nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Deze website maakt geen gebruik van cookies!
Spreuk van de week:

 

 ...tegen de Here en Zijn gezalfde.

Inleiding.
Wat is er aan de hand? Veel. Heel veel. Zoveel zelfs dat ieder waarschuwend geluid door hele volksstammen al bij voorbaat naar het rijk van de sprookjes wordt verwezen, sprookjes die men alleen goed genoeg vindt voor aanhangers van “die domme samenzweringstheorieën”. De levenslange programmering waaraan vrijwel de complete westerse wereld is onderworpen heeft duidelijk zijn effect niet gemist. Een programmering die via TV, krant, tijdschrift, radio etc. al jarenlang over ons is uitgestort. Door middel van bijvoorbeeld een “nieuwsvoorziening” die geen nieuws brengt. Wie namelijk in de waan leeft dat hij/zij naar het nieuws kijkt/luistert, kijkt niet naar nieuws maar naar geselecteerd nieuws! En dat is iets totaal anders. Het houdt kortweg in dat iemand achter de schermen selecteert wat Jan Boezeroen wel maar ook wat hij beslist niet te zien en te horen krijgt. Het wereldbeeld dat zodoende in het denken van de grote massa wordt geprogrammeerd is dan ook slechts een vertekend beeld van de werkelijkheid. Hoe langer dit proces van verleugening wordt toegepast en hoe meer generaties er door zijn gehersenspoeld, hoe makkelijker de meeste mensen op deze wereld zich dagelijks als misleide schapen één bepaalde weg op laten drijven. En aan het eind van die weg bevindt zich....


Moorddadige plannen.

Voordat we een blik werpen op de plannen die de machthebbers van deze wereld op de plank hebben liggen wil ik eerst het één en ander in het juiste perspectief plaatsen. Zodat we niet meteen de neiging krijgen om onszelf in paniek in te gaan graven om aan de onmenselijke praktijken te ontkomen die de handlangers van de hel wel graag zo spoedig mogelijk zouden willen uitvoeren. Er is er namelijk maar Één die de touwtjes van deze wereld stevig in handen heeft en die Ene is Jezus Christus. Hij zei daarom in Matthéüs 28:18: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.” Wel, als Jezus dus alle macht van het universum heeft ontvangen blijft er voor wie dan ook niets over. Ook niet voor de goddeloze griezels die verderop hun masker afwerpen. Over dergelijke griezels schreef de Psalmdichter al in Psalm 2:1-6: “Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.” Deze koning is zojuist al genoemd en reken er maar op dat iedere vijand van het Koninkrijk Gods Hem zal leren kennen als de Rechter der ganse aarde, zoals aartsvader Abraham Hem in Genesis 18:25 al aansprak.

Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk. Dat de duistere plannen van deze griezels grotendeels voor de “gewone man” verborgen worden gehouden ligt in de lijn der verwachting. Echter, gelijktijdig wordt de massa met een valse nieuwsvoorziening geprogrammeerd om precies dat te gaan geloven waar de nieuwsgevers op uit zijn. Soms zijn de duistere krachten die ons hun vertekende wereldbeeld dagelijks door de strot willen duwen daarentegen wat minder geheimzinnig over hun werkelijke plannen met de mensheid. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het hierbij staande videofragment, maar.... voordat je het uit pure nieuwsgierigheid gaat bekijken en beluisteren eerst nog een korte toelichting.

In dit videofragment komen namelijk twee heren aan het woord die, om te beginnen, ongezond veel geld op zak hebben. Dat vele geld heeft hen duidelijk op zeer slechte gedachten gebracht, zoals dat overigens in deze wereld te verwachten was. In Jac. 2:6 lezen we dan ook niet voor niets: “Zijn het niet de rijken, die u geweld aandoen en die u voor de rechtbanken slepen?” Verder behoren beide heren ook tot een club zieke geesten die met de meesten van ons weinig goeds van plan zijn. Dus.... in het geval je nu wel graag wilt weten waar wij het over hebben is het aanbevelenswaardig om eerst dit videofragment te starten. Nog even een opmerking vooraf. De geluidskwaliteit is tijdens de eerste seconden niet geweldig maar geen nood: de ondertiteling maakt veel goed.

Alweer een beetje bekomen van de verbijstering? Het is niet onmogelijk dat je eventuele berichten over deze en soortgelijke griezels met hun krankzinnige plannen al eens hebt afgedaan als samenzweringstheorieën. Je hebt nu echter uit hun eigen mond kunnen horen dat ze met jouw en mijn aanwezigheid op hun “moeder Aarde” niet blij zijn en dat zij er totaal geen moeite mee hebben om hun “probleem” met massamoord op te lossen. Wat overigens volledig overeenkomt met het feit dat hun soortgenoten in de “Georgia Guide Stones” (ergens in de V.S.) hebben laten beitelen dat zij de wereldbevolking onder de 500 miljoen willen houden om “moeder aarde” van een vermeende ondergang te redden. Volgens deze zieke breinen zullen dus minstens 6,3 miljard van ons domweg afgemaakt moeten worden!!

Vatten wij het gehoorde nog even samen in de nu volgende opsomming dan herkennen wij de volgende feiten:

Als één van de grootste (energieverslindende) grootgrondbezitters van de V.S. heeft meneer Turner geen enkel recht van spreken. Zijn eigen riante levensstijl komt in niets overeen met zijn krankzinnige boodschap dat ons energieverbruik een klimaatramp aan het veroorzaken is. Hetzelfde geldt eveneens voor ene Al Gore die door zijn occulte opdrachtgevers de boer op werd gestuurd met zijn Inconvenient Truth om een niet bestaande klimaatramp nieuw leven in te blazen. Ook meneer Gore verbruikt in zijn eentje meer energie dan een woestijn vol zandhappende Afrikaanse vluchtelingen. Maar laten het nu juist deze arme drommels zijn die de heren Bill Gates en Ted Turner (maar ook meneer Al Gore) willen afmaken! Ook ene Jacques Cousteau (inderdaad: die man met dat duikerspak) was van mening dat men 350.000 mensen per dag moet gaan doden om “de wereldbevolking te stabiliseren” en om “moeder Aarde” van de ondergang te redden. De oud-president van de wereldbank en staatssecretaris van de USA, Robert McNamara bracht deze geplande massamoord als volgt onder woorden: “Voor de begrenzing van de wereldwijde bevolkingsexplosie moeten drastische maatregelen, ook tegen de wil van het volk, genomen worden. De reducering van het geboortepercentage is ontoereikend gebleken. Aldus moet het sterftecijfer worden verhoogd met natuurlijke middelen, zoals honger en ziekten”. De genoemde criminelen hebben elk hun eigen middelen achter de hand maar hun doel is overduidelijk hetzelfde! Hier volgt nog een alarmbel. Ik kwam namelijk ergens deze info tegen: Er is inmiddels onomstotelijk bewezen dat vaccinatie de nummer één oorzaak is van wiegendood. Dit wordt onder meer bevestigd door het feit dat op het moment dat Japan de minimumleeftijd voor vaccinatie optrok naar 2 jaar, in dat land het cijfer van zuigelingensterfte als een komeet omlaag dook (bron: www.newtreatments.org).

Terug naar het videofragment. Het is onvoorstelbaar dat deze monsters dergelijke onmenselijke maatregelen met een glashard gezicht durven op te sommen, alsof het een boodschappenlijstje voor de supermarkt betreft. Merk op dat Bill Gates het o.a. heeft over “reproductive health services”. Dit nu is een knetterend voorbeeld van de wijze waarop misleiding in zijn werk gaat. Het principe is dat men een dienst aanbiedt, die dienst vervolgens een naam geeft die opvallend mensvriendelijk klinkt terwijl het doel ervan vrijwel het tegenovergestelde is van wat de naam doet vermoeden. Reeds een korte zoektocht met behulp van Google leert dat we hier te maken hebben met een zeer geraffineerde vorm van geboortebeperking, o.a. in de vorm van abortus. En de abortusindustrie wordt, samen met o.a. de kankerindustrie (die men overigens “kankerbestrijding” pleegt te noemen), gebruikt als een middel tegen de overbevolking! Uiteraard werd dit destijds heel anders “aan de vrouw” gebracht toen in de jaren 1970 o.a. het begrip: baas in eigen buik werd ingevoerd. De toenmalige soortgenoten van Bill Gates en Ted Turner liepen eveneens rond met plannen om de wereldbevolking uit te dunnen. Om alvast de toestroom van nieuwgeborenen in te dammen werd de abortus als wapen ingezet. Natuurlijk zei men dit niet hardop om geen slapende honden te alarmeren. De “plicht” abortus te laten uitvoeren werd daarom verkocht als het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw (baas in eigen buik). Deze programmering/hersenspoeling heeft ondertussen een wereldwijde massamoord op gang gebracht waarvan vele miljoenen mensenkinderen het slachtoffer zijn geworden. Wereldwijd zo'n 50 miljoen per jaar!! 50 miljoen.... Zoveel doden zijn er (wereldwijd) ook tijdens de hele (dus in 6 jaar tijd) Tweede Wereldoorlog gevallen onder de burgerbevolking. Die doden worden ieder jaar weer schijnheilig herdacht op 4 mei. Terwijl vrijwel geen sterveling zich druk maakt om de gelijke aantallen doden die jaarlijks vallen door de geplande massamoord die als doel heeft “moeder Aarde” te beschermen tegen de “overbevolking”. Dat maakt van die hele 4 mei herdenking een wel zeer huichelachtige en belachelijke schijnvertoning!!
In tegenstelling tot wat de griezels in het videofragment beweren is het werkelijke probleem waar deze wereld onder zucht niet dat er te veel mensen op de wereld zijn maar dat er te veel zondaren op de wereld rondlopen! En als al die hardnekkige zondaren zich niet bekeren tot hun Schepper én Verlosser: Jezus Christus, zullen zij voor eeuwig de gevolgen daarvan ondervinden. Want Gods geduld met de mens duurt nooit langer dan één mensenleven, dus wie tijdens dit leven de door God gegeven kansen niet heeft willen grijpen heeft pas echt een onmetelijk probleem.

Milieuterroristen.

De formule die Bill Gates in de strijd werpt om de “redding” van moeder Aarde handen en voeten te geven is voor 100% gebaseerd op een leugen. Een leugen die men al sinds jaar en dag “klimaatverandering” pleegt te noemen. Deze vermeende klimaatverandering, zo wordt ons dagelijks wijs gemaakt, is een bedreiging voor het leven op aarde. De doemscenario's die Ted Turner op zijn beurt uit zijn mouw schudde spreken voor zich maar zeggen niets. Beide heren doen zich voor alsof zij begaan zijn met het lot van een wereld die door klimaatrampen ten onder dreigt te gaan. Deze “klimaatrampen” bestaan echter uitsluitend in computermodellen, in persberichten en in Hollywood films.
Zoals dat maar al te vaak het geval is hebben wij ook hier te maken met een wereldwijde vorm van programmering/hersenspoeling. De nazi's van Hitler Duitsland maar ook de Geallieerden wisten er in hun tijd wel raad mee. De achterliggende filosofie luidt: “als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, zal men die leugen uiteindelijk gaan geloven.” Het is de kracht van de herhaling die de massa's programmeert om te gaan geloven dat de berichtgeving over een naderende klimaatramp de waarheid is. Wie daar tegenin durft te gaan omdat hij/zij zich niet heeft laten programmeren door al deze desinformatie wordt vervolgens door de betoverde(!) massa bestempeld als een aanhanger van “samenzweringstheorieën”. Mocht er nog geen bel bij je gaan rinkelen: ook het begrip samenzweringstheorie is door de uitvinders van deze wereldwijde programmering bedacht. Bedenk nu zelf maar eens waarom zij dat deden.

Opvallend is verder, tenminste voor wie goed heeft opgelet en dus niet is geprogrammeerd, dat de huidige milieuhype pas goed op gang kwam nadat de zogenaamde “koude oorlog” na de val van de Berlijnse muur verleden tijd leek te zijn. Dat was het echter niet omdat, guess what?, die koude oorlog überhaupt al nooit heeft bestaan. Beide grootmachten werden en worden namelijk door dezelfde satanaanbidders bestuurd. De Russische revolutie die het communisme in Rusland aan de macht hielp werd dan ook niet toevallig door Amerikaanse bankiers gefinancierd! Het toneelspel van die koude oorlog heeft ondertussen plaatsgemaakt voor de jammerklachten vanwege een dreigende milieuramp. Anders gezegd: de angst voor een kernoorlog waarmee de massa's werden gemanipuleerd is nu vervangen door de angst voor een wraakzuchtige “moeder Aarde”, die op het punt staat om met ons af te rekenen. Geregeld vliegen de doemscenario's ons om de oren. De angst regeert (opnieuw). En achter die angst regeren de soortgenoten van de heren die zich in het videofragment laten kennen als gewetenloze massamoordenaars. Als het gammele besturingssysteem Windows, dat we aan prutser Bill Gates hebben overgehouden, in staat was geweest om te doden zouden de meesten van ons allang geschiedenis zijn geworden. Zoals we zelf hebben kunnen horen heeft meneer Gates ondertussen andere middelen gevonden om dat te bereiken. Zijn bedrijf Microsoft werd overigens eens door een vrijmetselaar met een knagend geweten “ons bedrijf” genoemd. En als wij weten dat de vrijmetselarij een vorm van satanisme is en deze satanisten de wereldbevolking wensen uit te dunnen is de link tussen hun streven enerzijds en de uitspraken van “hun” Bill Gates anderzijds snel gelegd.

Temperatuurverloop over 1000 jaar.Wat deze milieuterroristen heimelijk verzwijgen is dat temperatuur/klimaatschommelingen al sinds mensenheugenis voorkomen op aarde zonder dat de mens daar ook maar enige invloed op had. De hele natuur op aarde bestaat namelijk uit één groot levensritme dat, zoals het woord al zegt, een zich in voortduring herhalend patroon vertoont. Alleen al de seizoenen (lente, zomer, herfst, winter) zijn daar een overduidelijk voorbeeld van. Op de bijgaande afbeelding is te zien dat er rond de Middeleeuwen al eens een warmteperiode is geweest op aarde. In die tijd was het zelfs zo warm in Europa dat bijvoorbeeld in Engeland wijnbouw mogelijk was. Diverse straatnamen in Londen herinneren nog steeds aan de vele locaties waar wijn werd verbouwd. En dat vond dus allemaal plaats in een tijd waarin de grootte van de wereldbevolking nog ver onder de 1 miljard lag en de industriële revolutie een nog onbekend begrip was. Waardoor de productie van de beruchte “broeikasgassen” door toedoen van de mens geen rol van betekenis speelde. En dat is nu evenmin het geval. Omdat koolzuurgas (CO2), dat als het stokpaardje van de milieuterroristen dient, geen broeikasgas van betekenis is. CO2 heeft in zijn pure vorm een soortelijke massa die hoger is dan het luchtmengsel waaruit de atmosfeer bestaat. Dat betekent dat pure CO2 niet opstijgt maar naar de bodem zakt. Ook als het vermengd is met de andere gassen waaruit onze atmosfeer bestaat (wat dus vrijwel overal op aarde het geval is) heeft het slechts een minimaal effect op de temperatuur. Er is daarentegen maar één echt broeikasgas dat niet alleen op de lange termijn maar zelfs dagelijks de temperatuur op aarde sterk beïnvloedt en dat is.... waterdamp. Vrijwel dagelijks zien wij grote concentraties waterdamp over ons heen vliegen en wel in de vorm van wolken, die uit niets anders bestaan dan uit gecondenseerde waterdamp en/of ijskristallen. Wij weten allemaal dat 's nachts bij een wolkenloze hemel de temperatuur veel sneller daalt dan wanneer de hemel (zwaar) bewolkt is. De waterdamp houdt in dat laatste geval de temperatuur grotendeels vast zodat die niet in de oneindige diepte van het heelal verdwijnt.

Omdat water/waterdamp echter uitsluitend door ons lichaam circuleert maar CO2 daarentegen wel door ons wordt geproduceerd vinden de genoemde milieuterroristen dat er teveel (CO2 producerende) mensen op de wereld zijn. Terwijl de realiteit is dat CO2 als broeikasgas vrijwel geen rol van betekenis speelt. Kortom: het complete CO2 verhaal dat door de milieuterroristen wordt ingezet voor de programmering/hersenspoeling van de wereldbevolking is dus voor vrijwel 100% desinformatie. Deze desinformatie wordt bij elkaar geveegd door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dat namens de VN de programmering van de wereldbevolking voor zijn/haar rekening neemt. Deze club opereert weliswaar onder een welluidende naam maar meer dan een verzameling klunzen is het niet. Al enkele malen bleken hun beweringen over o.a. “verdwijnende” gletsjers of een stijgende zeespiegel te berusten op totale flauwekul verhalen.

...tegen de Here en Zijn gezalfde.

Herhalen wij na al deze geplande narigheid wat we al lazen in Psalm 2:1-6 dan wordt meteen duidelijk dat het gedrag van de hedendaagse machthebbers allang van te voren was voorzien en dat Gods antwoord daarop eveneens in de startblokken staat. We lazen namelijk: “Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.” In Hand. 4:25-26 wordt deze psalm van David door de apostelen in herinnering gebracht als reactie op het vijandige gedrag van de oversten van het volk toen deze goddelozen vernamen dat het evangelie van het Koninkrijk Gods aan de verloren zondaren werd gebracht. Sindsdien hebben door de eeuwen heen de machthebbers der aarde samengespannen tegen de Here en Zijn gezalfde (Jezus Christus) maar vervolgens zijn zij allen tot stof vergaan. Terwijl het Koninkrijk Gods dat Jezus na Zijn opstanding opnieuw vestigde op aarde nog steeds bestaat. Ook de hedendaagse machthebbers die in hun opstandigheid tekeergaan tegen de Schepper zijn gedoemd om na een kort leven op deze aarde afgevoerd te worden naar de eeuwige straf. “Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg” zegt God in deze psalm. Die koning is Jezus Christus, die in Matthéüs 28:18 zei: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.” Behalve Jezus zijn er nog andere gezalfden. Dat zijn de (hedendaagse) discipelen van Jezus. Uiteraard is de haat van de occulte machthebbers van deze aarde ook tegen hen gericht. En laat dát nu de werkelijke reden zijn waarom deze handlangers van de satan minstens 6 miljard van ons willen uitroeien! Geen overbevolking, geen “moeder Aarde” die op instorten staat, geen aanstaande klimaatramp, of wat voor doemscenario men ook maar in de massamedia laat opdraven, is de achterliggende reden voor de geplande massamoord. Zoals de apostelen het ondervonden in Jeruzalem, waar de oversten en de schriftgeleerden in woede ontstaken, ondervinden ook de hedendaagse discipelen van Jezus de haat en tegenstand van de satan en zijn handlangers. De discipelen van Jezus hebben echter de belofte en de garantie gekregen dat zij in deze eindtijd vele werken van de satan zullen vernietigen!! Daar verandert geen enkele handlanger van de satan, zoals een Bill Gates of een Ted Turner, ook maar iets aan.

Dat dergelijke gewetenlozen in woede ontsteken om de aanwezigheid van de discipelen van Jezus op deze aarde werd door Jezus al ruim van tevoren aangekondigd in Joh. 15:18-21: “Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft.”
Waarom al deze haat tegen de discipelen van Jezus? Om wat Jezus bijvoorbeeld zei tegen Zijn discipelen in Matth. 5:13-16: “Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.” Zoals ondertussen bekend is zijn er massa's goddelozen die van dit licht niets willen weten. Daarover zei Jezus in Joh. 3:19-20: “Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.” Ook de beide heren die zich in het videofragment niet schamen voor hun krankzinnige plannen hebben zo diep kunnen vallen omdat zij in de duisternis leven en die duisternis liever hebben gehad dan het licht.

Tot slot: hun boze plannen en hun jammerlijke lot werden door koning David treffend omschreven en wel in Psalm 64:2-11, waar we lezen: “Hoor, o God, mijn stem in mijn klagen, behoed mijn leven voor de verschrikking van de vijand; Verberg mij voor de raadslag van de boosdoeners, voor het woelen van de bedrijvers van ongerechtigheid, Die hun tong wetten als een zwaard, die hun pijl aanleggen (een bitter woord). Om in het verborgene op de onschuldige te schieten; plotseling schieten zij op hem, zonder iets te ontzien. Zij verstouten zich tot een boos stuk, zij spreken ervan strikken te verbergen; zij zeggen: Wie ziet ze? Zij zinnen op euveldaden: 'Wij zijn gereed, het plan is goed bedacht.' Ja, ieders binnenste en hart is ondoorgrondelijk. Maar plotseling treft God hen met een pijl; daar zijn nu hun wonden. Hun tong doet hen over zichzelf struikelen; al wie naar hen ziet, schudt het hoofd. Dan vrezen alle mensen en verkondigen Gods daad, en slaan acht op zijn werk. De rechtvaardige zal zich in de Here verheugen en bij Hem schuilen, alle oprechten van hart zullen zich beroemen.”

arrow arrow arrow arrow arrow

Voor wie zich nu afvraagt wat het onderwerp van deze pagina met het hoofdonderwerp van deze website van doen heeft: het is een feit dat de misdaden van de “gezondheidszorg”, de medische wetenschap en de farmaceutische industrie een aanval vormen op de schepping Gods, de mens. Juist omdat velen hun Schepper niet (willen) kennen is dat voor de satan een kans bij uitstek om al deze verloren zielen voor eeuwig van hun Schepper te scheiden door hen te laten vermoorden onder de handen van deze witte jassen criminelen. In Joh. 8:44 noemde Jezus de satan dan ook niet voor niets de mensenmoorder van den beginne!!

 

Spreuk:
De grootste criminelen op deze wereld
lopen achter de duurste stropdassen rond.

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding