nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Twee opmerkingen vooraf: 1. Deze website maakt geen gebruik van cookies. 2. Gebruikers van een iPad, iPhone, smartphone of een soortgelijke vorm van mobiel internet: mocht je binnen 4 seconden nog niet verder zijn gesurfd, neem dan tenminste de tijd en bekijk deze pagina op deze manier, voor een maximale viewport breedte. Deze site is namelijk geschreven voor serieuze zoekers die de tijd nemen om de serieuze onderwerpen op deze site serieus te lezen.

 Licht keert nooit terug.

Er zijn van die dingen in het leven die indruk blijven maken, hoe vaak je er ook naar kijkt. Als ik bijvoorbeeld zo nu en dan 's nachts mijn blik weer naar boven richt en in verwondering die donkere peilloze diepte inkijk die wij “het heelal” plegen te noemen blijft het me verbazen dat, ondanks de vele lichtbronnen die zich in het, ons bekende, heelal bevinden die peilloze diepte grotendeels een inktzwart niets is. Wat we wel zien zijn de vele lichtbronnen die licht uitstralen en de hemellichamen die dat licht reflecteren. Daartussen bevindt zich slechts duisternis. Deze zelfde natuurwet kunnen we ook in werking zien wanneer we een film bekijken die door een projector op een scherm wordt geprojecteerd. Het licht dat de projectorlamp uitstraalt zien we alleen in de projectorlamp achter ons en op het scherm voor ons. Wat daartussen soms wel te zien is, is het stof dat in de lucht zweeft en daardoor het projectorlicht weerkaatst. In dit geval wordt het licht onbedoeld gereflecteerd door het stof. Zou de projectieruimte echter volkomen stofvrij (of luchtledig) zijn dan is de lichtstraal tussen projectorlamp en scherm slechts duisternis en vindt er in de ruimte tussen lamp en scherm geen terugkaatsing plaats. Het uitgestraalde licht is dan tussen de lichtbron en het lichtontvangende voorwerp niet zichtbaar, ook al is het er wel degelijk.
Licht heeft als eigenschap dat het zich in het luchtledige rechtlijnig voortbeweegt en nooit uit zichzelf van richting zal veranderen. En dus ook nooit terug zal keren naar de lichtbron. Alleen wanneer het uitgestraalde licht een voorwerp (bijv. een hemellichaam) op zijn weg vindt zal het licht worden gereflecteerd. Zolang het licht niets op zijn weg vindt en er dus ook niets wordt verlicht én er als gevolg daarvan geen reflectie plaatsvindt is het resultaat slechts duisternis.

Deze natuurwet overpeinzende zag ik opeens de overeenkomst met de geestelijke werkelijkheid. In de geestelijke wereld is er slechts één lichtbron en dat is God en daarmee doel ik op zowel de Vader als op de Zoon die de Vader vertegenwoordigt. Jezus liet ons over Zichzelf namelijk weten in Joh. 8:12: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben”. De apostel Johannes schreef over Jezus in Joh. 1:9: “Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld”, terwijl ver daarvoor de profeet Jesaja al over de komst van de Messias profeteerde: “Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht” (Jesaja 9:2).

Wie niet meer in de geestelijke duisternis wandelt wordt verlicht door het Licht der wereld. Het licht dat van God uitgaat is Zijn liefde en die liefde bestraalt ons. De overeenkomst met het natuurlijke licht is nu dat Gods licht, Zijn liefde, nooit naar Hem terugkeert. In 1 Cor. 13:5 schreef Paulus over de liefde namelijk: “....zij zoekt zichzelf niet.....” Gods liefde (die zichzelf niet zoekt) is altijd op de ander gericht. Zij gaat van God uit en keert nooit terug. Tenzij.... Zijn liefde een mens op zijn weg vindt en vervolgens wordt teruggekaatst naar de hemelse Lichtbron: God zelf. Liefde die niet terugkeert omdat ze niet wordt teruggekaatst is verspilde liefde die voorgoed in het eindeloze niets verdwijnt. Omdat dit beslist niet is wat God wil zien gebeuren schiep Hij ons. Johannes schreef hier al over met de woorden: “het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht”. Wat God van de mens verwacht is (samengevat) dan ook niets anders dan dat de mens Zijn liefde reflecteert en dus terugkaatst naar de Schepper. Er zijn veel mensen die dat zeer bewust niet doen. Die mensen blijven daarom onzichtbaar voor God want waar Zijn liefde niet teruggekaatst wordt ziet Hij slechts een (geestelijke) inktzwarte duisternis. Een zelfde inktzwarte duisternis zoals we die in het eindeloze heelal op die plaatsen aantreffen waar al het aanwezige licht voorgoed in de eindeloze verte verdwijnt en nooit terugkeert. Natuurlijk zijn het bestaan en de daden van deze in duisternis levende mensen niet voor God verborgen want Hij is als hemelse Rechter van alles op de hoogte. Toch zijn ze voor God “onzichtbaar” omdat Hij niets van Zichzelf in hen terugvindt.

 

Here, Here, hebben wij niet in uw naam....

Onder deze in de duisternis levende mensen zijn er zelfs die als verdediging voor hun goddeloosheid menen te kunnen aanvoeren wat Jezus verwoordde in Matth. 7:22-23: “Velen(!!) zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”. Jezus antwoordt hen hier zelfs dat Hij hen nooit heeft gekend. Waarom? Omdat ze onzichtbaar voor Hem zijn gebleven doordat Zijn liefde (die ieder mens verlicht) nooit door hen teruggekaatst werd. Anders gezegd: Zijn liefde werd door deze huichelaars nooit beantwoord.

Binnen het christendom bevinden zich nogal wat van dergelijke toneelspelers, die in de ogen van veel mensen doorgaan voor “mannen Gods”. Hun zorgvuldig opgebouwde reputatie kunnen ze overeind houden omdat massa's (met geestelijke blindheid geslagen) kinderen Gods domweg niet in staat zijn om hun huichelachtigheid vanuit de bijbel aan te tonen. De realiteit is echter dat voor deze, aan het evangelie ongehoorzame, schijnapostelen geldt wat Jezus over hen zei in Joh. 3:19: “Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos”. Konden deze dienaren van de duisternis tijdens hun leven nog hun schijnheiligheid overeind houden, zodra ze tegenover de hemelse Rechter komen te staan wordt dat een compleet ander verhaal. Dat lazen we al in Matth. 7:22-23.
Deze wolven in schapenvacht hebben dan ook absoluut niet in Jezus' Naam gehandeld maar in naam van hun opdrachtgever: de satan. Het resultaat van hun vergeefse uitvluchten bracht Jezus onder woorden in Matth. 8:11-12: “Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaäk en Jacob in het Koninkrijk der hemelen; maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars”. Vanuit de duisternis waar ze (door hun ongehoorzaamheid aan het evangelie) al in leefden zullen ze in de buitenste duisternis terechtkomen en dat zal hun eeuwige bestemming zijn. Een bestemming van waaruit geen terugkeer mogelijk is. Want wie het licht van God, Zijn liefde, niet laat terugkeren naar de Schepper en dus Zijn liefde niet beantwoordt zal uiteindelijk zelf nooit meer terugkeren uit de duisternis die hij/zij heeft liefgehad, met alle ellendige gevolgen van dien.

Het openen van Uw woorden verspreidt licht.

Ook voor de vele kinderen Gods die door hun schrikbarend matige bijbelkennis niet in staat zijn om onderscheid te maken tussen de echte discipelen van Jezus en de bedriegers dreigt groot onheil. Ik las in een berichtje dat uit onderzoek was gebleken dat in de VS slechts 12% van de christenen minstens een keer per week in de bijbel leest. De cijfers voor West Europa en andere delen van de wereld getuigden van een vergelijkbaar ontstellend belabberde bijbelkennis. Dat is nu precies waar de satan deze christenen wil hebben. Want als kinderen Gods er geen ernst mee maken om trouw en regelmatig de bijbel te lezen zijn ze compleet weerloos en dus overgeleverd aan de misleidingen vanuit de hel. Het vernietigende werk van lieden die, eenmaal voor de hemelse Rechter staande, ter verdediging zullen aanvoeren: “hebben wij niet in uw naam geprofeteerd.....?” heeft o.a. tot gevolg gehad dat de bijbel als Woord van God door massa's kinderen Gods als onbetrouwbaar wordt afgedaan. En vervolgens ergens in een vergeten hoekje stof mag liggen happen.
Ik hoorde ooit eens een voorganger vertellen over een vrouw in zijn gemeente die hem in paniek opbelde. Ze had kort daarvoor een medisch boek gekocht waarin de meest verschrikkelijke ziekten werden beschreven met de toegevoegde “adviezen” over de beste manier waarop de lezer de eventuele symptomen (ziekteverschijnselen) van deze ziekten bij zichzelf zou kunnen herkennen. “Broeder”, zei ze angstig, “Ik heb bij mezelf gezocht naar die symptomen en nu ben ik zo bang dat ik ook zo'n ziekte heb”. Het antwoord van de voorganger was heel simpel: “Weet u wat uw probleem is zuster? U bent het verkeerde boek aan het lezen!” Welk boek hij in plaats daarvan aan deze in paniek geraakte vrouw adviseerde zal nu wel duidelijk zijn. Zo zijn er massa's kinderen Gods die het verschrikkelijk druk hebben met veel zaken die het koninkrijk Gods niet dienen terwijl ze aan de bijbel niet of nauwelijks toekomen. En dat is nu precies wat de satan wilde bereiken. Er zullen namelijk zwaardere tijden aanbreken waarin de geestelijke duisternis zo sterk aanwezig zal zijn dat ieder kind van God dat, in zijn ongehoorzaamheid aan het evangelie, Gods Woord verwaarloost een makkelijke prooi zal zijn voor de wetteloze (leugen)geesten die de wereld zullen overspoelen. Dat komt opvallend overeen met de waarschuwing in Hosea 4:6: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten”. Dat gebrek aan kennis is te verhelpen door de bijbel serieus te nemen, want..... in die bijbel lezen we o.a.:

 

Dit zijn zomaar enkele aanwijzingen die ieder kind van God ter harte zou moeten nemen. Wie de bijbel serieus neemt en Gods woorden regelmatig tot zich laat spreken zal daardoor Gods licht op zijn levenspad ontvangen en zal daardoor niet temidden van de geestelijke duisternis struikelen over telkens weer nieuwe struikelblokken die de bovengenoemde handlangers van de satan rondstrooien. Als kinderen Gods daarentegen naar eigen smaak en voorkeur een doe-het-zelf religie in elkaar knutselen en zich door iedere wind van (dwaal)leer laten meevoeren zal in de komende geestelijke duisternis hun afschuwelijke lot zijn wat we in Hosea 4:14 lezen: “.....Zo komt het volk dat geen inzicht heeft, ten val”. Jezus noemt dit drama in Matth. 24:10 waar Hij zegt: “En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten”. Zo kan het dus gebeuren dat veel kinderen Gods die ooit nog wel Gods liefde in mindere of meerdere mate beantwoordden uiteindelijk door het minachten van Gods Woord en door het onontkoombare gebrek aan kennis dat daarvan het gevolg is een gruwelijk einde zullen kennen. Een einde dat leidt naar de buitenste duisternis. En vanuit die buitenste duisternis zal nooit ook maar een enkele lichtstraal terugkeren naar God.

Wie voor dat gruwelijke lot gespaard wil blijven en niet in die buitenste duisternis wil eindigen doet er dus goed aan Gods Woord te bestuderen, want: “Het openen van uw woorden verspreidt licht”. En omdat het licht dat door Gods Woord wordt verspreid feitelijk Gods liefde is moge het duidelijk zijn dat wanneer wij Gods liefde willen leren kennen de bijbel daarvoor absoluut onmisbaar is. Daar is geen vervanging voor in de vorm van “nieuwe openbaringen” die door bepaalde dienaren van de duisternis met veel vroom gepraat worden aangekondigd als vervanging voor de “verouderde” bijbel. “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” zegt Hebreeën 13:8, dus als Jezus niet verandert, verandert (of veroudert) ook Zijn evangelie niet!!

Voor wie (misschien wel voor het eerst sinds vele jaren) weer eens een indringende preek wil horen die bovendien opvallend goed op het voorgaande aansluit is mijn advies: bekijk deze video met Nederlandse ondertiteling van een (Engelstalige) preek van Paul Washer. Die is absoluut de moeite waard én het is een van de beste preken die ik zelf sinds vele jaren heb gehoord!! Deze video wordt geopend in een nieuw venster.

Spreuk:
Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.
Alleen een kind kan het begrijpen.
(naar Matthéüs 18:3)

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding