. 5:7: Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, [namelijk] Christus. 1 Cor. 5:7: Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. 1 Cor. 5:7: Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.
Wat mij meer dan eens is opgevallen is dat de meeste mensen in hun arrogantie helemaal niet willen weten dat Jezus ook voor hen heeft geleden. Dat wordt namelijk afgedaan als een belachelijke vertoning omdat men van zichzelf vindt geen verloren zondaar te zijn. Aan deze arrogantie moet ik onwillekeurig denken als ik vaststel dat de beide corrupte vertalingen verzwijgen dat Jezus Zichzelf voor ons heeft overgegeven om gekruisigd te worden.
 
1 Cor. 6:20: Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. 1 Cor. 6:20: Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. 1 Cor. 6:20: U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.
Ook hier blijkt maar weer dat voor de vertalers van de beide corrupte vertalingen de halve waarheid toch de aangenaamste is.
 
1 Cor. 10:28: Maar zo iemand tot ulieden zegt: Dat is afgodenoffer; eet [het] niet, om desgenen wil, die [u] [dat] te kennen gegeven heeft, en [om] des gewetens wil. Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve. 1 Cor. 10:28: Doch indien iemand tot u zegt: Dat is gewijd vlees, eet het dan niet, om hem, die u dat te kennen gaf, en om het geweten. 1 Cor. 10:28: Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten.
Wat hier in de beide corrupte vertalingen ontbreekt is uitgerekend iets dat de overste van deze wereld niet wil horen. Vandaar dat het in de beide corrupte vertalingen dan ook angstvallig wordt verzwegen. Voor het geval je niet weet waar het over gaat: Jezus bracht het als volgt onder woorden: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dáár zullen al die bijbelvervalsers t.z.t. ook achter komen....
 
1 Cor. 11:24: En toen Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. 1 Cor. 11:24: de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 1 Cor. 11:24: sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: "Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken."
Zoek de verschillen.
 
1 Cor. 15:47: De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de Hemel. 1 Cor. 15:47: De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 1 Cor. 15:47: De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels.
Dat Jezus God is die een menselijke gestalte aannam mogen wij van de beide corrupte vertalingen niet weten, maar ondertussen weet jij wel beter. Toch??
 
Gal. 3:1: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Gal. 3:1: O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Gal. 3:1: Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt?
De personen die verantwoordelijk zijn voor de NBG en de NBV hebben zich schuldig gemaakt aan wat ze hier angstvallig hebben weggelaten. En dat is een zeer kwalijke zaak die beslist niet zonder nare (en eeuwige) gevolgen blijft, tenminste als men zich daarvan niet in zak en as bekeert. Want zó ernstig is hun situatie.
 
Gal. 4:7: Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Gal. 4:7: Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Gal. 4:7: U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.
En ziedaar het hemelsbrede verschil tussen de goede vertaling van de Statenvertaling en wat daarvan in de beide corrupte vertalingen is overgebleven. Dat Jezus hierin een cruciale rol heeft gespeeld en dat er dus zonder Jezus absoluut geen sprake van kan zijn dat wij erfgenamen van God kunnen worden is er botweg uitgefilterd.
 
Efeze 3:9: En allen te verlichten, [dat] [zij] [mogen] [verstaan], welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van [alle] eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; Efeze 3:9: en in het licht te stellen [wat] de bediening van het geheimenis [inhoudt], dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, Efeze 3:9: en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.
Dat de bijbel ons op diverse plaatsen duidelijk maakt dat het Jezus Christus was die namens de Vader de schepping tot stand heeft gebracht wordt in de beide corrupte vertalingen verzwegen.
 
Efeze 3:14: Om deze oorzaak buig ik mijn knieen tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Efeze 3:14: Om die reden buig ik mijn knieen voor de Vader. Efeze 3:14: Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader.
En ook dat de bijbel ons er meer dan eens van overtuigt dat Jezus Christus de zoon van God is wordt in de beide corrupte vertalingen achterwege gelaten.
 
Filip. 4:13: Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. Filip. 4:13: Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. Filip. 4:13: Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Heb je enig idee Wie er in de NBG en in de NBV is weggelaten? Merk op dat in de NBV hem zelfs niet eens met een hoofdletter is geschreven terwijl dat met het woord “satan” vele malen wel het geval is. Zie daarover het voorgaande.
 
Col. 1:2: Den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn; genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. Col. 1:2: aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse: genade en vrede zij u van God, onze Vader. Col. 1:2: Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.
Kijk en vergelijk.
 
1 Tim. 3:16: En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 1 Tim. 3:16: En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. 1 Tim. 3:16: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.
Hier wordt in de Griekse grondtekst wel degelijk gezegd dat God werd geopenbaard in een menselijk lichaam. Dit feit wordt in de NBG en in de NBV verzwegen.
 
1 Tim. 6:5: Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken. 1 Tim. 6:5: en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. 1 Tim. 6:5: en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt.
Paulus' duidelijke waarschuwing wordt weggelaten in de NBG en in de NBV. Een zelfde waarschuwing wordt overigens ook in 2 Tim. 3:5 gegeven en is daar dus weer wel in de NBG en de NBV te vinden.
 
2 Tim. 4:22: De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met ulieden. Amen. 2 Tim. 4:22: De Here zij met uw geest. De genade zij met ulieden. 2 Tim. 4:22: De Heer zij met je. Genade zij met jullie.
Een zoveelste voorbeeld waarin de positie van Jezus Christus zowel door de NBG als door de NBV wordt weggemoffeld. Dat Jezus van Zichzelf kon zeggen dat Hij alle macht in de hemel en op de aarde had ontvangen wordt door de betreffende bijbelvervalsers genegeerd.
 
Hebr. 10:34: Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uwer goederen met blijdschap aangenomen, wetende, dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. Hebr. 10:34: Want gij hebt met de gevangenen mede geleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist, dat gijzelf een beter en blijvend bezit hebt. Hebr. 10:34: U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf.
In Matth. 5:11-12 zei Jezus: “Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd”. Deze waarheid had dan ook beslist niet weggelaten mogen worden, zoals dat in de NBG en de NBV ten onrechte wel is gebeurd.
 
1 Petrus 1:22: Hebbende [dan] uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; 1 Petrus 1:22: Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, 1 Petrus 1:22: Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
Jezus heeft ons geleerd dat wij zonder de Heilige Geest niets kunnen doen. Dat de onmisbare hulp van Gods Geest in de NBG en de NBV toch niet nodig wordt gevonden bewijst eens te meer de onbetrouwbaarheid van deze bijbelvervalsingen.
 
1 Petrus 4:1: Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, [namelijk] dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; 1 Petrus 4:1: Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, 1 Petrus 4:1: Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend.
Waarom heeft Jezus toch ook al weer geleden aan het kruis? Even denken..... o ja, dat is waar ook, dat deed Hij voor ons! Dat zou je gewoon vergeten als je al veel te lang een bijbelvervalsing voor een echte bijbel hebt aangezien. Toch maar eens even checken wanneer er weer oud papier wordt opgehaald.....
 
1 Petrus 4:14: Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en [de] [Geest] van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. 1 Petrus 4:14: Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust. 1 Petrus 4:14: Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.
Ook hier weer: kijk, vergelijk en trek je eigen conclusie.
 
2 Petrus 2:17: Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 2 Petrus 2:17: Dezen zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. 2 Petrus 2:17: Droogstaande bronnen zijn het, mistflarden die door een wervelwind voortgejaagd worden. De diepste duisternis wacht hun,
Het is misschien een onbelangrijk detail voor de vertalers van de beide corrupte vertalingen maar voor wie dit ontbrekende detail eenmaal de onomkeerbare realiteit is geworden is het allang geen detail meer.....
 
1 Joh. 3:5: En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem. 1 Joh. 3:5: En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. 1 Joh. 3:5: U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde.
Voor de zonde van wie deed Hij dat? Ook voor de mijne?? Waarom lees ik dat niet in de NBG en de NBV? Hoeven wij dat dan helemaal niet te weten? Ik ga er maar van uit dat je, na al het voorgaande ook echt gelezen te hebben, het antwoord hierop nu wel weet.
 
1 Joh. 4:19: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 1 Joh. 4:19: Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 1 Joh. 4:19: Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
De apostel Johannes schrijft hier over het grote en eerste gebod. Dat werd in Matth. 22:37 door Jezus geciteerd: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand”. Volgens de NBG en de NBV moeten we zelf maar bepalen wat we willen liefhebben. Verreweg de meeste mensen hebben daarom in de eerste plaats zichzelf erg lief en dat is aan alle ellende in de wereld dan ook goed te merken.....
 
Openb. 16:17: En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied. Openb. 16:17: En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied. Openb. 16:17: De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon, die uitriep: "Het is voorbij!"
Het is belangrijk om te weten om welke tempel het hier gaat. Jezus liet in Joh. 18:36 tegenover Pontius Pilatus weten: “Mijn Koninkrijk is niet van deze (zondige) wereld”. De tempel van Zijn hemelse Koninkrijk bevindt zich daarom ook niet op deze wereld. Dit wordt compleet genegeerd door aanhangers van een fanatieke sekte die weer een (derde) tempel willen bouwen in Jeruzalem. Omdat ze Jezus Christus niet als Messias willen erkennen. Met als gevolg dat deze vijanden van God uiteindelijk slechts dienaren van de satan zullen blijken te zijn. Dat de NBG en de NBV ook hier de waarheid weer eens gruwelijk verdraaien zal je ondertussen wel zijn opgevallen.
 
Openb. 20:9: En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden. Openb. 20:9: En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, Openb. 20:9: Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen.
Wij mogen best weten Wie hier ingrijpt en afrekent met de satan en zijn handlangers. Ga er maar van uit dat de duistere krachten die zich achter de vele corrupte bijbelvertalingen verschuilen (waaronder dus ook de NBG en de NBV) dit feit knarsetandend onder ogen moeten zien. En dat daarom de “vertalers” van de beide corrupte vertalingen hier geen melding van willen maken. Ik zal het nog even duidelijk stellen: het is de satan die hier bezig is de evangelieboodschap te vervalsen!
 

Conclusie:
Zo, daar zijn we dan. Misschien ben je het bovenstaande niet helemaal zonder kleerscheuren doorgekomen maar dat kan ik je niet kwalijk nemen. In het Oude Testament was het trouwens de gewoonte om als uiting van extreme rouw of bij andere aangrijpende gebeurtenissen de kleren te scheuren. Eigenlijk zouden wij dat ook moeten doen. Tenminste, als we werkelijk hebben begrepen hoe massaal het christendom zich laat bedriegen met bijbelvertalingen die dat in wezen niet zijn. En dat daarin een door horden theologen en andere wetenschappers vervalst evangelie wordt gebracht. Een verminkt evangelie dat stapsgewijs bij iedere volgende bijbelvervalsing nog weer verder van de waarheid verwijderd zal zijn. Totdat...... Na alle moeite die ik heb gedaan om je de ogen te openen mag je dat nu zelf invullen.

Meer (bijzonder nuttige) informatie over het verhaal achter de vele bijbelvertalingen vind je op de pagina: Wat is de echte bijbel?

Of je kunt eventueel de onderstaande (Nederlands ondertitelde) lezing van prof. Walter Veith bekijken, met als titel: Changing the Word. Een lezing die handelt over de vele teksten die in de moderne bijbels (de bijbelvervalsingen dus) zijn verwijderd of aangepast. Het betreft dan ook een veel uitgebreider overzicht van het knip- en plakwerk waarmee de vijanden van het evangelie hun tijd verspild hebben. Alle beweringen die de bijbel afdoen als slechts een onbetrouwbaar boek worden de mond gesnoerd. Bijzonder verhelderend! En een uitkomst voor de twijfelaars onder ons.

Spreuk:
Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.
Alleen een kind kan het begrijpen.
(naar Matthéüs 18:3)

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding