nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Twee opmerkingen vooraf: 1. Deze website maakt geen gebruik van cookies. 2. Gebruikers van een iPad, iPhone, smartphone of een soortgelijke vorm van mobiel internet: mocht je binnen 4 seconden nog niet verder zijn gesurfd, neem dan tenminste de tijd en bekijk deze pagina op deze manier, voor een maximale viewport breedte. Deze site is namelijk geschreven voor serieuze zoekers die de tijd nemen om de serieuze onderwerpen op deze site serieus te lezen.

 Verberg ons voor de toorn van het Lam.

Inleiding
Jazeker, ik zou beslist een leuker onderwerp kunnen bedenken om toe te voegen aan wat er al op deze website staat te lezen, maar geen belangrijker onderwerp dan dit. Want de hele misère waar de mensheid zichzelf ingestort heeft komt hier op neer dat de mens door de zonde van God is afgescheiden. Omdat de heilige God de zonde niet in Zijn nabijheid kan verdragen. Door toe te geven aan de listen van de satan waarmee hij de mens verleidt tot ongehoorzaamheid aan God is iedere zondaar gedoemd om te sterven en de eeuwigheid door te brengen in de buitenste duisternis, onder absoluut ellendige omstandigheden. De enige uitweg daaruit is Jezus Christus doordat Hij op Golgotha de strijd aanging met de satan en zijn legers. Door zondeloos te sterven verkreeg Hij het recht om voor ons de deur te openen naar het eeuwige leven in Gods nabijheid. Iedere zondaar echter die in zijn onverschilligheid aan zijn Schepper laat weten dat die kan barsten met Zijn verlossing, heeft zichzelf in zijn hardnekkigheid veroordeeld tot de eeuwige dood. Een dood die het gevolg is van de scheiding tussen de Schepper van het leven en de zondaar in kwestie. Die zondaar heeft met zijn/haar minachting voor Gods uitgestoken hand Gods toorn over zichzelf afgeroepen. Want wie zich tijdens dit leven niet heeft willen laten overtuigen door Gods Heilige Geest heeft de zonde tegen de Heilige Geest op zijn/haar geweten. Voor die zonde is geen vergeving mogelijk omdat het verharde hart van de betreffende zondaar niet is te overtuigen van zijn/haar zonden. Deze vijandschap tegenover God wordt door Hem verdragen zolang de hardnekkige zondaar nog leeft maar zodra deze sterft wordt hij/zij onherroepelijk afgevoerd naar het dodenrijk om daar zijn/haar definitieve veroordeling af te wachten. Om het beeld van de heilige en toornende God te kunnen verdraaien heeft de satan zijn misleiders de wereld in gestuurd om de noodzaak van een radicale bekering en het najagen van een geheiligd leven bespottelijk te maken. De geestelijke schade die dat al tot gevolg heeft gehad bij veel gelovigen is schrikbarend. En vandaar dus het onderwerp op deze pagina. Het is niet uitgesloten dat menige lezer de inhoud van deze pagina als een “hel en verdoemenis” preek zal afdoen. In het geval je zelf ook in die richting neigt moet je er maar eens bij stilstaan dat er vele miljoenen verloren zielen in de hel zitten die nu wensen dat iemand hen tijdens hun leven op aarde aan de oren naar een kerk had gesleept. Waarbij overigens nog wel opgemerkt moet worden dat wanneer iemand hen inderdaad aan de oren naar een kerk zou hebben gesleept deze verloren zielen zich zeer waarschijnlijk met hand en tand zouden hebben verzet tegen de opgelegde kerkgang. Deze huichelaars zijn dus niet zonder reden naar de hel afgevoerd om voor eeuwig de gevolgen van Gods toorn te moeten ondergaan!!
 

Kijk eens in de spiegel en schrik van jezelf.

Het is een overbekend verwijt dat door mensen te herinneren aan de toorn van God er alleen maar angst wordt gezaaid. Klinkt aannemelijk, maar het komt wel uit de pijlkoker van de satan. Er is namelijk geen sterveling op deze wereld die zich bekeert uit angst. Wie zich wel door angst heeft laten leiden heeft zich niet bekeerd maar probeert slechts zijn hachje te redden. De gruwelijkheid van de eeuwige straf die iedere verloren ziel te wachten staat komt precies overeen met de gruwelijkheid van zijn eigen zondigheid. Een ieder wordt dus gestraft overeenkomstig de mate van zijn eigen goddeloosheid omdat Jezus, de Rechter van deze wereld, een rechtvaardige rechter is.
Samengevat: de eigen goddeloosheid = de zwaarte van de eeuwige straf. Wie wordt bepaald bij dit vooruitzicht en de gruwelijkheid ervan begint te beseffen, wordt daarmee een spiegel voorgehouden en hij of zij ziet in die spiegel de gruwelijkheid van zijn eigen goddeloosheid. Het is dan ook uitsluitend onze overtuiging van zonde, ons berouw, én ons besef dat wij de heilige God hebben gekweld met onze zonden waardoor wij tot een werkelijke bekering komen en het eeuwige leven ontvangen.

Een sprekend voorbeeld hiervan komen we tegen in het boek Jona. Jona werd door God naar de goddeloze stad Ninevé gestuurd om hen te waarschuwen voor de gevolgen van hun wetteloosheid en hun opstandigheid tegenover hun Schepper. Eenmaal aangekomen was Jona's boodschap absoluut niet: “Wat zijn jullie toch een stel lieverdjes en wat een pech dat de satan jullie zo te grazen heeft genomen”. Wat hij wel zei was dit: “Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!” De inwoners van Ninevé lieten zich overtuigen en kwamen tot berouw van hun zonden. Het bevel van hun koning luidde zelfs: “Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan”.
De keiharde boodschap van Jona had hen overtuigd en daarom zei Jezus ten aanhoren van de vijandige Joden over hen in Matth. 12:41: “De mannen van Ninevé zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier”. Ook voor iedere lezer van deze pagina geldt: “Meer dan Jona is hier” omdat het de Heilige Geest is die overtuigt van zonden. Wie zich desondanks tijdens dit leven niet wil laten overtuigen blijft onder de toorn van God leven en zal daar voor eeuwig de gevolgen van ondervinden.

 

Kan God niet boos kijken?

“Dood dan uw leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde” (Col. 3:5-7). Als er iets is waar alle hardnekkige zondaren zeker van kunnen zijn dan is dat het onontkoombare feit dat de toorn van God hen zal treffen. Behalve deze waarschuwing van de apostel Paulus zijn er vele, vele andere plaatsen in de bijbel waar we evenzo worden gewezen op deze waarheid. Dat er binnen het gammele christendom gladde jongens rondlopen die daar anders over denken was te verwachten.
Zo zat ik ooit onder het gehoor van een misleider die ons tijdens zijn preek voorhield dat God een God van liefde is. Dat bleek volgens deze charlatan zelfs zover te gaan dat God zelfs niet eens boos kan kijken. Aangezien ieder mens vrij is om te denken en te geloven wat hij zelf wil (wat voor de overgrote meerderheid van de mensheid overigens dramatische gevolgen zal hebben) zijn de gevolgen van wat de mens gelooft (of beslist niet wil geloven) ook voor eigen rekening. Het wordt echter nog veel erger als iemand zijn best staat te doen om door te gaan voor een “prediker van het Woord” en met dat zorgvuldig opgebouwde imago op zak zijn gehoor iets staat wijs te maken dat door het overgrote deel van de bijbel als een leugen wordt ontmaskerd. De misleider in kwestie had dat in zijn sluwheid ook al doorgekregen en om met al deze duidelijkheid af te kunnen rekenen had hij de nu volgende “geniale” oplossing gevonden. Die luidde dat wij 80% van het Oude Testament wel kunnen weggooien. Welke 20% van het Oude Testament door deze “boodschapper van God” waren goedgekeurd en we dus mochten laten zitten hield hij wijselijk voor zich. Waarschijnlijk had hij destijds het Nieuwe Testament nog niet in de revisie gegooid want daar werd tijdens de bewuste preek de strijdbijl nog niet in gezet. In latere jaren gebeurde dat trouwens wel en dat zal ongetwijfeld het gevolg zijn geweest van zijn ontdekking dat ook het Nieuwe Testament er geen twijfel over laat bestaan dat God niet eindeloos met zich laat spotten. Hoe belachelijk de bewering van deze valse leraar ook mag zijn, met dergelijke gladde praatjes kreeg hij het wel voor elkaar dat binnen veel van de evangelische gemeenten waar hij zijn zegje mocht doen bosjes afvalligen en meelopers als een blok vielen voor de zoete praatjes van deze zeer gevaarlijke man. En terwijl deze “nieuwe leer met gezag” toen nog een nieuw geluid voor mij was, weet ik nu dat dezelfde leugen in allerlei vormen en varianten ook vanuit het in verval geraakte christendom in Amerika onze kant opwaait. Als de wind gunstig is. En opvallend vaak blijkt dit ook het geval te zijn, wat overigens niet zo verbazingwekkend is. Deze wind van leer vertegenwoordigt namelijk de geest van deze tijd en die geest heeft een naam. Wat door de bovengenoemde misleider en door vele anderen met hem aan de man wordt gebracht kan bij elkaar geveegd worden onder de (verzamel)naam: “New Age”.

New Age: zoek de god in jezelf. Dit is nu het venijnige staartje dat de boodschap van de misleider in kwestie afsloot. Dat staartje klonk ongeveer zo: God is goed (zelfs zo geweldig goed dat Hij niet eens boos kan kijken) en de mens is ook goed. Zelfs zo goed dat alles dat de mens fout doet niet zijn schuld is maar de schuld van de duivel. Met een dergelijk zoet verhaaltje is het niet moeilijk om een hele sleep afvalligen achter je aan te krijgen. Want verreweg de meeste leden van het menselijk ras voelen zich geweldig gestreeld als hen wordt aangesmeerd dat er niks mis is met ze, als hun wordt meegedeeld dat ze in wezen goed zijn. Wie in deze val trapt en zijn ego geregeld een flinke poetsbeurt laat geven zal uiteindelijk niet alleen geloven dat hij goed is maar ook dat hij god is.

Het bleken echter wel bijzonder onverdraagzame godjes te zijn die wij als gevolg van deze New Age leer zagen ontstaan. In de eigen gemeente hebben we destijds ook het “voorrecht” gehad dit veranderingsproces van nabij te mogen volgen. Broeders en zusters met wie we al jaren optrokken gaven meer en meer blijk van een liefdeloze houding. Een houding die zich voornamelijk uitte in een arrogantie, een onverdraagzaamheid en een ongezeglijkheid die hoe langer hoe meer de boventoon gingen spelen. Totdat er een onhoudbare toestand was ontstaan. In die fase van het geestelijke verval hielden we onze laatste bijbelstudieavond. De aanvoerder van deze “rebellenclub” (zoals wij hen noemden) liet zichzelf die avond duidelijk in de kaart kijken toen hij onverwacht uitkraamde: “En de duvel zál de schuld krijgen!!” Het klonk als een uitbarsting van rebellie die juist zo opvallend was omdat het totaal niets van doen had met het onderwerp van gesprek. Hij moest het desondanks maar even kwijt. Het had veel weg van het verzet van een ongehoorzaam jongetje dat in opstand komt tegen het gezag van zijn ouders. Sindsdien ging het van kwaad tot erger met deze afvalligen, die (geheel in de lijn der verwachting) korte tijd na deze uitbarsting voor zichzelf een “gemeente” begonnen. Een “gemeente” die sindsdien door de achterblijvers steevast werd aangeduid als “de rebellenclub”. Een eng clubje waarbinnen het geestelijk verval zich vervolgens in een nog hoger tempo voortzette. Zodat ook de goddelijkheid van Jezus al snel zijn langste tijd had gehad binnen de leer van dit door een stel huichelaars opgerichte koninkrijkje. En waarbinnen de enkelingen die doorkregen dat er een doodslucht aan deze afvalligen hing te horen kregen dat zij de zonde tegen de Heilige geest hadden bedreven als ze zich niet schikten naar de gebrachte leer. Dit laatste is trouwens een heel oude truc die al door bosjes doe-het-zelf “mannen Gods” is toegepast om de wind er bij hun volgelingen onder te houden. Dit is niets anders dan een vorm van tirannie.

 

...maar de toorn Gods blijft op hem.

Als er één ding is dat voor mij absoluut vaststaat als ik het zojuist beschreven drama weer eens overdenk dan is het dit: dergelijk gedrag wekt Gods toorn op en als deze afvalligen zich niet in zak en as bekeren van hun verraad zal de toorn van God op hen blijven rusten. Het onvermijdelijke gevolg daarvan is dat deze (aan het evangelie) ongehoorzamen voor eeuwig verloren zijn. En precies het tegenovergestelde van hetgeen door hen zo fanatiek werd verkondigd, namelijk dat God zo goed is dat Hij zelfs niet boos kan kijken, zal hen in het dodenrijk overtuigen van de waarheid. Die waarheid waarover de bijbel zo allemachtig duidelijk is maar waartegen zij met grote grimmigheid in verzet kwamen. Want alle vrome praatjes over die God die zo poeslief zou zijn vormden slechts een masker waarachter het monster van de New Age zich verschuilde. En dat monster kent absoluut geen liefde, slechts haat. De haat, als één van die slechte vruchten waarop Jezus doelde toen Hij zei in Matth. 7:18-20: “Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen”.
Ook het hardnekkige volk Israël bracht massa's slechte vruchten voort en dat had tot gevolg dat zij vele keren óf van tevoren óf achteraf door God werden gewaarschuwd voor de gevolgen ervan. Zoals in Deut. 32:21-23: “Zij verwekten Mij tot naijver door wat geen god is, zij krenkten Mij met hun ijdelheden. Daarom zal Ik hen tot naijver verwekken door wat geen natie is, door een dwaas volk zal Ik hen krenken. Want een vuur is in mijn toorn ontstoken, het brandt tot in de diepten van het dodenrijk; het verteert de aarde met wat zij opbrengt en verzengt de grondvesten der bergen. Ik zal rampen over hen ophopen, al mijn pijlen tegen hen afschieten”. Twee opmerkingen hierover: de eerste is dat deze waarschuwing zeer waarschijnlijk wel bij die 80% zal zitten die de hierboven genoemde valse leraar uit het Oude Testament wilde wegscheuren.

De tweede opmerking is deze: hier wordt niet voor niets gezegd dat Gods toorn brandt tot in de diepten van het dodenrijk omdat wie afdaalt naar het dodenrijk, de hel dus, ook daar de gevolgen van Gods toorn ondergaat, want.... in Joh. 3:36 zegt Jezus: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”.
In dat dodenrijk bevinden de (miljarden) zondaren, die door hun vijandschap tegenover God onder de toorn van God zijn gebleven, zich in voorarrest en worden daar door de talloze demonen gepijnigd. En daarmee voeren deze handlangers van de satan feitelijk een voorschot van Gods oordeel uit over al deze ongezeglijke zondaren, totdat ook zijzelf in de poel van vuur en zwavel (de tweede dood) zullen worden gegooid, samen met al die zondaren die nu in het dodenrijk (onder vele pijnigingen) hun definitieve veroordeling moeten afwachten. Een veroordeling die het onvermijdelijke gevolg is van de toorn van God, die hen treft vanwege hun vijandigheid tegenover Gods uitgestoken hand. Wat deze vijandigheid allemaal tot gevolg heeft op deze wereld is met geen pen te beschrijven. Of je zou er een miljoen pennen op leeg kunnen schrijven. Om toch de aandacht te vestigen op de gruwelijkheid van alles dat zich op de wereld afspeelt en dat terecht de toorn van God opwekt volgen nu een paar voorbeelden.

 

God laat niet met Zich spotten.

Het nu volgende is een voorbeeld van wat God o.a. moet aanzien en verdragen en het is iets dat mij herhaaldelijk doet beseffen hoe door en door verrot de mensheid is en hoe gruwelijk de gevolgen zijn als de mens zijn geweten heeft laten dichtschroeien: wereldwijd worden er zo'n 42 miljoen abortussen per jaar uitgevoerd. Vervolgens zien we ieder jaar op 4 mei gebeuren dat men in dit landje weer zonodig moet staan snotteren bij diverse gedenktekens omdat de naar schatting 50 miljoen doden van de Tweede Wereldoorlog schijnheilig moeten worden herdacht, terwijl gedurende het jaar sinds de vorige dodenherdenking bijna evenveel mensen zijn vermoord. Vermoord in een oorlog die niet wordt herdacht en waarvoor geen nationale dag van rouw bestaat, laat staan een internationale. Inmiddels hebben ons alweer nieuwe signalen bereikt van het schrikbarende verval van 's mensen geweten. Signalen die er op wijzen dat de verrotte breinen die zichzelf nog overheid durven te noemen een nieuwe ronde zijn begonnen in het sloopproces van wat ooit nog “beschaving” mocht heten. De daarbij gebruikte toverwoorden zijn embryoselectie en stamcelonderzoek. De tovenaars die deze toverwoorden hebben bedacht hebben ook het volgende op hun geweten want nadat eerst het afmaken van talloze kinderen tot een “geaccepteerd verschijnsel” is gemaakt, is ondertussen de volgende fase ingeluid in deze reis richting de hel. Ook al zal het ongetwijfeld allemaal weer worden gebracht als een onontkoombaar resultaat van “de vooruitgang”, een feit is dat de wetteloosheid, de goddeloosheid en de opstandigheid tegenover de Schepper van het leven weer gretig om zich heen hebben gegrepen. Achter de schermen grijpt dit verderf bovendien nog sneller om zich heen dan ervoor. Ik las namelijk het verhaal van een vrouw die anoniem liet weten in een abortuskliniek te werken waarbij het o.a. haar taak was om de geaborteerde kinderen klaar te maken voor transport omdat deze waren opgekocht door bedrijven die er “materiaal” uithaalden voor hun “bezigheden”. Dat waren ongetwijfeld bezigheden waar grof geld mee werd verdiend. Het was bovendien een streven om de geaborteerde kinderen zolang mogelijk in leven te houden opdat “het materiaal” zo vers mogelijk zou blijven omdat de “klant” daar namelijk om vroeg. Zo kon het gebeuren dat zij een nog levend kind ter plaatse moest doden omdat de “klant” was aangekomen om “het materiaal” in ontvangst te nemen. Omdat haar dat net weer iets te gortig werd liet haar baas het kind dan maar ter plaatse verdrinken of hij sloeg het gewoon dood. Tot zover het verhaal van deze vrouw.
Voor de duidelijkheid: het ging hier dus om een gruwelijke handel in geaborteerde kinderen die ten tijde van deze “biecht” nog onwettig was. Voor zolang het duurt tenminste, want we kunnen er donder op zeggen dat deze satanische praktijken binnen afzienbare tijd “netjes wettig geregeld” zullen zijn, wat uiteraard zal inhouden dat het dan allemaal gewoon is toegestaan. En geen sterveling binnen die hele farmaceutische/medische maffia die daar moeilijk over zal doen!

Op een andere pagina van deze site schreef ik al eens over het compleet verrotte geweten van Nederland:

Citaat:
In maart 2006 las ik op een Amerikaanse website een nieuwsbericht waarin de Nederlandse praktijk van het doden van “doodzieke” kinderen aan de kaak werd gesteld. De daarin verwoorde conclusie luidde: “De huiveringwekkende realiteit is dat terwijl onze verrotte onverschilligheid tegenover de heiligheid van het leven weliswaar nog niet zo ver gevorderd is als in Holland, we hard op weg zijn in dezelfde richting”. Omstreeks dezelfde tijd vergeleek een Italiaanse minister de Nederlandse euthanasiewetgeving en de daarmee verwante discussie in de Nederlandse politiek over het doden van zieke kinderen met de naziwetgeving en de ideeën van Hitler. Waarop een diep beledigde premier Balkenende stond te foeteren dat dergelijke vergelijkingen “onacceptabel” zijn. Wel, wel, meneer Balkenende, als u samen met uw C?DA al zover bent afgeweken van alles wat ooit nog voor christelijk kon doorgaan en u net als uw paarse voorgangers Nederland overlevert aan de geest van de antichrist, zult u moeten ondervinden dat de Schepper van hemel en aarde niet blijvend op een dergelijke wijze een loopje laat nemen met Zijn principes!!
Einde citaat.

 

Dat laatste wordt door de apostel Paulus als volgt onder woorden gebracht in Gal. 6:7-8: “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten”. In de Psalmen wordt in dichterlijke taal weergegeven wat de goddelozen in het verborgene denken te kunnen uitspoken. Merk op dat zij hier zelfs laten blijken van Gods bestaan af te weten en zelfs op de hoogte zijn van wat voor God een gruwel is en dat zij toch gewoon doorgaan met hun goddeloosheden.
We lezen in Psalm 94:1-11: “God der wrake, Here, God der wrake, verschijn in lichtglans. Verhef U, Richter der aarde, breng vergelding over de hovaardigen. Hoelang nog zullen de goddelozen, o Here, hoelang nog zullen de goddelozen juichen? Zij smalen, spreken verwaten taal, al die bedrijvers van ongerechtigheid voeren een hoog woord; Uw volk, o Here, vertreden zij, en uw erfdeel verdrukken zij; Weduwe en vreemdeling doden zij, en wezen vermoorden zij; Zij zeggen: De Here ziet het niet, de God van Jacob merkt het niet. Merkt op, gij redelozen onder het volk! En gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? Zou Hij, die het oor plantte, niet horen? die het oog vormde, niet zien? Zou Hij, die de volken onderwijst, niet straffen, Hij, die de mens kennis leert? De Here kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij”. Terecht zegt Psalm 7:12 daarom: “God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt”, en daar heeft Hij dan ook alle reden voor!

Hier werden de wezen nog vermoord maar ondertussen kan de “moderne” mens dankzij zijn “technische vooruitgang” de kinderen al doden voordat ze geboren zijn. Kinderen waarvan deze dienaren van de satan beweren dat het slechts om “foetaal weefsel” gaat.
Één ding is absoluut zeker: alles dat door iedere zondaar wordt gedaan is bij de Schepper bekend, want: “Zou Hij, die het oor plantte, niet horen? die het oog vormde, niet zien?” Geen enkele misdadiger die deel heeft aan deze massamoord zal daarom aan Gods oordeel ontkomen en dat God niet met Zich laat spotten zal iedere hardleerse zondaar aan de weet komen die zichzelf wijsmaakt dat er geen oordeel over de zonden bestaat. Waarom gedragen al deze goddelozen zich zo? Het antwoord luidt: “Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen, daar een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch lang leeft” (Pred. 8:11-12). Massa's zondaren hebben hun geweten dichtgeschroeid door zichzelf en anderen wijs te maken dat er geen God en daarom ook geen oordeel bestaat. Om zoveel mogelijk zondaren te verhinderen om door berouw en bekering tot hun Schepper terug te keren wordt massaal het bestaan van de Schepper ontkend door misbruik te maken van het begrip wetenschap. Een wetenschap die geen wetenschap is maar als evolutietheorie verwoestende gevolgen heeft gehad bij hen die zich erdoor lieten misleiden. Een van deze gevolgen is de mening dat goed en kwaad betrekkelijk zijn, zoals ook al het andere in het universum dat slechts door het stomme toeval zou zijn ontstaan. Door deze satanische hersenspoeling is er geen geloof in het bestaan van een absolute waarheid en denken deze zondaren zelf wel te kunnen bepalen wat goed en kwaad is. Tezamen met nog tal van andere leringen van boze geesten tergen deze verloren zielen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, hun Schepper iedere dag weer met bijvoorbeeld:

En dan te bedenken dat dit nog maar een kleine greep is uit al de gruwelen waarmee talloze hardnekkige zondaren hun Schepper dagelijks tarten en om welke dingen de toorn van God komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid!
 

Een rijke dwaas die stierf in zijn zonden.

Hoe diep de zondaar kan vallen en hoe vertekend het beeld kan worden dat hij of zij nog heeft van wat echt belangrijk is in dit leven werd mij bijvoorbeeld weer eens duidelijk toen ik op de mening stuitte dat er op de Nederlandse “arbeidsmarkt...” (het blijft een bespottelijk woord) “....een structureel tekort aan personeel is”. Dat is een vertekend beeld. Het werkelijke probleem is namelijk dat er op deze wereld een structureel overschot is aan zondaren! Zondaren die in hun hebzucht en in hun jacht naar meer welvaart meer dan eens in opstand komen als ze menen met een te laag loon afgescheept te worden zodat er weer driftig wordt gestaakt om er een nog betere CAO uit te persen. Zo hoorde ik ooit zo'n staker (die zich gedroeg als een stakker) uitkramen dat hij niet van plan was om zijn caravan weg te doen. Waarmee hij dus bedoelde te zeggen niet van plan te zijn om ook maar iets van zijn welvaart in te leveren. Het is de satan overduidelijk gelukt om massa's van deze verloren zielen tot rasechte egoïsten te maken, voor zover ze dat nog niet waren. Daarvoor maakt de satan o.a. gebruik van de schreeuwerige en corrupte vakbonds-psychopaten/volksmenners die massa's domme zondaren telkens weer ophitsen en manipuleren zonder dat ze het doorhebben. Want zonde maakt blind.

Dat ook al die schraperige werkgevers in paniek raken, als een club dolgedraaide neuroten, omdat ze niet nog meer winst kunnen maken als gevolg van hun vermeende “personeelstekort” bevestigt alleen maar dat zij allemaal door de overste van deze wereld aan de ketting zijn gelegd. De ketting van zelfzucht en winstbejag. Deze heidenen zijn bezeten van de materiële welvaart. Iets anders dan slechts die paar jaren dat ze door God op deze aarde nog worden geduld hebben zij overigens niet.
Over de bespottelijke dwaasheid van deze op hol geslagen economische gekte had Jezus het volgende te zeggen in Lucas 12:15-21: “Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God”. De dwaas in deze gelijkenis staat model voor de massa's goddelozen die in hun hebzucht en winstbejag geen tijd hadden voor wat echt belangrijk is, die er niet van wilden weten dat zij verloren zondaren zijn die hun bestaan uitsluitend aan Gods verdraagzaamheid hebben te danken: “....want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Matth. 5:45). De situatie is zoals Paulus die onder woorden bracht in Rom. 8:20: “Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft....”. Vruchteloos en zinloos zijn daarom de inspanningen van alle hardleerse zondaren die met achterlating van al hun bij elkaar geschraapte rijkdom net als de rijke dwaas naar de eeuwige pijniging zullen worden afgevoerd. In het voorgaande lazen we namelijk al wat Jezus in Joh. 3:36 over hen zei: “....doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”.

Er bestaat overigens inderdaad een structureel tekort aan personeel. Daarover zei Jezus in Matth. 9:37-38: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst”. Er is niets belangrijker dan het evangelie bekend te maken aan de hele schepping. Daarvoor zijn meer arbeiders nodig. Laten al die “christenen” zich daar nu maar eens druk om gaan maken in plaats van zich te laten meeslepen richting dezelfde afgrond waarin ook de dwaas, die rijk meende te zijn maar niets bleek te bezitten, werd gedumpt. De dwaas in deze gelijkenis was uiteraard een fictief figuur maar velen zijn de dwazen die echt bestaan en waarmee de hel nu vol zit. Precies zoals de apostel Johannes schreef in 1 Joh. 2:16-17: “Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid”.

Ik heb het niet willen weten.

Uiteraard worden zowel de misdaden van de egoïstische goddelozen als het afvallige gedrag van “christenen” door God gezien en daarover schreef de apostel Paulus in Rom. 1:18-21: “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart”.
Veelzeggend is wat hier in de laatste zin wordt benadrukt: Immers, hoewel zij God kenden. Dit doet me weer denken aan wat ik iemand eens hoorde vertellen over het laatste oordeel en aan het mogelijke tafereel dat hij daarbij schetste van de verlorenen die voor de hemelse Rechter zouden staan. Hun antwoord op de vraag van Jezus of zij het evangelie hadden gekend en zo ja: waarom zij zich toch niet wensten te bekeren zou dan ongeveer luiden: “Ja, ehh..... ziet U, ik heb het wel geweten, maar ik heb het niet willen weten”. Terecht schrijft de apostel Paulus daarom van al deze huichelaars dat zij geen verontschuldiging hebben want ook in de schepping kon het bestaan van de Schepper worden herkend. En precies dit wordt met grote grimmigheid ontkend en huichelachtig overschreeuwd met een schroothoop vol onbewezen theorieën die desondanks voor wetenschap doorgaan. Deze goddeloosheden worden door God nu nog gedoogd maar zullen bij het laatste oordeel worden ontmaskerd als zonden....

 

...die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren.

Hoe groot zijn Gods genade en geduld dat Hij zoveel van al deze gruwelijkheden nog zo lang verdraagt! Terwijl Hij voortdurend al deze duivelse praktijken moet aanzien. Over Gods geduld en verdraagzaamheid lees ik in Rom. 3:23-26: “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden - om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is”.
In andere bewoordingen wordt ditzelfde ook gezegd in Jes. 48:8-11: “Gij hebt noch gehoord noch geweten noch heeft zich vanouds uw oor geopend, want Ik wist, dat gij zeer trouweloos zijt en een overtreder heet van de moederschoot aan. Om mijns naams wil vertraag Ik mijn toorn, ter wille van mijn lof bedwing Ik Mij, u ten goede, om u niet uit te roeien. Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. Om Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding is; mijn eer geef Ik aan geen ander”. En in Psalm 78:38-41: “Maar Hij, de barmhartige, verzoende de ongerechtigheid en verdierf niet; Hij wendde menigmaal zijn toorn af en wekte zijn volle grimmigheid niet op; Hij gedacht, dat zij vlees waren, een ademtocht, die vervliegt en niet wederkeert. Hoe vaak waren zij weerspannig tegen Hem in de woestijn, griefden Hem in de wildernis, En verzochten God wederom, en krenkten de Heilige Israëls”.

De zondige mens die een overtreder is van de moederschoot aan krijgt hier en nu nog de gelegenheid om zich van al zijn huichelachtigheid en vijandschap tegenover zijn Schepper te bekeren. Zolang hij op deze wereld is worden zijn zonden door God verdragen maar blijft een zondaar volharden in zijn zonden en in het afwijzen van Gods uitgestoken hand dan duurt Gods verdraagzaamheid precies tot aan het moment van sterven. Daarna is het voorgoed afgelopen. Als de verloren ziel vervolgens naar het dodenrijk wordt afgevoerd en vrijwel onmiddellijk beseft in wat voor afschuwelijke situatie hij zich bevindt kan hij schreeuwen om vergeving en erbarmen en in paniek een lading beloften doen maar er zal dan niet meer naar geluisterd worden en hij of zij zal geen erbarmen meer ontvangen. Dan is het echt voorgoed voorbij. De ernst hiervan dringt tot de zondaren niet door. Een sprekend voorbeeld daarvan komen we tegen in Lucas 13:1-5: “Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileeërs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileeërs groter zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen? Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen”. Wat bedoelde Jezus hier te zeggen? Dat zij ook onder een toren terecht zouden komen als zij zich niet zouden bekeren? Uiteraard niet. Jezus' boodschap was hier dat als zij zich niet zouden bekeren zij zelf ook in hun zonden zouden sterven en verloren zouden zijn.

Om op dat laatste nog even door te gaan: rond de tijd dat ik bezig was deze pagina te schrijven las ik een reactie van weer eens zo'n hardnekkige, Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk. huichelachtige, nijdige en 83 jaar oude zondaar, die zijn hele lange leven al in een opstandige houding tegenover zijn Schepper had geleefd. Als reactie op een brief waarin hij werd gewezen op zijn verloren toestand kwam hij (zoals gewoonlijk weer eens) met een lading verwijten opdraven. Precies het soort verwijten waarmee de satan al talloze generaties van dit soort huichelaars de hel in heeft gesleept door hen wijs te maken dat “het geloof” toch niks voor hen is omdat ook “die christenen” er allemaal niks van bakken. Het overbekende “zondags vooraan in de kerk maar door de week een oplichter” type christenen werd er ook door deze verloren ziel weer aan de haren bijgesleept om toch vooral maar te kunnen aantonen dat “het geloof” allemaal kolder is. Deze hardleerse en verloren ziel was dus weer eens zo'n overduidelijk voorbeeld van het soort vijanden van God waarvan Jezus zei dat ze de Heilige Geest hebben gelasterd. Tachtig jaar of zelfs nog langer lopen dergelijke verloren zielen illegaal op deze wereld rond (en dat laatste geldt voor iedere zondaar) en nog altijd drijven zij de spot met hun Schepper en spugen zij op Zijn uitgestoken hand. Ze hebben zich nooit willen laten overtuigen door Gods Heilige Geest en wanneer dat niet het geval is, is er geen vergeving mogelijk. Geen enkele verloren zondaar die door God naar de hel werd, wordt of nog zal worden gestuurd zit daar onschuldig, omdat zij allemaal van nature wisten dat God bestaat en ook wisten wie Hij is. Luister maar eens naar wat Paul Washer daarover heeft te zeggen in het hiernaast staande videofragment, waarin hij benadrukt dat de bijbel ons geen enkel excuus overlaat voor het negeren van onze Schepper. De vele miljoenen mensen die Hem toch bleven negeren weten nu precies wat daarvan de onomkeerbare gevolgen zijn. Met als gevolg dat van alle mensen die zich tot Jezus Christus hebben bekeerd de overgrote meerderheid in de hel zit.... omdat zij zich te laat bekeerden.

Aan iedere huichelaar die zich achter deze of achter vergelijkbare uitvluchten verschuilt heb ik daarom het volgende te melden: als jij vindt dat het gedrag van al die schijnchristenen een aanfluiting/schijnvertoning is (en dat klopt inderdaad) en als dit gedrag jouw “rechtvaardigheidsgevoel” werkelijk zo zwaar op de proef stelt, laat dan maar eens blijken dat het met die rechtvaardigheid van je menens is: dus ga de bijbel lezen, ga leven zoals de bijbel ons dit leert en geef het goede voorbeeld aan al die namaak christenen die een aanfluiting zijn voor het evangelie. De kans is levensgroot aanwezig dat je nu paniekerig terugkrabbelt omdat je dit nooit en te nimmer van plan bent. Waarmee je dan ook meteen onomstotelijk hebt bewezen dat jij je totaal niet druk maakt om het gedrag van al die schijnchristenen maar dat je daarentegen iedere gelegenheid aangrijpt om tegen je Schepper te zeggen dat Hij kan barsten met Zijn evangelie van verlossing. Omdat je in het diepst van je huichelachtige, door en door verrotte wezen niet wilt toegeven dat je een verloren zondaar bent.

Het is absoluut dramatisch dat massa's koppige zondaren hun harde kop niet willen buigen voor hun eigen Schepper. Terwijl het toch beslist een zaak van eeuwig leven of van de eeuwige dood is. Al deze hoogmoedige huichelaars reageren op Gods uitnodiging met een huichelachtig: “Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd (want ik wil niet weten dat ik een slaaf van de zonde ben)”. Ja, arglistig is het hart boven alles!! Wat dat arglistige hart niet wil weten is dat het nog steeds aanwezig is op deze wereld dankzij Gods verdraagzaamheid.

 

Onbekend of genegeerd: de heiligheid van God.

Het is me meer dan eens overkomen dat men meende mij er op te moeten wijzen dat je niet te veel de nadruk moet leggen op de gevolgen van de zonde, op de verschrikkingen van de dood en op de eeuwige verlorenheid, want: “dat zou mensen alleen maar afschrikken”. En telkens als ik met dit soort protesten te maken krijg hoor ik op de achtergrond weer die slang mee sissen. Het evangelie is er heel duidelijk over dat de gevolgen van de zonde afschuwelijk zijn. Als zondaren in hun zonden blijven leven en er tot op hun laatste snik niet mee willen breken blijft de toorn Gods op hen. Dit zijn Jezus' woorden, dus als men al sissend protesteert dat dit met Gods liefde niets heeft te maken, maakt men van Jezus een leugenaar en spreekt men met de tong van de slang. Dezelfde slang die ooit de eerste mens verleidde tot ongehoorzaamheid aan God. De gruwelijke situatie waarin iedere zondaar zich bevindt die niets wil weten van Gods uitgestoken hand, en dat is de hand van Jezus, en die daarmee het evangelie van verlossing hooghartig afwijst, is dat hij of zij voor eeuwig de gevolgen van Gods toorn zal moeten ondergaan.

Dat het loon van de zonde de eeuwige dood is, is een niet graag gehoorde waarheid. Vergelijkbaar met de slijmerige boodschap van de misleider die ik aan het begin van deze pagina het masker heb afgerukt zijn de verwijten van hen die het liefst horen dat God een God van liefde is en geen God van wraak. De bijbel wordt daarmee het zwijgen opgelegd, wat overigens ook om diverse andere redenen gebeurt. Met rampzalige gevolgen. Één van die gevolgen is dat men vrijwel totaal uit het oog verliest dat God een heilige God is die de zonde niet kan verdragen, wat bijvoorbeeld in Habakuk 1:13a in slechts een paar woorden wordt samengevat: “Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen”. Dat Hij de zonde toch voor een bepaalde tijd verdraagt, zoals we hierboven hebben gelezen, laat nu juist zien dat Hij behalve een God van liefde ook een God van wrake is die vanwege Zijn liefde voor de mens Zijn toorn en Zijn wraak vertraagt om de zondaren zo lang mogelijk de kans te geven zich van hun goddeloosheid te bekeren.

Maar zoals ieder mensenleven hier op aarde een einde kent zal ook met de goddeloosheid op deze aarde uiteindelijk worden afgerekend, met de talloze gruwelijke zonden die door God nu nog tijdelijk worden verdragen. Voortdurend wordt er door miljarden zondaren de spot gedreven met Gods heiligheid. De manieren waarop dit gebeurt zijn te talloos om op te noemen maar in het voorgaande zijn enkele daarvan onder de aandacht gebracht. Hoe heeft dit zover kunnen komen? De satan weet maar al te goed dat hoe jonger hij het denken van de mens kan beïnvloeden en manipuleren hoe meer effect dit heeft. Vandaar dat ook via de technische middelen die hem ter beschikking staan dit “herprogrammeren” van jonge kinderen massaal wordt toegepast. Dit bracht ik op een andere pagina van deze website ook al eens onder de aandacht. Ik schreef daar toen over:

Citaat:
Tijdens het schrijven van dit onderwerp moest ik onwillekeurig weer terugdenken aan de jonge jaren van iemand die ik observeerde toen ze als twee- of driejarig kind in paniek raakte als ze op TV een tekenfilm zag waarin er weer eens stevig op los geknokt werd. We kennen allemaal wel die (tekenfilm)beelden van wilde achtervolgingen waarbij de hoofdrolspelers elkaar diverse keren bont en blauw slaan, of nog erger, en vervolgens weer schijnbaar ongeschonden hun weg vervolgen. Bij het zien van dit soort beelden zal een volwassene, die ondertussen al zo is afgestompt voor dit soort gewelddadig gedrag, geen spier vertrekken maar het kind in kwestie wist van nature dat dit allesbehalve normaal is en liet dat ook merken. Het was voor mij in ieder geval een openbaring waardoor ik er meer dan ooit bij werd bepaald hoe ontstellend ver de mens tijdens het opgroeien, en door de gewenning aan alles wat er op een mens afkomt in het leven, is afgedwaald van wat God van nature in de mens heeft gelegd. Zodat men uiteindelijk zonder blikken of blozen en zonder gewetenswroeging kan zitten kijken naar de meest gewelddadige zaken. Zonder te beseffen dat het de duivel al lang is gelukt om de zonde als koning te laten heersen in het dagelijkse leven. Dit afstompingsproces maakt de scheiding tussen God en mens voortdurend groter en laat de duisternis in een mensenhart toenemen. En waar de duisternis toeneemt krijgt de (geestelijke) dood vrij spel.
Einde citaat.

Met de goedkope uitvlucht dat het allemaal slechts getekend is en dus maar fantasie is wordt schijnheilig het feit genegeerd dat met dit satanische bedrog de jonge kinderziel wordt beïnvloed en schade oploopt. Het “speelse karakter” van zo'n tekenfilm dient namelijk om de getoonde agressie en het geweld een “onschuldig” imago te geven. Voor de zieke breinen die zich schuldig maken aan deze verleiding tot zonde (want dat is precies waar het hier over gaat) had Jezus de volgende boodschap in Matth. 18:6: “Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee”.

Het resultaat van deze groots opgezette aanslag op de nog onbedorven geest van jonge kinderen is dat er nu massa's zondaren rondlopen die door deze, in talloze tekenfilms verborgen, herprogrammering met blindheid zijn geslagen voor de wetteloosheid die dagelijks op hen afkomt. Groot is daarom de kans dat wanneer de hardnekkige, zelfingenomen zondaar wordt gewezen op de zonden in zijn leven hij onverschillig de schouders zal ophalen en spottend zal mompelen dat “alleen heilige boontjes zich daar druk om maken”. Pas wanneer iemand tot bekering komt en de Heilige Geest hem stap voor stap de ogen opent voor de zonden in eigen leven en voor alle goddeloosheid en wetteloosheid in de wereld zal de gruwelijkheid ervan volledig tot hem doordringen. Plus het besef dat de hardnekkige zondaren in hun vijandschap tegen God voortdurend de spot drijven met de heiligheid van God. Ik weet uit ervaring dat het Gods Heilige Geest is die ons daar de ogen voor opent. Hoe verder het kind van God geestelijk groeit en hoe meer hij of zij de moeite neemt om Gods Woord te bestuderen des te meer zullen bij hem of haar de ogen opengaan voor de gruwelijkheid van wat er dagelijks door de vloek van de zonde op deze aarde plaatsvindt. Zodat uiteindelijk het besef zal komen dat de heilige God niet eindeloos blijft afwachten en dat Hij de hardnekkige zondaren niet ongestraft hun gang laat gaan. Dat zullen die zondaren zelf ook gaan beseffen op de dag dat ze in paniek zullen schreeuwen: “Verberg ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam....”

 

...want de grote dag van Zijn toorn is gekomen.

In het bijbelboek Openbaring wordt ons verteld dat in de eindtijd, als de goddeloosheid van de mensen een ongekend dieptepunt heeft bereikt, ook de nog levende goddelozen zullen doorkrijgen dat dezelfde God die zij zo huichelachtig hebben genegeerd met hen zal gaan afrekenen. Dat is geen leuk vooruitzicht maar er valt nog aan te ontkomen. Zie daarover het voorgaande. Voor hen echter die, eenmaal op dat punt in de wereldgeschiedenis aangekomen, nog steeds als vijanden van God leven is er geen ontkomen meer aan.
We lezen daarover in Openb. 6:15-17: “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van Zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan?” Twee dingen komen hier duidelijk naar voren:

  1. De om zich heen grijpende angst van deze goddelozen voor de toorn van het Lam (Jezus Christus) en...
  2. De ontstellende verdorvenheid van deze goddelozen. De aanwijzing hiervoor: zij vragen aan de bergen en de rotsen om hulp en bescherming tegen Gods toorn. Deze bergen en rotsen stellen demonen voor, dus boze geesten. Dit verzoek om bescherming verraadt dan ook het feit dat deze goddelozen vertrouwd zijn met boze geesten en occulte zaken en ze zijn dus zeer waarschijnlijk occultisten, tovenaars, spiritisten enz. enz.

Wanneer ik Gods toorn over al deze goddeloosheid overpeins moet ik meer dan eens denken aan een zeer indringende en dreigende onheilstijding die gericht is tegen al de hardnekkige zondaren die hun Schepper jarenlang getergd hebben met hun gruwelijkheden.
Ik lees die in Jes. 42:13-15: “De Here trekt uit als een held; als een krijgsman doet Hij de strijdlust ontbranden; Hij heft de strijdkreet aan, ja schreeuwt die uit; Hij betoont Zich een held tegen zijn vijanden. Ik heb van oudsher gezwegen, Ik heb gezwegen en Mij ingehouden; nu zal Ik schreeuwen als een barende vrouw; Ik zal snuiven en hijgen tegelijk. Ik zal bergen en heuvels verschroeien en al hun gewas zal Ik doen verdorren; Ik zal rivieren tot land maken en plassen zal Ik doen opdrogen”. Ook hier komen de bergen weer voorbij. Er blijkt hier echter dat ook met deze bergen door de toornende God meedogenloos zal worden afgerekend. De goddelozen die dus hun bescherming zoeken bij deze bergen (= boze geesten) zullen die bescherming niet vinden en zijn dan ook overgeleverd aan de toorn van Jezus Christus. Zij die het liefst horen dat God een God van liefde is en geen God van wraak (omdat zij die twee eigenschappen niet kunnen rijmen) hebben in hun huichelachtigheid vergeten dat Hij een heilige God is die niet eindeloos met Zijn heiligheid de spot laat drijven. Zij hebben zojuist kunnen lezen dat Hij Zich ook niet langer zal inhouden.

Dus als jij, lezer, nu nog in ongeloof en vijandschap tegenover je Schepper leeft ziet het er onvoorstelbaar dramatisch voor je uit. Je leeft onder de vloek van de zonde en het loon van die zonde is de dood. Als je desondanks in je trots en ongezeglijkheid minachtend de neus ophaalt voor Gods uitgestoken hand zul je na je sterven voor eeuwig de toorn van God ondergaan. Ook voor hen die het evangelie hebben gekend en er geen boodschap (meer) aan hadden is er geen ontkomen meer aan..... “want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!” (Hebr. 10:26-31).

 

Wat heeft de bijbel verder nog te zeggen over Gods toorn.

Om een indruk te geven van het soort bijbelgedeelten die de misleider waarmee ik deze pagina ben begonnen knarsetandend uit de bijbel wilde scheuren heb ik een deel daarvan hieronder opgesomd. Ze laten ons zien dat het menens is en dat er dus niet valt te spotten met de Schepper van het leven. Het leven dat Hij schiep heeft Hij niet geschapen om het weer te vernietigen. Wie zich willens en wetens niet heeft willen bekeren van zijn zonden zal dan ook eeuwig aan de gevolgen ervan worden herinnerd. Om ons te waarschuwen voor dit vreselijke lot is de bijbel heel duidelijk over de aard en de reden van Gods toorn. Aan de hier opgesomde tekstgedeelten heb ik in cursieve groene tekst commentaar toegevoegd.

 
 

Hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel.

Waar Gods toorn uiteindelijk op uitloopt voor al die zondaren die zich niet door Gods Heilige Geest wilden laten overtuigen van hun zonden wordt ons in Openb. 21:8 in een paar regels verteld: “Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood”.
Uit Exodus 23:2 weten we dat de meerderheid altijd in het kwade is. We zien daar namelijk staan: “Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen...”. Het is daarom een onvoorstelbaar trieste zaak dat van alle mensen, die stuk voor stuk door God zijn geschapen voor het eeuwige leven in Zijn nabijheid, de meesten uiteindelijk in de tweede dood hun “beloning” zullen vinden, zoals de apostel Paulus in Rom. 6:23 al stelde: “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood”. Ik vond ooit in een (indrukwekkend) boek over de zondvloed berekeningen betreffende het mogelijke aantal mensen dat tijdens de zondvloed is omgekomen. Volgens die berekeningen waren dat er zeer waarschijnlijk meer dan 10 miljard. Onvoorstelbaar. Van die 10 miljard waren er in Gods ogen maar 8 zielen goed genoeg om in leven te blijven. Daarover schrijft de apostel Petrus in 1 Petrus 3:18-20, waar we vinden: “Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden”. Merk op dat hier sprake is van de lankmoedigheid Gods die bleef afwachten. De overeenkomst met wat Paulus schreef in Rom. 3:25-26 is duidelijk: “....daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden - om zijn rechtvaardigheid te tonen”. De beide apostelen laten ons dus weten dat God Zijn toorn doelbewust uitstelt om de zondaren extra tijd en kansen te geven zich van hun zonden te bekeren. Ook in deze eindtijd is dat het geval. Een tijd waarvan Jezus zei in Lucas 17:26-27: “En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde”. Terwijl God Zich nog inhoudt en Zijn toorn uitstelt hebben ook de hedendaagse goddelozen het ontzettend druk met hun aangename leventje. Niet beseffend dat al hun bezigheden door God aan de vruchteloosheid zijn onderworpen. “Want...”, schreef Paulus in Rom. 8:20, “...de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft”. Wie nog onder de vloek van de zonde leeft, leeft een vruchteloos leven en zal, als er geen echte bekering heeft plaatsgevonden, in de poel die brandt van vuur en zwavel zijn eeuwige noodlot vinden. Omdat massa's zondaren het belangrijkste in dit leven niet belangrijk genoeg vinden is dat hun bestemming. Ook zijn er die denken via een achterdeur het eeuwige leven binnen te kunnen komen door te menen dat er niet één weg naar God is maar meerdere wegen. Dit is echter een zeer sluwe manier om te verbergen wat men werkelijk bedoelt te zeggen en dat is dit: “Wij hebben aan die Jezus Christus geen enkele boodschap”.

 

Johannes de Doper zag dergelijke huichelaars ook op zich afkomen en zijn reactie daarop in Lucas 3:7-9 was deze: “Hij sprak dan tot de scharen, die uitliepen om zich door hem te laten dopen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen”.
Dat knalt erover. De waarschuwing is duidelijk: geen enkele list, geen stamboom, geen “uitverkoren volk” mythe of wat voor eigen gerechtigheid dan ook kan ons van de komende toorn redden. Uitsluitend bekering, met berouw om onze zonden, het aannemen van Jezus als de enige weg tot de Vader en het voortbrengen van vruchten die aan onze bekering beantwoorden is de garantie voor het eeuwige leven.

Voor hen die al het voorgaande nog niet hebben willen begrijpen herhaal ik hier nog maar even wat we in Openb. 14:9-11 zagen staan: “En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt”.

Want.... wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Vele miljoenen mensen weten nu precies wat dat laatste inhoudt. Met andere woorden: van alle mensen die zich tot Jezus Christus hebben bekeerd zit de overgrote meerderheid in de hel...... omdat zij zich te laat bekeerden.

Spreuk:
Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.
Alleen een kind kan het begrijpen.
(naar Matthéüs 18:3)


 
 

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding