nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Twee opmerkingen vooraf: 1. Deze website maakt geen gebruik van cookies. 2. Gebruikers van een iPad, iPhone, smartphone of een soortgelijke vorm van mobiel internet: mocht je binnen 4 seconden nog niet verder zijn gesurfd, neem dan tenminste de tijd en bekijk deze pagina op deze manier, voor een maximale viewport breedte. Deze site is namelijk geschreven voor serieuze zoekers die de tijd nemen om de serieuze onderwerpen op deze site serieus te lezen.

 Oordeelt niet....

Inleiding:
Hoge bomen vangen veel wind en wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt moet oppassen voor de man met de zeis. Dit zijn zomaar twee manieren om uit te drukken dat je het in deze wereld niet hoeft te wagen om er een opvallend andere mening op na te houden. En al helemaal niet als je daarmee religieuzen, “gelovigen”, christenen en soortgenoten voor de kop stoot. Dat laatste heb ik kennelijk met mijn website nogal eens gedaan en ik moet zeggen: ik heb er geen spijt van. Niet dat ik van nature zo kopstoterig ben maar als je als oprecht kind van God de moeite neemt om het Woord van God te bestuderen en met die kennis als maatstaf de situatie binnen het “christendom” aan de kaak stelt gaan er onvermijdelijk koppen rollen. En dat vinden die (trotse) koppen helemaal niet leuk. Vandaar dat ik in de loop der jaren meer dan eens een scheldkanonnade over me heen heb gekregen of reacties die je op zo'n sluwe wijze een schuldgevoel proberen aan te praten dat je na het voor de eerste keer gelezen te hebben niet eens kon aanwijzen waar de adder zich nu precies onder het gras schuilhield, ook al hoorde je de slang duidelijk sissen. Omdat ik op een gegeven moment weer eens een dergelijke tirade op mijn bord kreeg en ik ondertussen al het twijfelachtige voorrecht had om een flinke verzameling van soortgelijke reacties te mogen beheren besloot ik hiervan maar eens een “bloemlezing” aan deze website toe te voegen, “ter leering ende vermaak”. Alhoewel, vermaak.... Wat men mij in de schoenen durft te schuiven is meer dan eens ten hemel schreiend.
 

De les van de sluis.

Maar... voordat ik de poorten van de hel openzet eerst nog even een wijze les die ik, op het moment van schrijven, in de afgelopen zes en een half jaar heb geleerd. In die periode bezocht ik namelijk dagelijks iemand uit de familie die in een verpleegtehuis verbleef. De hoofdingang van dit verpleegtehuis bestaat uit een sluis met (uiteraard) twee automatische deuren. Wie de buitenste deur is gepasseerd ziet vervolgens op de binnenste deur staan: Even wachten tot de andere deur gesloten is A.U.B. Hetzelfde is het geval voor wie naar buiten gaat. Op de buitendeur staat namelijk dezelfde tekst te lezen. Het kan dus niemand ontgaan dat, ten eerste, deze sluis twee deuren heeft. En wie maar een beetje zijn boerenverstand gebruikt kan weten dat die twee deuren niet gelijktijdig open mogen staan. Daarvoor is het namelijk een sluis! Ten tweede laat dit verzoek blijken dat de leiding van het bewuste verpleegtehuis niet wil hebben dat beide deuren gelijktijdig openstaan. Want vooral in de koudere tijden van het jaar staat de ijzige wind pal op deze hoofdingang. De bewoners van het tehuis die binnen in de buurt van de hoofdingang rondlopen krijgen bij openstaande deuren dan ook de volle laag. Het betreft dus een alleszins redelijk en begrijpelijk verzoek. Maar.... wat heb ik in die zes en een half jaar zien gebeuren? Dat werkelijk bijna geen enkele sterveling de moeite wenste te nemen om even te wachten tot de eerste deur gesloten was. Na dit aso gedrag zo'n zes jaar lang te hebben aangezien vroeg ik maar eens aan de dienstdoende juffrouw achter de balie (een aantal meters achter de sluis) hoeveel mensen nu eigenlijk de moeite namen om fatsoenlijk te wachten. “Vrijwel niemand” hoorde ik haar verkouden stem antwoorden. En wanneer zij of een van haar collega's het waagde om de beveiliging in te schakelen (die voorkomt dat beide deuren gelijktijdig openstaan) kregen zij lelijke en spottende opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. Denkend aan dit asociale en egocentrische gedrag van de duizenden mensen die ik heb geobserveerd en waarvan minder dan 1 procent gehoor gaf aan dit vriendelijke en terechte verzoek kwam ik tot de conclusie dat de grote meerderheid van de mensheid te slecht is voor de hemel en rijp voor de hel. En denk maar niet dat wij het hier uitsluitend hebben over allerlei geboefte en vergelijkbaar ongedierte. Ook “keurige christenen” vertoonden precies hetzelfde aso gedrag als de vele goddelozen en godloochenaars die de sluis passeerden. Deze “keurige christenen” vonden uiteraard van zichzelf niets verkeerds te hebben gedaan maar juist tegen dit soort waardeloze klaplopers zei Jezus in Lucas 16:10: “Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig!

 

Dit volk heeft een weerbarstig en weerspannig hart.

Binnen hetgeen zichzelf “christendom” noemt is de situatie al even dramatisch als in “de wereld”. Vandaar dus dat het je kan overkomen dat je met de beste bedoelingen en in alle oprechtheid met behulp van een website je best doet om, met de bijbel als maatstaf, zo veel mogelijk ogen te openen voor de oprukkende wetteloosheid binnen kerk en gemeente en voor de groeiende minachting van Gods Woord, om vervolgens te worden overspoeld met kritiek en woedende reacties. De zojuist beschreven wijze les van de sluis heeft echter bevestigd dat Exodus 23:2 maar al te waar is: “Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.” Want wat is er nu mis met die meerderheid? Precies! Die meerderheid is altijd in het kwade, is altijd opstandig tegenover onze Schepper en Verlosser, Jezus Christus, en zal altijd tekeergaan als zij op haar zonden wordt gewezen. Daarom zal die meerderheid zijn bestemming uiteindelijk vinden in.... de poel des vuurs, die van zwavel brandt (Openb. 19:20). Daarover zei Jezus eens in Matth. 13:41-42: “De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.”

De duizenden mensen die ik de genoemde sluis heb zien passeren en waarvan de grote meerderheid geen boodschap had aan een vriendelijk en terecht verzoek zijn samen een betrouwbare afspiegeling van de totale mensheid. Over die mensheid lazen we in Exodus 23:2 een keiharde waarheid. Ook in talloze andere situaties moest ik al eens vaststellen dat “christenen” in veel dingen een schrikbarende wereldgelijkvormigheid laten zien. Een voorbeeld: onder andere het spookfietsen (= het aan de verkeerde kant van de weg tegen het overige fietsverkeer in fietsen) dat sinds enige jaren een plaag in het verkeer is geworden blijkt al net zo fanatiek bedreven te worden door (evangelische) christenen. Levensheiliging is ver te zoeken en de waarschuwing van de apostel Paulus in Efeze 5:11-12 is eveneens een vergeten roep uit een grijs verleden: “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.” Wij zien het in onze (eind)tijd zelfs gebeuren dat veel van deze schandelijkheden al niet eens meer heimelijk maar in het volle daglicht bedreven worden.
Jezus liet al weten in Lucas 16:10 dat er geen grens bestaat tussen weinig onrechtvaardig en veel onrechtvaardig. Ook “keurige christenen” die geen boodschap hebben aan een simpel verzoek (zoals in het voorgaande beschreven) maken zich in Gods ogen schuldig aan werken der duisternis. Ach.... zó iets onbenulligs? Gaan we daar moeilijk over doen? Jazeker, de Hemelse Rechter doet dat wel. En de “christen” die het waarom daarvan nu nog niet begrijpt heeft nooit ernst gemaakt met zijn/haar levensheiliging!! Zodat terecht van deze meelopers gezegd kan worden wat ook vele malen gold voor het volk Israël en door de profeet Jeremia werd opgetekend in Jeremia 5:23: “Maar dit volk heeft een weerbarstig en weerspannig hart, zij zijn afgeweken en heengegaan....” Dit weerspannige volk, waarvan de meerderheid altijd geneigd was tot het kwade was eveneens een afspiegeling van de totale mensheid. Dus ook voor de mensheid in zijn geheel geldt wat God al tegen dat etterige rotvolk zei in Exodus 33:5: “Gij zijt een hardnekkig volk. Indien Ik ook maar één ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik u vernietigen”. Een beetje te gortig? Besef dan maar dat iedere ongezeglijke zondaar die zijn Schepper negeert illegaal op deze wereld verblijft en alleen nog dankzij Gods genade en geduld wordt getolereerd op deze wereld!! Dat laatste vinden we bijvoorbeeld duidelijk beschreven in Jes. 48:8-11: “Gij hebt noch gehoord noch geweten noch heeft zich vanouds uw oor geopend, want Ik wist, dat gij zeer trouweloos zijt en een overtreder heet van de moederschoot aan. Om mijns Naams wil vertraag Ik mijn toorn, ter wille van mijn lof bedwing Ik Mij, u ten goede, om u niet uit te roeien. Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der ellende. Om Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding is; mijn eer geef Ik aan geen ander”.

Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen.

Ooit werd ik door Gods Heilige Geest sterk bepaald bij Jeremia 6:27-28 waar we lezen: “Tot een toetser heb Ik u onder mijn volk gezet, een keurmeester, opdat gij hun weg zoudt kennen en toetsen. Allen zijn zij door en door weerbarstig, rondgaande met kwaadsprekerij; koper en ijzer, verdorven zijn zij, allemaal.” Rond dezelfde tijd kreeg ik ook deze opdracht uit Jesaja 57:14: “Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks.”

Deze beide tekstgedeelten zouden mijn levensopdracht gaan vormen besefte ik destijds, maar zonder een grondige kennis van Gods Woord zou dit onmogelijk zijn. Vandaar dat Gods Geest mij eveneens maande om Gods Woord te onderzoeken. Dat heb ik gedaan. Ik heb sindsdien getoetst en gekeurd en keer op keer zag ik het vernietigende werk van satans handlangers al ruim van tevoren aankomen. Helaas vonden mijn waarschuwingen daarvoor zelden gehoor. Met alle ellende van dien. Ik kan mij daarom de situatie zo goed voorstellen waarin de profeet Jeremia zich bevond toen ook zijn waarschuwingen door volk en koning werden genegeerd.

Het geheim van de kennis van Het Koninkrijk Gods en van het evangelie van het Koninkrijk Gods werd ooit door de apostel Paulus in enkele regels samengevat en wel in 1 Cor. 2:12-16: “Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.”
Als geestelijk mens, en dat niet door eigen verdienste maar door Gods genade, beoordeel ik daarom alle dingen en vervul ik mijn taak als toetser en keurmeester van Gods volk, en dus ook via deze website. Uiteraard zal men hier en daar op schoonheidsfoutjes stuiten en zal de stijl van schrijven niet bij een ieder in de smaak vallen maar dat hoeft nog geen reden te zijn om in woede te ontsteken.

Voor wie desondanks meent in de tegenaanval te moeten gaan heb ik vooraf nog enkele punten ter overweging.
 

Oordeelt niet....

Het ligt in de lijn der verwachting dat waar een getergd mens zijn gelijk wil halen de waarheid het eerste slachtoffer is, of op zijn minst uit zijn verband wordt getrokken. Er is wat dat laatste aangaat geen uitspraak van Jezus die al zo menigmaal is misbruikt en verdraaid als wat Hij zei in Lucas 6:36-37: “Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.” Wat wij als eerste zullen moeten weten en beseffen is: dat een geestelijk mens zich niet bezighoudt met (ver)oordelen maar met toetsen en onderzoeken. Want: de geestelijke mens beoordeelt alle dingen! Dat is zelfs een heilige plicht, zoals de apostel Paulus verwoordde in 1 Thess. 5:19-21: “Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.” Niet alle profetieën zijn betrouwbaar, niet alle preken zijn betrouwbaar, niet alle christelijke boeken zijn betrouwbaar. Etc. Etc.

Wat wij juist nu zien gebeuren is dat het Woord van God steeds minder wordt bestudeerd. Bijvoorbeeld doordat er “mannen Gods” rondlopen die met “nieuwe openbaringen van God” zijn gekomen, waarin “de vele fouten in de bijbel worden gecorrigeerd”. Een dergelijke claim zou bij ieder oprecht kind van God alle alarmbellen dwars door het plafond moeten laten knallen, maar nee: als betoverd door deze handlangers van de satan lopen telkens weer massa's geestelijk blinden achter deze rattenvangers van Hamelen aan. Hun noodlot tegemoet. En wee diegene die het waagt om de betreffende rattenvangers te ontmaskeren als dienaren van de hel! Die zal de onvermijdelijke tirades over zich heen krijgen. Ik schrijf uit ervaring. Maar goed, in de bijbel lezen wij over meerdere profeten die zich destijds vergeefs inspanden het weerspannige volk Israël te waarschuwen. Niet omdat het zo leuk was maar omdat het hun van God gegeven opdracht was, zoals we o.a. kunnen lezen in Ezech. 2:6-7: “En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen noch voor hun woorden, al groeien er netels en doornen bij u en al woont gij bij schorpioenen; wees niet bevreesd voor hun woorden noch beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht. Maar gij, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn weerspannig.”
Even verder vinden we in Ezech. 3:17-19: “Mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven! en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered.” De waarschuwing die de profeet hier kreeg is in zekere zin nog steeds van kracht. Iedere discipel van Jezus is de mond van het evangelie en als die mond zwijgt zullen de goddelozen dat evangelie niet horen. Het is dan ook onze heilige plicht en opdracht om, waar nodig, een waarschuwend geluid te laten horen. Ongeacht de (boze) reacties.

Een “bloemlezing”.

Om een idee te geven van de boze reacties die ik al mocht ontvangen op mijn welgemeende waarschuwingen volgt hieronder de beloofde “bloemlezing”. Enkele passages heb ik zelf geaccentueerd door ze te onderstrepen. Ook heb ik in de eerste vijf reacties de naam van een ondertussen overleden bijbelleraar verwijderd. Omdat men ze hier en daar wel erg bruin bakt heb ik de reacties in een toepasselijke bruine tekst weergegeven, en heb ze in groene tekst van mijn commentaar voorzien. Want wij gunnen de satan absoluut niet het laatste woord.

 

“De antichrist laat u wel zien waar anderen staan, maar confronteert u nooit waar u zelf staat, want dan is hij u kwijt. Dus bekeert u en ga zelf eerst weg van die valse leer en ga nu eens oprecht in Christus staan. Immers die [naam van een overleden bijbelleraar] was ook een valse leraar, die nu al met een grote strafmaat in de Hades verkeert. Wilt u hem nog volgen, dan gaat u daar ook voorzeker in. U bent de meest vervloekte van allen die u hebt aangewezen, dat ze niet zuiver waren.”

“Wat ik hier dan zie is dat de antichrist alle valse dingen van een ander zien, maar die van u, namelijk het gedachtegoed van [naam van een overleden bijbelleraar] niet en dit doet hij juist om je juist niet uit de doden opgewekt en in het Licht met Christus te zien. Jammer, want dan was het veel beter geweest om de leer en de gedachtegoed van Christus aan te nemen. Die [naam van een overleden bijbelleraar] valt of viel niet meer te redden. Met zijn valse leer weet hij nu hoe de afgrond eruit ziet. Dus bij deze is deze site doordat u dat door het gedachtegoed van [naam van een overleden bijbelleraar] doet en niet door de leer van Christus. Ja, zo kom je natuurlijk nooit in de Hemel, ondanks de vele vaak valse bijbelkennis.”

“Wanneer je nog steeds in de leer van Christus zit; zo heb je Christus niet in het hart en zo zien we dan ook, dat je er straks op een verkeerde wijze er heel warmpjes bij (net als die Broeder [naam van een overleden bijbelleraar]) en dat zou je nog aardig kunnen bezuren. Namelijk voor eeuwig, want dan hoor je niet in de Hemel, maar in Babylon thuis. Immers het geestelijk Israël is Babylon en het leidt tot Hades ofwel de hel. Satan is dus behoorlijk aan het werk door jou heen en dan moet ik dus ook jouw site tot één van de leugensites rekenen, want dan zit niet Christus, maar satan achter jouw betogen waar je alle andere leraars weet uit te foeteren, want je doet het zelf ook, maar je zit dan het dichtst op de schoot van de antichrist en satan leert je alles zien behalve waar jij dus staat. Namelijk niet in Christus, want je hebt immers de leer van Christus tot een leugenleer gemaakt en de leer van [naam van een overleden bijbelleraar] tot de Waarheid en die als de Waarheid hebt gesteld waar je dus ook uit werkt........ Dan zien we dus, dat je niets meer te maken hebt met het evangelie van Jezus Christus en zoals je foetert op alle andere leraars, zo wil je niet dat er op jouw afgod gefoeterd wordt. Dat laat alleen maar zien hoe tot op het bot vervloekt je zelf bent, omdat je een leer aanhangt die juist niet de leer van Christus is. Dan wens ik je veel succes in de diepste poorten van de afgrond.”

“Hoe kan jij wat over anderen zeggen, wanneer je zelf een volgeling bent van [naam van een overleden bijbelleraar] en dus niet van Christus? Is het dan niet zo, dat je jezelf dan ook op een plaats zit, waar je dan eigenlijk niet thuishoort, doordat je zelf dan ook een mens volgt en niet Christus? Slechte beurt wat ik hier zie gebeuren. Het lijkt alsof het van Christus afkomt, maar doordat dit naar buiten komt heb je jezelf op de schoot van de antichrist geplaatst en laat de antichrist wel aan je zien, waar anderen mank lopen, maar niet jezelf. Immers dat wilt hij ook niet; anders is hij jou kwijt!”

“Ik heb een klein vraagje. Waarom spuug je zo op al deze mensen, terwijl je zelf ook een leer van een mens op de plaats van het evangelie zet en die boven het evangelie laat zegevieren? Dit met de gedachte dat dan de leer van [naam van een overleden bijbelleraar], die je dus een zuivere leer vindt, hebben? Is het dan niet zo, dat je dan hetzelfde doet als die mensen die die andere leringen van die andere leraars volgen? Man, doe eerst de balk uit je eigen ogen weg; voordat je bij de ander de splinter in de ander zijn ogen kan zien. Wat een broeder in Christus al tegen u zei, dat is heel erg waar. Dan sta je zelf nog namelijk aan de zijde van de antichrist en dan is de Geest van de antichrist openbaar, die u al dit soort dingen, die op deze site beschreven staat laat zien, maar diezelfde antichrist laat niet zien waar u zelf staat, want dan zou hij je namelijk kwijt zijn........ U laat namelijk liever een gemeente in de New Age rust zitten, terwijl je dan ziet dat ze achteloos naar de afgrond lopen middels die leer waar u voorstaat en doordat u dat voorstaat loopt u zelf nog steeds met de meute naar diezelfde afgrond.”

Mijn commentaar: Vijf maal hetzelfde soort gekonkel van enkele lezers die, zo bleek later, elkaar kenden en waarschijnlijk gezamenlijk de aanval hadden geopend. Men meende in mijn teksten elementen te herkennen van een ondertussen overleden bijbelleraar (wiens naam ik uit deze aanklachten heb verwijderd) en aangezien men deze persoon bij zijn leven duidelijk niet kon zien of luchten werd ik voor het gemak maar even omgedoopt tot een volgeling van deze bijbelleraar. De broeder in kwestie heeft overigens vele dwalingen van boze geesten ontmaskerd én hij heeft de geestelijke strijd tegen deze vuile rotgeesten weer onder de aandacht gebracht van een ingeslapen christenheid. Ook het satanische bedrog achter het huidige “volk Israël” en achter het compleet occulte Zionisme is mede dankzij zijn inspanningen aan het licht gebracht. Daar was en is de hel nog steeds ziedend om, dus vandaar dat de ontmaskerde boze geesten weer gewillige spreekbuizen hebben gezocht om hun giftige kritiek te kunnen spuien.

Een zeer vaak voorkomende tactiek van dergelijke spreekbuizen is verder dat wanneer zij hun gelijk niet vanuit de bijbel kunnen aantonen (wat overigens zonder uitzondering het geval is) zij hun toevlucht nemen tot een “argument ad hominem”, oftewel: men gaat op de man spelen in plaats van op de bal. En niet zelden gebeurt dit door middel van een stuk achterlijk geleuter, nergens op gebaseerde conclusies plus enkele onsamenhangende beweringen, wat alles tezamen een redelijk betrouwbaar beeld geeft van deze verwarde geesten en hun belabberde bijbelkennis. Let wel: bijbelkennis is niet slechts de kennis van wat er letterlijk in de bijbel staat, het is eveneens het bijbehorende geestelijk inzicht dat wij van Gods Geest ontvangen. Hoe omschreef de apostel Paulus dit ook al weer? “Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld”. Precies! Dus wie het waagt om een werkelijk geestelijk mens te (ver)oordelen is in de eerste plaats als een geestelijk blinde bezig maar heeft bovendien een dienstknecht van God aangevallen. En wie dat op zijn geweten heeft speelt met vuur.

 

“Daarbij zien we dus dat u eigenlijk op de schoot van de antichrist zit, waarbij de antichrist vertelt wat vals is bij een ander, maar juist niet wilt vertellen wat er aan uw leer schort of niet schort, dat maakt dan dus niets uit.”

Mijn commentaar: Van nature ben ik sowieso al niet zo schootzitterig en ook al doelt de schrijver hiervan uiteraard op de figuurlijke betekenis ervan, ook dat is mij vreemd. De antichrist is trouwens een mens/zal een mens zijn dus waarom zou hij zich door middel van deze voorkeursbehandeling zo speciaal met mij willen bemoeien terwijl er massa's van zijn soortgenoten op de wereld rondlopen? Kortom: een beschuldiging als deze raakt kant noch wal.

 

“Hoe weet jij zo zeker dat het evangelie van Judas niet waar is? Geef geen feedback uit de bijbel. Geef een concreet antwoord. Waarom vertel jij dit allemaal? Misschien heb jij wel de geest van de antichrist. Als je heel goed leest en nadenkt over de evangeliën gaat het niet over andere mensen, maar over jou als persoon. Wie ben jij echt????”

Mijn commentaar: De evangeliën, en dan bedoel ik uiteraard de evangeliën die in de bijbel staan, gaan inderdaad niet over andere mensen, maar ook niet over mij. Ze gaan wel over Jezus Christus, over Zijn evangelie van verlossing en over de stichting en uitbreiding van het Koninkrijk Gods op deze aarde. En daarom wordt in de bijbel voornamelijk aan deze zaken aandacht besteed. Zoals aan de oproep tot bekering en het afleggen van de oude mens, met de waarschuwing dat daar zonder Jezus en zonder Zijn Heilige Geest niets van terecht zal komen.
En zowaar, dan zien we hier tot onze verbazing eveneens staan: geef geen feedback uit de bijbel. Wat hiermee feitelijk wordt gezegd is: leg God het zwijgen op en waag het niet om Zijn Woord te laten spreken. Wat blijft er over van het evangelie als Gods Woord het zwijgen wordt opgelegd? Is dit niet precies waar massa's valse leraren en diverse andere dienaren van de hel zich voor uitsloven? En waarom? Omdat de satan siddert voor Gods Woord, voor het Woord der waarheid. Omdat hij heeft gelezen wat Hebr. 4:12-13 over Gods Woord zegt, namelijk: “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.” Gods Woord schift de overleggingen en gedachten van ons hart. De schrijver van deze kritiek wenst een concreet antwoord? Dat zal hij dan ook uitsluitend in de bijbel vinden.

 

“Noem geen namen van predikers in jou site. Laat het Woord je leidraad zijn. Als je gaat schelden op predikers verlies je een groot publiek. Ik vond je uitleg van de drieëenheid best goed, maar toen je begon te schelden op Toronto en Benny Hinn vond ik dit toch heel jammer. Zelf ben ik in Toronto geweest en heb daar echt de liefde van Christus gezien. Wanneer mensen door een prediker of kerk dichter tot Jezus komen, meer gaan bidden en meer gaan lezen in de bijbel en afrekenen met hun zondige leven dan moet je echt uitkijken of jij wel de persoon bent om dit zomaar even af te kraken.”

Mijn commentaar: Een vreemde logica. Als ik het Woord mijn leidraad laat zijn ontkom ik er namelijk beslist niet aan om de vijanden van het evangelie het masker af te rukken. Want zoals de apostel Paulus ons in Efeze 5:11-12 al liet weten is het onze opdracht om de dienaren van de satan te ontmaskeren. Natuurlijk vindt de schrijfster van deze kritiek (en velen met haar) dat de genoemde “prediker” boven iedere twijfel verheven is. Opvallend is ook hier weer dat dergelijke clowns met hun mega miljoenen “ministries” vrijwel kritiekloos tot de grote mannen Gods worden gerekend terwijl een vrijwel onbekend mannetje (ik dus) zonder prof., dr. of ds. voor zijn naam en met slechts een bescheiden website al gauw wordt beschouwd als een schadelijke luis in hun pels. Een luis die gewoon zijn kop moet houden en niet moet gaan lopen zeveren over de foute praktijken van deze “super christenen.” Wel, ondertussen blijkt onder meer dat het huwelijk van meneer Hinn betere tijden heeft gekend (hij is gescheiden) en dat, zo heb ik Benny Hinn zelf horen zeggen, zijn eigen kinderen bang voor hem zijn wanneer hij “onder de zalving is.” Wie oprecht de moeite heeft genomen Gods Woord te bestuderen heeft aan die laatste bewering al genoeg om te onderscheiden wat de ware aard van meneer Hinn's zalving is. Ook zijn contacten met de duivelaanbidders in het Vaticaan zou voor ieder oprecht kind van God een teken aan de wand moeten zijn.
Verder is ook de Toronto mythe inmiddels keihard tegen de vlakte gelazerd. Deze “Toronto Blessing” diende in zijn hoogtijdagen nergens anders toe dan om, zoals de bekende occultist Benjamin Creme eens toegaf, de christenen voor te bereiden op de komst van de New Age Christus (de antichrist dus!). Verhelderend, zo'n uitspraak. En dit heeft in ieder geval toch maar even bevestigd dat mijn waarschuwingen voor zowel meneer Hinn als voor de Toronto Blessing geen loze kreten waren. Men doet er dus beslist goed aan om toch maar eens beter te gaan luisteren naar die kleine mannetjes (waaronder ikzelf) die zich uitsloven om Gods Woord aan het Woord te laten! En die niet voortdurend de clown lopen uit te hangen tijdens een levenslange one man show.

 

Hallo Albert, ik heb verschillende punten op je site gelezen en dacht in het begin van, dit is iemand die hetzelfde denkt als mij, maar door verder te lezen kreeg ik toch mijn twijfels. Voor een groot gedeelte ben ik het wel met je eens maar de manier waarop je “andersdenkenden” oordeelt vind ik weinig getuigen van kennis en Liefde.

Mijn commentaar: Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt, gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden. Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als een man op hem los; en zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem.”
Dit knetterende oordeel over deze andersdenkenden kwam uit de mond van ene Stefanus, een man vol van geloof en Heilige Geest, zo lezen we in Hand. 6:5. Dit oordeel was helemaal waar én getuigde van kennis en liefde. De reactie daarop van deze dienaren van de hel bevestigt alleen maar dat zij hun geweten het zwijgen hadden opgelegd en dat daarom het oordeel van Stefanus gehoord moest worden, als een laatste waarschuwing. Dit inspirerende voorbeeld te volgen door zo de huichelaars, klaplopers, meelopers, afvalligen, kortom de andersdenkenden, te ontmaskeren is Gods opdracht aan Zijn discipelen. Vandaar dat ik er gewoon mee doorga, al het gesputter, het geklaag en de te verwachten verwijten ten spijt.

 

Ik lees je website al enige jaren geboeid. Ik vind de dingen die je schrijft oprecht en soms zelf confronterend. Wat mij echter opvalt, is de soms neerbuigende en denigrerende manier, waarop je over derden spreekt. In dat licht, komt dit op mij wat arrogant en betweterig over. Want ook al laat je veel Bijbelkennis zien en weet je deze op een boeiende manier te interpreteren, dat betekent niet, dat jij de waarheid in pacht hebt en hierin boven anderen staat. Wellicht verschilt je intentie met hoe ik deze hier omschrijf, maar na een aantal jaar hierover te hebben nagedacht, vond ik het toch nodig, je dit te laten weten. Voor mij was de druppel, een aantal reacties van mensen uit mijn omgeving. Ook zij waren het met mij eens, dat je inhoudelijk boeiende dingen schrijft. Echter, de daarop volgende reactie was lichte geïrriteerdheid jegens de ondertoon, die “te horen” is, in je teksten.

Mijn commentaar: In grote lijnen komt deze aanklacht overeen met de vorige, in dit geval echter met wat meer omhaal van woorden. Vandaar dat mijn commentaar hierop dezelfde is als bij de vorige aanklacht.

 

Door een vriend werd ik opmerkzaam gemaakt op uw site. Van de ene verbazing viel ik in de andere. Met alle respect vraag ik u er voor op te passen niet zelf op de rechtersstoel van God te klimmen, om zodoende uw broeders en zusters te veroordelen. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, etc.

Mijn commentaar: Aan die rechterstoel van God zal ik me echt niet wagen. Die is veel te hoog voor mij en voor iedere andere sterveling. Wat de schrijver hier niet beseft (en wat massa's “bijbelkenners” evenmin beseffen) is dat de opmerking van Jezus in Joh. 8:7 over het gooien van die eerste steen een spottende opmerking was, gericht aan een zooitje arglistige huichelaars die er slechts op uit waren om met hun sluwe list Jezus de mond te kunnen snoeren. Jezus sprak hier dus beslist niet tegen Zijn volgelingen die het evangelie gehoorzaam ter harte hadden genomen. O nee, Jezus had hier een verzameling vijanden tegenover Zich staan die de spot dreven met het evangelie (zie in het voorgaande het oordeel van Stefanus).
Ten onrechte wordt Jezus' spottende antwoord aan deze goddelozen meer dan eens uit zijn context gesleurd en gebruikt om iedere terechtwijzing te kunnen smoren. Men gedraagt zich dus precies als de huichelaars die bij Jezus kwamen met die overspelige vrouw. Vraag: waarom hadden zij die overspelige man niet meegenomen?? Dit is het antwoord: “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden” (Jer. 17:9-10). Als God het dus nodig vindt om te waarschuwen of terecht te wijzen en Hij daarvoor de mond/pen/computer van een man Gods wenst te gebruiken doet men er goed aan zich te laten gezeggen. Iedere sluwe uitvlucht in de trant van: “Wie denk jij wel dat je bent? Je bent geen haar beter dan ik” komt daarentegen uit dat arglistige hart dat te trots is om zijn zonden toe te geven. Het mocht eens blijken dat de persoon die terechtwijst wel degelijk beter/geestelijker/gehoorzamer is en juist daarom door God wordt gebruikt als een wachter op de muren!!

Tot zover deze “bloemlezing”.
 

....en gij zult niet geoordeeld worden.

Aansluitend op mijn laatste commentaar wil ik, nu de pook toch roodgloeiend in het vuur staat, het een en ander nog even duidelijk toelichten met een knetterend voorbeeld van dat arglistige hart. In Exodus 24:3 lezen wij namelijk de reactie van het volk Israël op het ontvangen van Gods verordeningen: “Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des Heren en al de verordeningen mee, en het gehele volk antwoordde eenstemmig: Al de woorden, die de Here gesproken heeft, zullen wij doen.” Je zou het bijna gaan geloven. Echter, enkele hoofdstukken verderop, in Ex. 32, kunnen we het trieste verhaal lezen over het gouden kalf dat Aäron in opdracht van datzelfde volk Israël moest maken. Omdat men vond dat Mozes te lang wegbleef. De belofte die ze voor Gods aangezicht hadden uitgesproken was allang weer vergeten. Zoals die ook vergeten bleek te zijn door de diverse “keurige christenen” die de sluis van dat verpleegtehuis passeerden zonder even fatsoenlijk te wachten tot de andere deur was gesloten. Aaaah........ dat is waar ook. Herinner je je dit verhaal nu weer?? En besef je nu hoe makkelijk ook een kind van God aan de wereld gelijkvormig kan zijn zonder het te (willen) beseffen?

Daarom is mijn antwoord op al die vroom klinkende verwijten en beschuldigingen, waarvan ik in het voorgaande enkele boven de beerput heb laten bungelen, dat ik niet onder de indruk ben van al dit huichelachtige gezever. Dat ik mij niet stoor aan dergelijk vroom geleuter, dat bovendien maar al te vaak getuigt van een miserabele bijbelkennis. En dat ik dan ook gewoon doorga, op de ondertussen van mij bekende wijze, om zonodig met donderend geweld heilige huisjes omver te lopen. En om hen die nog voor rede vatbaar zijn wakker te schudden.

Ik doe dit allemaal niet omdat ik mezelf beschouw als een super christen of omdat ik vind dat ik het altijd beter weet of omdat ik zo graag tegen “andersdenkenden” aanschop en zelfs niet omdat ik zo'n hoge dunk van mezelf heb. O nee, ik doe dit allemaal omdat ik, zoals ik je in het voorgaande al heb laten weten, ooit de opdracht van God heb ontvangen om struikelblokken te verwijderen van de weg van Zijn volk. Daar wil ik gehoorzaam aan zijn, ongeacht wat al die schuimbekkende schreeuwers er van vinden. De dramatische situatie binnen het “christendom” is vandaag de dag dat men, meestal niet gehinderd door enige kennis van Gods Woord, massaal weer de zoveelste bespottelijke hype achterna rent en dat men compleet blind is voor het feit dat al vele valse profeten zijn opgestaan die velen verleiden tot een evangelie dat geen evangelie is. Precies zoals Jezus dit in Matth. 24:11 al voorspelde.

Paris Reidhead, een Amerikaanse prediker/zendeling, zei eens: “een dienstknecht van God te mogen zijn is de hoogste eer in het universum.” Het brengt echter ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Plus het besef dat de weg van de waarheid erg smal is, want even een stapje opzij en je hebt alweer een leugentje aan je schoenen kleven. Met deze wetenschap in gedachten werk ik dan ook verder aan deze website. Wie mij daarbij overigens betrapt op onbijbelse zaken heeft van Godswege het recht om mij daar vanuit de bijbel op te wijzen. Maar aangezien massa's kinderen Gods nog maar amper weten wat daar in staat blijft Gods wijsheid mijn belangrijkste maatstaf.

Het is te verwachten dat nog diverse lange tenen mijn pad zullen kruisen. En dat die lange tenen deze confrontatie niet ongeschonden door zullen komen. Om hun voorspelbare kritiek alvast een slag voor te zijn heb ik het volgende te melden: maak je niet schuldig aan het (ver)oordelen van oprechte dienstknechten van God die slechts hun van God ontvangen opdracht uitvoeren.... en gij zult niet geoordeeld worden!

Spreuk:
Vertel de mensen wat ze willen horen en je zult razend populair zijn.
Vertel de mensen wat ze moeten horen en je zult worden weggehoond.

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding