nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Twee opmerkingen vooraf: 1. Deze website maakt geen gebruik van cookies. 2. Gebruikers van een iPad, iPhone, smartphone of een soortgelijke vorm van mobiel internet: mocht je binnen 4 seconden nog niet verder zijn gesurfd, neem dan tenminste de tijd en bekijk deze pagina op deze manier, voor een maximale viewport breedte. Deze site is namelijk geschreven voor serieuze zoekers die de tijd nemen om de serieuze onderwerpen op deze site serieus te lezen.

 Het verval van de Evangelische Omroep.

Inleiding.
Het door Jezus voorspelde geestelijke verval onder de kinderen Gods zien we nu overal om ons heen plaatsvinden. Dat ook een christelijke omroep zoals de EO daarin meegesleurd zou worden was dan ook te verwachten. Omdat ik dit sluipende proces al lange tijd had opgemerkt en het bepaald niet mijn gewoonte is om aan zoiets stilzwijgend voorbij te gaan is het nu volgende een beschrijving van dit voortschrijdend proces, waarin de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus systematisch uit de “verkondiging” wordt weggefilterd. Het tempo waarin dit gebeurt wordt opzettelijk laag gehouden zodat de grote meerderheid van het (christelijke) EO publiek door de gewenning daaraan niet snel alarm zal slaan. Kijken we terug op de ontwikkelingen binnen de EO tijdens de afgelopen jaren dan blijkt echter dat dit voortschrijdende uithollingsproces ondertussen al een geestelijke aardverschuiving binnen de EO programma's tot gevolg heeft gehad.
Daar komt nog bij dat geleidelijk aan ook het heidense rooms katholicisme zijn poot tussen de deur heeft kunnen zetten en steeds vaker door de EO aan het TV publiek wordt voorgeschoteld. Zodra echter de gebruikte subtiele methoden door gewenning zijn geaccepteerd zullen ze gegarandeerd worden vervangen door heel wat minder bescheiden middelen. Het is dan ook een feit dat daar waar de rooms katholieke religie als een paard van Troje wordt binnengehaald de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus zijn langste tijd heeft gehad. Dit is namelijk één van de manieren waarop de satan te werk gaat. Met deze werkwijze heeft hij al veel te vaak succes gehad en ook voor de uitvoering daarvan heeft hij al te vaak gewillige medewerkers kunnen vinden. Medewerkers waarvan Paulus ooit zei in Handelingen 20:29: “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen”.
 

De minachting van het evangelie.

Ver voordat het Internet verscheen en zelfs nog voor de tijd dat we werden overspoeld met een stortvloed aan TV zenders was daar de tijd dat we met de zenders Nederland 1 en 2 de verloren uurtjes opvulden. Deze weelde bracht een aantal gedreven christenen op het idee om een eigen omroep in het leven te roepen met als doel: het evangelie van Jezus Christus via de TV meer bekendheid te geven. Voor zover ik het me nog kan herinneren vond dit plaats ergens in het begin van de jaren zeventig (van de vorige eeuw). Aldus ontstond de Evangelische Omroep, die na veel moeite en (opgeworpen) hindernissen in de loop der jaren een (bijna) niet meer weg te denken plaats in heeft kunnen nemen in Omroepland. Vanaf de eerste beginjaren van deze omroep waren mijn ouders lid van de EO. Met als logisch gevolg dat ik vanaf mijn jonge jaren vertrouwd was met de programma's van de Evangelische Omroep en met het bijbehorende omroepblad van de EO, “Visie” genaamd. Doordat de achterban van de EO bestond uit een mix van geloofsrichtingen lag het in de lijn der verwachting dat niet ieder programma van de EO bij ons thuis een even hoge waardering kreeg. Maar... desondanks waren we blij met het feit dat de grote lijnen van het evangelie toch via de TV het Nederlandse publiek konden bereiken.

Er zijn me uit die jaren vooral twee dingen bijgebleven:
  1. Als eerste is dat de destijds algemene minachting vanuit het Nederlandse TV publiek voor die fanatieke christenen die het zo nodig vonden om Nederland lastig te vallen met een boodschap waaraan ook toen al massa's landgenoten allang geen boodschap meer hadden. De vaak spottende en neerbuigende toon waarmee de inspanningen van de pioniers van de Evangelische Omroep werden afgedaan als een verspilling van zendtijd staat me na al die jaren nog helder voor de geest. De tijden zijn echter veranderd en vanuit die situatie zijn we ondertussen bij een heel andere tijdgeest aangeland, waarover verderop meer.
  2. Het tweede dat me uit die tijd is bijgebleven is wat ik kan omschrijven als onze vaste “EO-avond” doordat de EO destijds nog voor slechts één avond in de week zendtijd kreeg, waarop we dan ook de diverse EO programma's in opeenvolgende orde konden bekijken. Daar namen we dan ook weloverwogen de tijd voor.

Die periode ligt echter al weer ver achter ons. Door de enorme versnippering in de zendtijdverdeling en de daardoor, in mijn ogen, behoorlijk chaotische programmering die er sindsdien is doorgedrukt is er van de oude vertrouwde “EO avond” niets meer overgebleven. Dat mis ik nog wel eens en ik vermoed velen met mij, met als gevolg dat het er steeds minder van komt om voor dat ene EO programma nog tijd vrij te maken. Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld de bedoeling zijn geweest van de, het evangelie vijandige, Hilversumse en Haagse breinen die destijds via dit onzalige beleid een begin hebben gemaakt met de ondermijning van de evangelieverkondiging via de Nederlandse TV.

 

De evangelieverkondiging en de kijkcijfers.

Wat me echter nog veel meer verontrust en bedroeft is de voortdurende aftakeling in kwaliteit van de hedendaagse EO programma's. En dan doel ik niet op de technische maar op de geestelijke kwaliteit. Omdat we leven in een tijd waarin de alles op alles pogingen van de overste van deze wereld zich meer dan ooit concentreren op het van binnenuit ondermijnen van de evangelieverkondiging, zat het er dik in dat ook de EO niet gespaard zou blijven. Kijk ik weer even terug op de voorbije jaren dan is mijn persoonlijke overtuiging dat het geestelijke niveau van de EO programma's een glorietijd heeft gekend in de periode waarin er nog uitgebreid aandacht werd besteed aan de gevaren vanuit de bovennatuurlijke, geestelijke wereld. Met een programma als “Omega”, zoals het dacht ik heette, werd de realiteit van de occulte geestenwereld en de invloed daarvan op de gang van zaken in de natuurlijke wereld én de geestelijke strijd daartegen onder de aandacht gebracht. Dat is een realiteit die in de leer van de “traditionele” kerken niet aan de orde komt. Het was dan ook een enorme opsteker dat deze realiteit door de EO destijds onder de aandacht werd gebracht van TV kijkend Nederland. Ook aan de meeste programma's van Henk Binnendijk heb ik goede herinneringen overgehouden. Het was tenslotte wel te verwachten dat op dit alles reactie zou volgen vanuit het rijk van de satan. Een reactie die werd gecamoufleerd door het bewust laag gehouden tempo waarin de EO werd “gemoderniseerd” door de binnengeslopen “nieuwe visies” op de evangelieverkondiging via de media.

Ondertussen zijn daardoor en onder invloed van de hedendaagse tijdgeest de EO programma's grotendeels aan de smaak en eisen van het publiek, de rekenjongens en de kijkcijferprofeten aangepast. Als ik nu de TV gids doorblader en daarin het soort programma's zie aangekondigd dat nu (in 2006) door de EO wordt uitgezonden lukt het me maar niet om de indruk van me af te zetten dat de strijd tussen de evangelieverkondiging en de kijkcijfers in het voordeel van de kijkcijfers is beslist. Met als gevolg dat ik er nogal eens programma's tussen zie staan met een bedenkelijk RTL4 niveau. Daarmee bedoel ik het soort programma's waarvan Jezus zei: “Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen(!) uit” (Matth. 6:32). Terwijl het evangelie van Jezus de mens juist aanzet tot het zoeken van de dingen die boven zijn, waar Christus is (Col. 3:1). Het geniepige zit hem hierin dat diverse van deze programma's nog wel een christelijk/religieus tintje hebben waardoor ze als programma van een “christelijke” omroep oppervlakkig beschouwd niet eens zo uit de toon vallen, waardoor ook het ingeslapen, traditionele EO publiek niet snel alarm zal slaan. Beoordeel ik de inhoud van deze programma's dan bespeur ik echter wel degelijk een wereld van verschil(!) met de programma's van weleer. Het is mij bekend dat de overheid verlangt dat een deel van de zendtijd van een omroep met, onder andere, op ontspanning gerichte programma's moet worden gevuld. Maar als ik de hedendaagse programma's van de EO aanschouw is mijn conclusie dat men hierin al veel te ver is doorgeschoten waardoor de aanvankelijke idealen en de doelstelling van de EO ondertussen aan de wereldgelijkvormigheid ten onder zijn gegaan. En dat de aandacht voor het evangelie al grotendeels is vervangen door wat “christelijk bezig zijn”.

Zo kon het gebeuren dat ik, de TV gids doorspittend, tussen de zes EO programma's (verspreid over één avond) slechts één programma vond dat voor de echte evangelieverkondiging nog waarde had. De rest was in dat licht bezien slechts brandhout!

Het kijkcijferkanon.

Terugkijkend op de beginjaren van de Evangelische Omroep waarin er vanuit het grote publiek een algemene afkeer bestond tegen deze omroep valt me het schrille contrast op met het soort publiek dat vandaag de dag bij de heer Andries Knevel, het kijkcijferkanon van deze geknevelde EO, aanschuift voor een zoveelste praatje over van alles en nog wat. En dan heb ik het nu eens niet over de inhoud daarvan maar over het niet weg te moffelen feit dat politici, religieuze kopstukken, entertainers, schrijvers en dergelijke figuren er kennelijk geen enkele moeite meer mee hebben om zonder schroom voor de EO camera en microfoon hun verhaal te doen. Dat is wel eens anders geweest! Het doet me denken aan een zinsnede van Paulus in Gal. 5:11 waar Hij zegt: “Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd”. Het in de NBG vertaling gebruikte woord aanstotelijke is de vertaling van het Griekse woord skandalon waarvan het Nederlandse woord schandaal is afgeleid. In figuurlijke zin is een skandalon iets waar men door in de problemen kan komen en dat daarom moet worden gemeden. Precies dat laatste is Jezus Christus voor de vijanden van het kruis volgens 1 Petrus 2:7-8: “De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis (= skandalon), voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid(!) aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn”.

Als al deze vijanden van het evangelie, in allerlei soorten en maten en met uiteenlopende politieke en religieuze overtuigingen, door hun aanwezigheid in de EO studio laten blijken met het imago van de EO nauwelijks nog moeite te hebben is duidelijk het aanstotelijke van de boodschap die aanvankelijk door de EO werd uitgedragen in de afgelopen jaren systematisch weggefilterd. Met als gevolg dat deze, door de inspanningen van zekere binnengeslopen lieden, van binnenuit uitgeholde omroep er tegenwoordig voor deze goddeloze wereld weer helemaal mee door kan. Een EO die toegankelijk is gemaakt voor hetzelfde soort mensen dat in de beginjaren van de Evangelische Omroep de neus nog ophaalde voor die “irritante godsdienstfanaten”. Een van binnenuit leeggevreten EO waarin het aanstotelijke van het kruis nu van zijn kracht is beroofd.

Dan kan er door de heer Knevel als excuus voor deze hele verloedering van de EO nog wel een vroom verhaaltje worden opgehangen over het “kerkplein” en het “marktplein” en dat we als christenen het volk op dat marktplein niet uit het oog mogen verliezen, de realiteit is dat de EO van dat kerkplein een marktplein heeft gemaakt. Dat maakte Jezus destijds in de tempel van Jeruzalem ook al mee en hoe Hij daar vervolgens mee afrekende lezen we in Joh. 2:15-16.

 

Maatschappelijke onderwerpen....

In andere bewoordingen werd ook door een collega EO presentator het evangelie van tafel geveegd. Zo hoorde ik deze gladde jongen (een domineeszoon!) in een videofilmpje zeggen: “Ik hou ervan om maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken.....” Precies! Zolang we het maar niet hebben over het evangelie. Zolang kijkers en luisteraars maar niet lastiggevallen worden met de boodschap dat zij verloren zondaren zijn als zij zich niet wensen te bekeren tot hun Schepper en Verlosser. Welnee, je moet ze gewoon bezighouden met “maatschappelijke onderwerpen”, en al kibbelend over al deze waardeloze kolder zullen zij ten slotte hun bestemming vinden in de hel! “Daarom is het ook zo belangrijk dat de EO er is”, durfde de presentator in kwestie er vervolgens als conclusie nog aan toe te voegen. Je moet inderdaad wel durf hebben om iets dergelijks voor het oog en het oor van de Hemelse Rechter (en dat is Jezus) uit te kramen. Want waar dit gladde praatje namelijk op neerkomt is dat het evangelie compleet is vervangen door een inhoudloze tijdverspilling, die mensen rechtstreeks naar de hel verwijst. Wie zich daaraan schuldig maakt staat schuldig tegenover de Hemelse Rechter!

De onheilige paus.

In een artikeltje in Visie las ik dat tegenwoordig Protestanten én Rooms Katholieken broederlijk naast elkaar in de ledenraad van de Evangelische Omroep zitten. Een feit is echter dat waar de rooms katholieke religie langs de één of andere weg als een paard van Troje wordt binnengehaald de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus zijn langste tijd heeft gehad. Dat wil dus kennelijk niet doordringen tot enkele lieden binnen de EO met als gevolg dat het besluit werd genomen dat ook niet-protestanten zitting moeten kunnen nemen in de ledenraad van de Evangelische Omroep. Om dat mogelijk te maken werd door het EO-bestuur het woord “protestant” uit de statuten verwijderd. Als rechtvaardiging van deze ommezwaai oordeelde EO-voorzitter ds. Van der Veer: “Laten we niet oordelen, want ik geloof dat de Here ook in de rooms-katholieke Kerk werkt”.
Uiteraard zijn er oprechte rooms katholieken maar als zij in hun oprechtheid werkelijk gehoorzaam willen zijn aan Jezus Christus zullen zij die heidense roomse dwaalleer moeten verwerpen. Een oprechte rooms katholiek blijft dus geen rooms katholiek maar houdt dit Babylon met al zijn afgoden voor gezien. Deze van oorsprong heidense religie dient namelijk, ondanks het opgezette christelijke masker, een heel andere Jezus. De verkondiging “dat de Here ook in de rooms-katholieke Kerk werkt” is niet veel anders dan een rookgordijn waarachter zich het proces schuilhoudt van het telkens met kleine stapjes opschuiven richting een monsterverbond met de roomse kerk. Dat proces heet trouwens oecumene en houdt in dat er naar een eenheid wordt gestreefd die ten slotte geen eenheid blijkt te zijn want als men de “eenheid” denkt te kunnen bereiken door de waarheid te negeren is het resultaat slechts een tikkende tijdbom. Dan wordt er bovendien door ds. Van der Veer nog bij vermeld dat we niet moeten oordelen. Dat nu staat lijnrecht tegenover wat de apostel Paulus hierover te zeggen had in Efeze 5:11-13: “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht”. Dat is geen oordelen, dat is de satan zijn masker afrukken! En dat gebeurt nog veel te weinig. Een radicale breuk met deze occulte dwaalleer wordt kennelijk van de huidige en de toekomstige roomse leden niet verlangd zodat deze de vrijheid krijgen om hun roomse achtergrond kleur te geven waardoor de achtergrondkleur van de EO achter de grondkleur van de roomse leer zal verdwijnen. In de tijd die achter ons ligt heeft die kleur de grond meer dan eens bloedrood gekleurd. Met deze aanpassingen is tenslotte de deur opengezet voor de invloedssfeer van de roomse leer en dat bedroeft me zeer. Ook al is dit maar één stapje, het zit er dik in dat er meer stapjes op zullen volgen.

Het verbaasde me daarom nauwelijks meer dat ik in hetzelfde artikeltje in Visie las dat de schrijver er van overtuigd was dat de overleden paus Johannes Paulus II zowel zalig als heilig is. Omdat deze paus “geloofde in Jezus als de weg, de waarheid en het leven, als zijn verlosser”. De verlosser waar deze paus hoofdzakelijk de mond vol van had was echter niet Jezus maar Maria. En daarnaast kon hij nog beschikken over een hele reservebank vol met “heiligen”, die uiteraard ook nog de nodige aandacht en aanbidding van de paus eisten. In de bijbel wordt deze gewoonte ronduit afgoderij genoemd. Door in aanbidding neer te knielen voor afbeeldingen van deze en dergelijke nepheiligen maakte hij zich schuldig aan dezelfde afgoderij als die waarvoor het volk Israël vele malen streng werd gewaarschuwd (en gestraft). Dan is het ook nog eens zo dat in de roomse dwaalleer het offer van Jezus op Golgotha niet voldoende wordt geacht voor de verlossing van de mens en dat om die reden de hemel behoort te worden verdiend met goede werken. Als deze zogenaamde goede werken dáárvoor moeten dienen hebben ze uitsluitend tot gevolg dat men uit eigenbelang bezig is de hemel te “verdienen”. Het is iets heel anders wanneer de mens uit liefde tot Jezus goede werken doet. Er behoort daarom hard getwijfeld te worden aan de oprechte bedoelingen achter de roomse “goede” werken.
Als aanvulling hierop noem ik ook nog maar even de contacten en de omgang van deze paus met terroristen zoals Yasser Arafat, die zijn terreurbewind in Libanon destijds met medeweten en goedkeuring van deze paus kon uitvoeren. Er kleefde dus bloed aan de handen van deze kerkvorst! Vat ik nu de “verdiensten” van de overleden paus samen dan stel ik alleen maar vast dat zijn woorden en daden niets maar dan ook niets van doen hadden met het evangelie van Jezus Christus. En dat hij met andere verlossers rekening hield, inclusief zijn eigen “goede” werken. We kunnen er dus van op aan dat hij te zijner tijd samen met zijn soortgenoten van Jezus te horen zal krijgen: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid” (Matth. 7:23) en dat hij momenteel in de hel het laatste oordeel mag afwachten.

Desondanks meende de schrijver van het artikeltje dat het geweldig zou zijn als dezelfde zekerheid die de overleden paus had betreffende zijn heilige status, door de nieuwe paus binnen zijn “indrukwekkende kerkverband” gebracht zou worden. Zijn eindconclusie luidde letterlijk: “Dat zou zijn oude dame veel kracht geven en zelfs menige Protestant verwonderd tot zwijgen brengen”. We weten ondertussen echter dat deze oude dame allang talloze Protestanten tot zwijgen heeft gebracht. Maar dan wel op een heel wat minder subtiele manier dan hier wordt gesuggereerd. Omdat het monster van Rome ondanks het oecumenische masker absoluut niet is veranderd kunnen we er van op aan dat het tot zwijgen brengen van Protestanten in dezelfde meedogenloze traditie, met veel vertoon van geweld, zal worden voortgezet zodra Rome daar de kans voor krijgt. Als de Evangelische Omroep de deur op een kier zet voor deze roomse oude dame zal deze deur uiteindelijk met veel geweld door deze oude dame verder opengebroken worden. Omdat deze oude dame absoluut geen fatsoen kent. Het is me trouwens opgevallen dat er sinds deze koerscorrectie van de EO in het omroepblad Visie geregeld berichten te vinden zijn over de roomse kerk, over het Vaticaan, over de paus of over andere rooms gekleurde nieuwsfeiten. De deur wordt nu dus inderdaad systematisch opengebroken, wat ondertussen ook is te merken (je kon er op wachten) aan enkele door de EO uitgezonden programma's over roomse idolen zoals Franciscus van Assisi en moeder Teresa die beiden met goede werken de hemel voor zichzelf dachten te kunnen verdienen. En wie weet wat voor programma's er onder invloed van deze demonische roomse infiltratie nog meer door een uitgeholde EO op de buis geslingerd zullen worden.

 

Verandert God geen mensen meer?

En jawel: ondertussen heeft deze roomse oude dame de EO voordeur alweer een stuk verder opengebroken. In de tijd namelijk dat de EO nog een duidelijk geluid durfde te laten horen konden wij nog kijken naar het programma: “God verandert mensen”. Deze titel liet geen twijfels bestaan over de inhoud van dat programma. Die titel liet zelfs zo weinig aan de fantasie over dat, zoals te verwachten was in deze verziekte “stoot ze niet voor het hoofd” cultuur, ook de titel van dit programma moest wijken voor de seeker friendly variant: “De verandering”. Omdat in deze variant voor God geen ruimte meer was gereserveerd moest Hij dus zijn biezen maar pakken, waarna er nog slechts een verandering overbleef. Daarvoor zou zelfs zo'n bagger zender als RTL4 zich niet schamen! Deze en soortgelijke spreekbuizen van de hel zenden namelijk al sinds jaar en dag voor massa's leeghoofden een stortvloed aan programma's uit waarin verloren zondaren nog iets van hun vruchteloze leven proberen te maken. Echter, iedere verandering waarbij God niet is betrokken is slechts een voortzetting van de verloren staat waarin verreweg de meeste Nederlanders zich al bevinden. Inmiddels is ook dit programma, inclusief zijn aangepaste titel, alweer in de opruiming gedaan. Maar geen nood: er werd een vervanging voor gevonden. Daar heb ik in totaal vier afleveringen van gezien. Men vond het bij de EO kennelijk nog steeds belangrijk dat er wordt veranderd (uiteraard liefst zonder dat God zich er teveel mee gaat bemoeien) en voor die verandering hadden de religieuze geesten binnen de EO de titel: “Herberg De Verandering” bedacht. Het werd gepresenteerd door (daar is ie weer!) de heer Knevel. Was het ooit nog alleen God die mensenlevens kan veranderen, nu bleek de roomse religie daar opeens een “uitstekend alternatief” voor te zijn zodat de gasten in dit programma voor een aantal uren naar (we konden er op wachten!) een rooms katholiek klooster werden verbannen. Om tot zichzelf te komen.... of wellicht tot de “god” die door de bewoners van dat klooster wordt gediend. Aangezien de rooms katholieke religie met het evangelie van het Koninkrijk Gods totaal niets van doen heeft en deze occulte religie slechts een lering van boze geesten is, is het absoluut dramatisch dat de EO ondertussen al zo diep is gezonken dat nu onbeschaamd reclame wordt gemaakt voor de roomse oude dame. Deze dame is echter helemaal geen dame maar ze is de moeder der hoeren, het geestelijke Babylon, zoals we in het bijbelboek Openbaring kunnen lezen!

De uitholling van het evangelie gelegaliseerd.

Ook het slappe verhaaltje van ene Ad de Boer (toen nog één van de drie directeuren van de EO) dat in mei 2005 in het programmablad Visie gelezen kon worden was tekenend voor deze uitholling van het evangelie. Daarin werd namelijk op een vroomklinkende wijze tegengas gegeven aan de vaker gehoorde (en terechte) verwijten over de populair gemaakte EO. Zijn verweer kwam er op neer dat van de eerste christenen in Handelingen 2:47 staat dat “ze in de gunst stonden bij het hele volk”. En daarop baseerde hij zijn overtuiging dat het beslist goed mogelijk is dat de EO getuigt van Jezus en tegelijkertijd een enorme aantrekkingskracht heeft op mensen. De gebeurtenissen in de eerste hoofdstukken van Handelingen lezende wordt echter meteen duidelijk dat met dat volk voornamelijk het volk werd bedoeld waarvan we in hetzelfde vers lezen: “En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden”. Tijdens deze eerste opwekking gebeurde dus precies wat Paulus later omschreef in 1 Cor. 2:6: “Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn....” De zojuist uitgestorte Heilige Geest was daar duidelijk aan het werk en dat werd herkend door het aanwezige volk zodat het massaal gehoor gaf aan de oproep tot bekering. Wat we bij de Evangelische Omroep echter hebben zien gebeuren is het systematisch wegfilteren van het aanstotelijke van het kruis waardoor de Heilige Geest, in tegenstelling tot Handelingen 2, Zich zelfs terugtrekt. En waar dat gebeurt is ook dat “getuigen van Jezus” nog slechts een bijverschijnsel geworden, want de opvallende afwezigheid daarvan heeft de EO tenslotte aanvaardbaar gemaakt voor een compleet ander publiek dan de bekeerlingen in Handelingen 2. Een publiek dat het wel zo aangenaam vindt om vanuit de luie stoel de hedendaagse EO programma's te bekijken. Programma's die het evangelie niet raken waardoor men zich er ook niet (meer) voor schaamt om in de EO studio te verschijnen. Het hele verweer van deze directeur is dus slechts een legalisering van de uitholling van het evangelie en dan ook nog door gebruik te maken van een uit zijn verband gehaalde bijbeltekst. Maar.... dat komt vaker voor. Helemaal bovenaan het betoog van deze directeur zag ik trouwens het kopje staan: “Van binnenuit”. Deze verdraaiing van het evangelie lezende werd ik dan ook weer eens extra bepaald bij dit feit: “Het gevaar komt van binnenuit”. En zowaar... deze overtuiging werd nog meer versterkt bij het lezen (in november 2005) van nog zo'n verdraaiing van de feiten maar deze keer van de hand van die andere, al ter sprake gekomen, EO directeur Andries Knevel. Zijn bespiegeling kwam er samengevat op neer dat veel verwijten richting EO betreffende de opvallend afgeslankte evangelieverkondiging, ten opzichte van de situatie in vroeger dagen, voortkomen uit het selectieve geheugen van de kijkers. Anders gezegd: de bijbelstudies van Henk Binnendijk vulden destijds echt geen drie volle avonden per week. Dat was ook inderdaad niet het geval maar wat met dit rookgordijn van de heer K. Nevel aan het zicht wordt onttrokken is het feit dat niet zozeer de hoeveelheid verkondigende programma's de maatstaf zijn voor een bijbelgetrouwe evangelieverkondiging maar wel de kwaliteit ervan. En juist die kwaliteit is sinds de hoogtijdagen van o.a. Henk Binnendijk achteruit gehold. Desondanks las ik in zojuist genoemd schrijven van de heer Knevel dat collega Ad de Boer zich kort daarvoor nog had afgevraagd “of de EO op een dinsdagavond niet te zwaar inhoudelijk geestelijk is met de programma's”. Wel heb ik ooit. Als ik dit soort onzin lees vraag ik me verbijsterd af wat er volgens beide heren dan wel zo “geestelijk” is aan het gros van die programma's. Dat valt namelijk vies tegen. Desondanks durfde de heer de Boer bij zijn afscheid van de EO te beweren dat “anno 2006 uitgebreide bijbelstudies niet meer werken en ook dreigende of waarschuwende vingers niet”. Het lijkt waarachtig wel of Rick Warren hier aan het woord is met zijn aan de smaak van het verwende publiek aangepaste “evangelie”. Jezus zei daarentegen in Johannes 9:4: “Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan”. Met die nacht wordt een periode bedoeld waarin de wetteloosheid en goddeloosheid zulke extreme vormen zullen aannemen dat de mensheid totaal niet meer open staat voor de boodschap van het evangelie. Zover is het nu nog niet maar het begint ondertussen al wel behoorlijk te schemeren. Het laatste echter wat er van ons verwacht wordt is dat wij de “scherpe kantjes” van het evangelie gaan afvijlen zodat het voor die mens der wetteloosheid toch nog te pruimen is.

 

Dat laatste proef ik namelijk ook uit het verdedigende commentaar van de (op het moment van schrijven) laatst overgebleven EO directeur als hij stelt dat: wanneer de EO vandaag de dag dezelfde programma's zou uitzenden als vijftien jaar geleden met deze programma's enkel en alleen christenen zouden worden bereikt en de rest zou weg zappen naar eigentijdse programma's op andere zenders. Wel, wel, meneer de directeur: laat ze dan maar zappen. Toen de discipelen er door Jezus op uit werden gestuurd om het evangelie aan de diverse dorpen in Israël te verkondigen werden ze gemaand om in geval van onwil, verzet en afwijzing het stof van het betreffende dorp van hun voeten te schudden en om verder te trekken. Dus geen gesmeek en geen “eigentijdse” trucjes en methoden om de tegenstribbelende toehoorders toch nog over de streep te slepen. Waar geen wil is, is ook geen weg. Punt. Deze belangrijke les van Jezus wordt in onze tijd genegeerd door mensen die zich door de (on)wijsheid van deze wereld hebben laten herprogrammeren en daarom een knieval doen voor de zondige mens, voor die onwillige en zondige mens die de boodschap van het koninkrijk Gods domweg afwijst. Daarmee laat men eigenlijk God zelf een knieval doen voor de rebellerende zondaar die niet wenst om in berouw op de knieën te vallen voor zijn Schepper. Dat is de omgekeerde wereld want God buigt niet voor de zonde en Hij buigt niet voor de zondaar! Als uitgebreide bijbelstudies steeds minder tot uiteindelijk helemaal geen gehoor meer vinden is de nacht aangebroken waarin niet meer gewerkt kan worden. Dus geen krampachtig gekronkel om die goddelozen via de TV nog een religieus flutverhaal aan te smeren dat met het oorspronkelijke evangelie van Jezus vrijwel niets meer van doen heeft. Dat levert enkel nog een bij elkaar geraapt zooitje “christelijke mensen” op die voor de zaak van het Koninkrijk Gods slechts een antireclame vormen. En ook geen krampachtige pogingen ondernemen om de EO als omroep te laten overleven omdat we anders onze baan kwijtraken en we, ouwe knakkers die we ondertussen alweer zijn, waarschijnlijk amper nog een andere baan zullen kunnen vinden(!!). Als de broodwinning namelijk onze motieven voor “evangelisatie” zwaar beïnvloeden mag men zich terecht afvragen of we werkelijk nog wel de belangen van het Koninkrijk Gods in alles voorop stellen, of dat toch het lijfsbehoud mede onze uiteindelijke koers bepaalt (dit is een doordenkertje).

Kijkend en luisterend naar het meestal totaal nietszeggende geneuzel van de heer Knevel en zijn gasten, over al die waardeloze flauwekul waar verloren zielen zich nog druk om kunnen maken maar dat voor God geen enkele waarde heeft, valt een enorm gemis op. Het gemis namelijk van het echte vuur voor het evangelie, de vurige ijver voor de verkondiging ervan (ondanks dat de complete TV kliek in Hilversum er minachtend de neus voor ophaalde) én de bereidheid om die smaad te verdragen. Want dat werd allemaal bij de pioniers en de oprichters van de EO nog gevonden! Wat is daar nog van over? Daarvoor in de plaats is een wereldgelijkvormigheid gekomen of slechts het ongeestelijk geleuter vanuit een dode theologie.
Gefeliciteerd, heren (oud) directeuren plus alle anderen die hiervoor verantwoordelijk zijn! De opdrachtgevers die jullie voor dit verval van de EO hebben ingezet hebben hun zin gekregen. Maar weet dit: Gods oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig....

We mochten overigens ook nog vernemen dat de heer Knevel voor al deze hemeltergende bezigheden zo'n 187.000 Euro per jaar bleek op te strijken, waarvan hij maar liefst zes procent wilde inleveren. Ach toch, wat een goedzak! Je houdt je zakdoek maar amper droog als je zoiets leest! Zeer waarschijnlijk zal hij bij de EO niet de enige zijn geweest die jaarlijks een vergelijkbare geldverzameling in ontvangst heeft genomen. Het is dan ook ten hemel schreiend dat er aan deze “evangelieverkondiging” een dergelijk prijskaartje moet hangen. Ik weet wel zeker dat de discipelen van Jezus met heel wat minder dikke geldbuidels liepen te sjouwen. Vandaar dat ze zo veel energie over hielden om het echte evangelie te kunnen verkondigen!

Als ik dus, terugdenkend aan het soort programma's van weleer, nu in de TV gids zie staan waar de EO de hedendaagse verwende kijker mee zoethoudt bekruipt me keer op keer het gevoel dat het weer zo'n typisch “RTL4 avondje” gaat worden. De zojuist aangehaalde bespiegelingen van de genoemde directeuren kunnen niet verhullen dat het evangelie waar deze heren zich blijkbaar wel in kunnen vinden duidelijk niet veel meer is dan een waterig afgietsel van de boodschap waarmee Jezus ooit die zeer vijandige Farizeeën en schriftgeleerden slapeloze nachten bezorgde. Dat was een evangelie waarvoor de duivel nog sidderde. Ik weet wel zeker dat diezelfde duivel vandaag de dag bepaald niet stijf staat van schrik als hij de TV gids doorbladert en goedkeurend vaststelt dat hij door het geleidelijk van binnenuit uithollen van de EO, door toedoen van vrijwillig daaraan meewerkende lieden, het “evangelie” van de EO heeft kunnen aanpassen aan de geest van deze tijd. En die geest is bijzonder vijandig gezind tegenover diegenen die zich wel in oprechtheid tegenover Jezus Christus inspannen om de waarheid van Jezus' boodschap bekend te maken.

 

Stop de verloedering van de evangelieverkondiging.

Tot slot brengen al deze feiten mij tot het volgende voorstel: Evangelische Omroep, zet een punt achter de systematische verloedering van de evangelieverkondiging via de TV en laat dat maar aan de andere “religieuze” omroepen over. Die waren daar sowieso al aardig bedreven in, lang voordat de EO bestond. Dus laat deze omroep ontbinden en laat de evangelieverkondiging maar over aan die mensen die oprecht geloven in het echte evangelie, zodat deze wereld tenminste nog kan proeven dat de boodschap van Jezus Christus onmetelijk veel meer inhoudt dan de dingen waarnaar het zoeken der heidenen uitgaat.

Spreuk:
Het grote probleem van het Protestantisme is
dat de navelstreng met Rome nooit is doorgeknipt.


 
 
 
 

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding