nod nod
Google
Zoek in het WWW. Zoek in deze site.
Deze website maakt geen gebruik van cookies!
Spreuk van de week:

 

 Ouders voor het gerecht.

Inleiding
Niet voor niets noemde Jezus de satan: de mensenmoorder van den beginne. Door zijn duizenden jaren ervaring weet de satan dat het de kinderen zijn die zijn makkelijkste prooi vormen. Om de kinderen al zo vroeg mogelijk in hun leven te kunnen misvormen maakt hij listig gebruik van volwassen zondaren die zich door hun goddeloosheid, eerzucht en hebzucht maar al te makkelijk laten gebruiken voor de doelen die de satan op zijn programma heeft staan. Één van die doelen is: de kinderen zo snel mogelijk in zijn greep te krijgen door ze o.a. van hun ouders te scheiden. Ik heb mij bij het beschrijven van dit drama weliswaar geconcentreerd op de situatie in Nederland maar uiteraard betreft het een wereldwijd drama. Want waar de mens de waarheid van Gods Woord weghoont, zijn Schepper negeert en zich maar al te gewillig laat leiden door zijn ik-gerichtheid staat de satan klaar om de teugels over te nemen. En zoals, volgens een bekend gezegde, de revolutie haar eigen kinderen verslindt zo is ook deze goddeloze wereld bezig de kinderen te verslinden. De satan haat namelijk kinderen omdat Jezus van hen zei in Lucas 18:16: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.” Omdat dit voor de satanisten (die zich verschuilen achter zowel de landelijke als de plaatselijke overheden) een gruwel is hebben zij de aanval ingezet op de kinderen.


Welvaart verwaarloost.

“Ouders voor het gerecht” is de titel van een boek dat in de jaren zestig van de vorige eeuw door een bekende evangelist werd geschreven en dat handelde over een onderwerp dat actueel zal blijven zolang er zondige mensen op deze wereld rondhangen. Want mensen plegen nogal eens kinderen te krijgen. En waar kinderen verschijnen hoort daar een opvoeding en de noodzakelijke aandacht voor die kinderen op te volgen. Maar... omdat het de (zondige) mens eigen is zich door allerlei “belangrijke” of “noodzakelijke” bezigheden bezig te laten houden is er een algemeen voorkomende kwaal ontstaan die schijnt te willen bewerken dat er van die zo nodige aandacht en opvoeding maar ellendig weinig terechtkomt. Één van de dingen die mij in het genoemde boek opvielen was het feit dat juist in tijden van economische voorspoed en welvaart zeer veel jongeren ontsporen en in de zo voorspelbare circuits verzeild raken van misdaad, drugsgebruik en meer van dergelijke doolwegen die vrijwel onafscheidelijk zijn verbonden met de “moderne beschaving”.
De rode draad die loopt door dit hele drama is de ziekelijke neiging van massa's ouders om zich met hart en ziel te werpen op een carrière die voorspoed zou moeten brengen, terwijl het werkelijke, uiteindelijke resultaat is dat deze kinderen zonder veel aandacht van hun overbezette ouders het leven onder ogen moeten zien. En dat leven blijkt onder die omstandigheden vreselijk tegen te vallen. Ondanks dat het fanatieke geploeter van hun “liefdevolle” ouders wagonladingen vol materiële voorspoed oplevert. De veel gehoorde overtuiging van dergelijke ouders is dat het hun kinderen aan niets ontbreekt omdat ze alles kunnen krijgen wat ze maar willen hebben. En ziedaar het resultaat van de ik-gerichtheid die de zonde in de mens heeft voortgebracht. Want een redenering als deze komt voort uit de oude leugen dat een mens wel gelukkig zou moeten zijn als hij/zij alles bezit wat er maar te bezitten valt en waar zijn bezitterigheid naar uitgaat.

Dit alles doet me denken aan een uitspraak van Jezus in Lucas 9:25 waar Hij zegt: “Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?” Vertaal ik dit in mijn eigen woorden naar de hierboven beschreven situatie dan is het resultaat: “Wat baat het een mens als hij/zij zich op de economisch/maatschappelijke ladder tot grote hoogte heeft opgewerkt maar zijn/haar eigen kinderen in de vernieling heeft geholpen door hen te weinig aandacht en liefde te geven?” Waar de liefde ontbreekt en nog slechts de zucht naar eer, materiële rijkdom, carrière en status de dienst uitmaakt zal uiteindelijk alles kapotgaan wat een mensenleven echt waardevol kan maken. Want welvaart verwaarloost dat wat echt belangrijk is.

Een schrijnend voorbeeld van verwaarlozing heb ik ooit zelf van nabij kunnen aanschouwen. Ik was destijds elf jaar. Het was tijdens een kampweek ergens op de Veluwe waar we met een behoorlijk grote groep jeugd uit diverse pinkstergemeenten een week lang werden beziggehouden met spellen, speurtochten, zwemmen en dergelijke maar waar uiteraard ook de bijbelse boodschap ruime aandacht kreeg. Onder ons bevonden zich ook drie kinderen van een christen die bekendheid had gekregen als smokkelaar van bijbels en christelijke lectuur naar de landen achter het (toen nog) “ijzeren gordijn”. Om die reden was hij zeer veel op reis. En dat was aan zijn kinderen dan ook goed te merken. Het waren de grootste etters van de hele groep, die bovendien voortdurend op de meest irritante manieren aandacht probeerden te trekken. Als elfjarige kwam ik destijds voor mezelf al tot de conclusie dat ondanks de blijkbaar nuttige bezigheden van hun vader zijn kinderen door zijn voortdurende afwezigheid ondertussen een rotjeugd kenden en om die reden hard bezig waren te ontsporen. Wat jaren later geheel onverwacht nog eens bevestigd werd door iemand die één van deze kinderen als volwassene had meegemaakt. Hoe het hen verder is vergaan is mij onbekend, ik neem maar aan dat ze uiteindelijk toch goed terecht zijn gekomen maar dat laatste kan niet wegnemen dat er al vroeg in hun leven veel schade is ontstaan in hun kinderziel. Het hele voorval gaf mij destijds al de overtuiging dat ook de schijnbaar nobele motieven van de christen in kwestie geen geldig excuus konden vormen voor het tekort aan aandacht (affectieve verwaarlozing) waaronder deze kinderen leden. In die overtuiging word ik alleen maar gesterkt als ik in een berichtje uit het jaar 2000 lees dat de (toen) laatste 17 Amerikaanse leerlingen die op hun school medeleerlingen en/of leerkrachten hadden gedood uit ogenschijnlijk normale gezinnen kwamen waar echter de vader nauwelijks aanwezig was of slechts minimaal was betrokken bij hun opvoeding. Het ligt voor de hand dat de afwezigheid van hun moeder dezelfde gevolgen gehad zou hebben voor deze jongeren.

De “betere kringen”?

Het is algemeen bekend dat in een (uitzichtloze) situatie van armoede en werkloosheid zeer veel kinderen uiteindelijk terechtkomen in de wereld van misdaad, drugsgebruik en alle andere verschijnselen die daar schijnbaar onlosmakelijk mee zijn verbonden. Dat dergelijke omstandigheden daarmee hun tol opeisen ligt voor de hand. Wat echter, zo is mijn stellige indruk, veel minder aandacht krijgt is het al genoemde feit dat in de “betere kringen” ook de welvaart zijn tol heeft opgeëist. Met als gevolg dat nogal wat kinderen door de stapels speelgoed niet alleen nauwelijks nog de deur van hun eigen kamer terug kunnen vinden maar ook ontdekken dat hun eigen ouders bijna onvindbaar zijn achter een muur van bezigheden, afspraken, zakenreisjes en meer van dit soort voorspelbare uitvluchten. Het onvermijdelijke gevolg van deze scheefgroei is dat ook velen van hen terechtkomen in de wereld van misdaad, drugsgebruik en alle andere verschijnselen die daar schijnbaar onlosmakelijk mee zijn verbonden. Zodat het kan gebeuren dat het zoontje van meneer de bankdirecteur tot een gevreesde crimineel is uitgegroeid.

De terreur van de economie.

Een redelijk denkend mens zou toch minstens verwachten dat in een moderne “beschaving” om die reden wordt ingegrepen om deze misstanden aan te pakken. Het tegenovergestelde blijkt echter het geval te zijn. Zo hebben wij in het Tot de dood erop volgt. En wat komt daarna?dolgedraaide Nederland zien gebeuren dat de terreur van de economie zijn regels heeft opgedrongen aan Jan Kweetnergensvan die, zo stel ik telkens weer vast, zich maar al te vaak heeft laten inpakken door de zucht naar steeds meer welvaart. In Nazi Duitsland heerste eveneens de terreur van een economie, een oorlogseconomie die talloze dwangarbeiders door uitputting de dood in jaagde. En dat allemaal onder het op de foto links getoonde welbekende maar bedrieglijke motto. Talloze malen was het echter niet de arbeid die “vrij” maakte van deze terreur maar de uitputtingsdood of de executie die er op volgde. De hedendaagse welvaartseconomie eist echter ook slachtoffers. Slachtoffers die zich ditmaal niet binnen de ijzeren omheining van een werkkamp bevinden maar in de ijzeren greep van een welvaart die men niet wil kwijtraken en.... voor die welvaart moet (hard) gewerkt worden. De realiteit is dat waar mensen zo in beslag worden genomen door al die arbeidsgekte, het de satan is gelukt dat men voor de dingen die eeuwig blijven geen tijd meer over heeft. De Nazi terreur is nu dus aangepast en in een ander jasje (lees: maatpak) gestoken maar het is dezelfde duivel die erachter zit.

Want waar gewerkt wordt is geen tijd voor al die andere “bijzaken” waaronder het zo tijdrovende grootbrengen van een paar kinderen. Maar... daar heeft men het volgende op gevonden: dump de kinderen in de kinderopvang/buitenschoolse opvang en je hebt de handen weer vrij voor hetgeen door de regering veel belangrijker wordt gevonden, bijvoorbeeld de inkomsten van de staatskas. Dit laatste wordt zelfs zo belangrijk gevonden dat de terreur van de economie ook gezinnen met één ouder die op een uitkering zijn aangewezen onder druk zet om, ten koste van de zorg en aandacht voor de kinderen, één of meer banen aan te nemen. Zodat die staatskas en de betrokken gemeentekas van deze “onkostenposten” worden ontlast. Men wil kennelijk niet beseffen dat die “uitgespaarde” kosten meervoudig terugkeren in de vorm van, bijvoorbeeld, door vandalisme ontstane schade aan onder andere openbare voorzieningen. Een schade die is ontstaan door de afgereageerde frustraties van scheefgegroeide jongeren die door deze normvervaging en verwaarlozing zijn verworden tot burgers die deze economische terreur met hun eigen terreur beantwoorden. Zo heb ik het in mijn eigen woonwijk zien gebeuren dat een door de gemeente gebouwde overkapping op een “jongeren hangplek” als dank daarvoor door deze jongeren tot aan de grond toe werd platgebrand.
En zowaar: we moesten zelfs meemaken dat de rode brievenbussen in de woonplaats al anderhalve maand vóór de jaarwisseling door TNT Post werden verwijderd om te voorkomen dat ze door vuurwerkvandalisme zouden sneuvelen. Omdat de wetteloze jeugd er in de voorgaande jaren een vaste gewoonte van had gemaakt om zoveel mogelijk brievenbussen met vuurwerk op te blazen. Dus: alle omaatjes die trouw ieder jaar hun kerstkaarten versturen naar familie, kinderen en kleinkinderen en die het, schuifelend achter hun rollator, nog net kunnen opbrengen om de brievenbus te bereiken moeten nu maar zien hoe ze van hun kerstkaarten afkomen. Ik geef toe dat wij in onze jeugdjaren ook wel eens kwajongensstreken uithaalden, maar om brievenbussen op te gaan blazen? Zoiets was domweg ongehoord en kwam in ons brein zelfs niet eens op!!
Maar ondertussen plukt onze verrotte maatschappij hiermee nu wel de vruchten van het genoemde wetteloze beleid. Een beleid dat ook op de scholen meer en meer een stempel drukt op het (werk)klimaat. Doordat geweld door leerlingen steeds vaker een onhoudbare situatie tot gevolg heeft en het respect voor leerkrachten zienderogen afneemt. De toenemende wetteloosheid en opstandigheid onder de jeugd grijpen in een ijltempo om zich heen, zodat ik in een bedelbrief van het Fonds Slachtofferhulp kon lezen dat nu al jaarlijks ongeveer vier miljoen Nederlanders het slachtoffer worden van een misdrijf. Vier miljoen! Er van uitgaande dat dit aantal inderdaad met de werkelijkheid overeenkomt is het zeer aannemelijk dat deze onomkeerbare ontwikkeling mede een gevolg is van het groeiende besef bij de jeugd dat zij door de maatschappij steeds minder worden gezien als mensen maar wel meer en meer als gereedschap om de welvaartseconomie overeind te kunnen houden.

Het aangepaste communisme.

Er is niets nieuws onder de zon want de satan, de mensenmoorder van den beginne, heeft dezelfde truc namelijk al eens eerder uitgehaald, onder andere voorwendselen maar met hetzelfde resultaat in gedachten. Ik doel hiermee op het communistische systeem dat destijds in de Sovjet Unie bepaalde dat de ouders hun tijd en hun beste krachten moesten offeren aan het dienen van het “algemeen belang” door hun arbeid in de staatsbedrijven terwijl hun kinderen massaal in door de staat geleide kinderopvangtehuizen werden “opgevoed”. Dit opvoeden hield niet veel anders in dan dat deze stakkers werden gehersenspoeld tot slaafse communistjes die zelfs hun eigen ouders verraadden als die door hen werden betrapt op “anticommunistische” opvattingen. Nu dit communistische systeem schijnbaar zijn langste tijd heeft gehad is het echter in een andere vorm weer opgedoken. Maar dan wel met een kapitalistisch jasje aan en met een andere pet op. Want communisme is een vorm van tirannie die door geweld en “revoluties” wordt opgedrongen (denk bijvoorbeeld eens aan de miljoenen doden die een hond zoals Jozef Stalin op zijn geweten heeft) terwijl socialisme dezelfde tirannie is die echter door verkiezingen en door gebruikmaking van de hebzucht van de zondige mens zijn greep krijgt op de massa. Precies dit socialisme is de tiran die ondertussen ook Nederland in zijn greep heeft gekregen. En Jan Kweetnergensvan heeft het niet door!

De feiten zijn dan ook dat de terreur van de economie en de fanatieke jacht naar steeds hogere lonen de massa hebben verblind voor het simpele gegeven dat waar kinderen onder de hoede worden gebracht van de kinderopvang/buitenschoolse opvang, de ouders sowieso de controle verliezen over datgene waarmee hun eigen kinderen worden gehersenspoeld. Zoals dat ook in het communistische systeem de praktijk was. De termen “kinderopvang” en “buitenschoolse opvang” bevestigen overigens dat de overheid kinderen beschouwt als een obstakel voor “het ontplooien van de arbeidsmarkt” waarvoor een “oplossing” gezocht moet worden. Met als gevolg dat het huidige klimaat in Nederland er een is van minachting voor die moeder die er voor kiest om haar kinderen de zo nodige aandacht te geven door zich niet te storten in die compleet overspannen arbeidsgekte.

Ik las ergens een opsomming van de doelstellingen van de communisten. Omdat deze goddelozen in dienst staan van de satan voeren zij dus het beleid van de satan uit. Enkele punten uit dit communistische/satanische beleid zijn:

Hoe bereikt het socialisme in Nederland deze doelstellingen? Dat gaat in grote lijnen zo in zijn werk:

Even een opmerking over de Narnia boeken van C.S. Lewis en de “Lord of the rings” trilogie van J.R.R. Tolkien: uit een getuigenis van een ex-occultist/heks bleek dat heksen voordat ze worden ingewijd verplicht zijn om deze boeken te lezen! Hoe dramatisch is het daarom dat ook christenen hun kinderen met dit occulte vergif in aanraking (laten) brengen en zelfs menen dat er een “christelijke” boodschap in zit! De arme kinderen.

Het moge duidelijk zijn dat ons doodzieke landje ondertussen al compleet is overgeleverd aan deze terreur van het socialisme, de aangepaste vorm van het communisme. De satanisten die de wereldeconomie in dienst van de satan manipuleren en misbruiken werken er naar toe dat de grote massa uiteindelijk zal zijn onderworpen aan hun tirannie. Dat zal dus wel een totaal gehersenspoelde massa zijn.

Wie nu overigens denkt dat deze ontwrichting van het gezin zijn oorsprong heeft in het al genoemde communisme zit er dik naast. Al ruim voor het begin van de negentiende eeuw dook er een geschrift op dat later bekend werd als “De Protocollen van de wijzen van Sion”. De vraag door wie dit ooit werd geschreven is in dit verband totaal niet interessant. Het is echter een vaststaand feit dat de erin beschreven plannen al ver voor onze huidige samenleving in omloop waren. Een feit is in ieder geval dat de bedenkers ervan een stel compleet verknipte geesten waren die in dienst van de satan stonden. Er stond namelijk o.a. in te lezen dat men “de familiebanden en haar christelijke opvoedende invloed” wilde vernietigen!! Zoals in het voorgaande al is aangetoond lopen de hedendaagse opvolgers en soortgenoten van deze duivelaanbidders zich nu het vuur uit de sloffen om deze satanische plannen uit te voeren. De samenleving zoals die nu is, is dan ook grotendeels het resultaat van de uitvoering van de plannen van de satan, inclusief de totaal overspannen arbeidsgekte die door de satan wordt gebruikt om de kinderen in zijn greep te krijgen. Er bestaat verder een handboek voor onderwijzend personeel dat in opdracht van de Verenigde Naties is uitgegeven en waarin de zojuist genoemde plannen overduidelijk handen en voeten krijgen. Het is eens te meer een keiharde aanwijzing dat de V.N. het voortbrengsel zijn van dezelfde satanische club die ook de “De Protocollen van de wijzen van Sion” heeft geschreven. Dit fragment van het bedoelde handboek spreekt boekdelen. Vrij vertaald kun je er o.a. lezen: “Voor de kinderopvang of de peuterschool is een belangrijke taak weggelegd bij de opvoeding van het kind. Niet alleen kunnen de vele fouten in de opvoeding door de ouders gecorrigeerd worden......”. Fouten?? Welnee. Ook dit is een voorbeeld van de onbeschoftheid waarmee kinderen al op jonge leeftijd welbewust worden vergiftigd door de handlangers van de satan!

In dit zieke klimaat wordt ook, het was te verwachten, de ziekelijke leugen verkondigd dat de zogenaamde “hoger opgeleiden” meer beschaving zouden kennen, veel intelligenter zouden zijn en/of een hogere waardering verdienen dan de “lager opgeleiden”. Waarmee in één haal die “lager opgeleiden” als het overtollige restafval van de moderne maatschappij over de rand worden geveegd. Let op: deze misleiding wordt opzettelijk en zeer bewust tot een algemeen aanvaarde maatstaf verheven! Het voorgaande heeft echter laten zien dat een zondaar ondanks zijn/haar hoge maatschappelijke positie en “hoge” opleiding gewoon een ordinaire zondaar is en blijft. Een waarheid die bijna dagelijks wordt bevestigd is immers: hoe groter geest, hoe groter beest! Daar verandert ook een dure stropdas totaal niets aan dus blijft het een hardnekkige zondaar die zo weinig mogelijk tijd wenst te verdoen met aandacht te geven aan de eigen kinderen (omdat ze de carrière alleen maar in de weg staan) en die al helemaal niet lastig gevallen wenst te worden met het evangelie van Jezus Christus. Door deze heidense mentaliteit “beschaving” te noemen heeft men die eigen beschaving in werkelijkheid tot een bespotting gemaakt. De hel zit al barstensvol met dit soort zondaren, die zich nu overigens stuk voor stuk bekeerd hebben maar het zal ze niet meer helpen. Ze waren er te laat mee!

Dit doet me terugdenken aan een TV programma waarin destijds een man van rond de vijftig werd geïnterviewd die in het ziekenhuisbed zijn overbezette leven lag te overdenken. Zijn werk was zijn leven geweest maar nu hij er zo hulpeloos en zwaar ziek bijlag had hij eindelijk de tijd om al zijn fouten te overdenken. Met berouw in zijn stem gaf hij toe dat hij zijn vrouw en kinderen veel te weinig aandacht had gegeven. Waarop hij het vaste besluit nam om zijn leven te beteren zodra hij weer thuis zou komen. Nog geen twee weken later was hij dood.

Het drama compleet.

Deze kinderroof wordt vol overgave mogelijk gemaakt door een goddeloze regering die de plannen van de satan om de jeugd in zijn greep te krijgen slaafs uitwerkt en in praktijk brengt. Een regering die, na zich in opdracht van de satan jarenlang te hebben ingespannen voor het ontwrichten van de “traditionele waarden”, schijnbaar pogingen doet om de restanten van die verloren normen en waarden weer uit de goot op te vissen.
Dit laatste is echter niets anders dan een zoveelste masker waarachter de mensenmoorder van den beginne zich schuilhoudt. Want de uiteindelijke resultaten van dit gemaskeerde drama zijn dat hele generaties kinderen:

  1. In de eerste plaats opgroeien met de wetenschap dat hun ouders “belangrijker” dingen aan hun hoofd hadden dan tijd vrij te maken voor hun tijdrovende(!) opvoeding. Met alle fatale gevolgen voor hun geestelijke gezondheid.
  2. In de situatie zijn terechtgekomen die we in Openbaring 8:7 lezen: “En de eerste (engel) blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde”.

En met dit groene gras worden de kinderen bedoeld. Dit verbranden beeldt uit dat ze weerloos zijn geworden tegenover de demonische en occulte zondvloed. Een zondvloed die ook door o.a. de Harry Potter rage hun denken heeft kunnen brengen onder een occulte en dus satanische invloed. Dat gaat ook op voor die kinderen die door de terreur van een ik-gerichte, zondige maatschappij zijn opgeofferd aan de idealen van een kleine groep satanisten die door het steeds verder uitbreiden van hun economische en politieke macht de (wereld)bevolking in hun greep hebben weten te krijgen. En dan te bedenken dat massa's ouders daar zelf aan hebben meegewerkt door hun hebzucht, hun eergevoel, het persé moeten bezitten van een eigen huis en hun jacht naar een “succesvolle” carrière. Zoals de titel van deze pagina al doet vermoeden zullen zij het, eenmaal staande tegenover de Hemelse Rechter, ontzettend moeilijk krijgen.

Wat Harry Potter betreft nog even het volgende: de waarschuwingen tegen deze welbewuste betovering van de jeugd worden nogal eens afgedaan als overdreven gezeur, met als argument dat het allemaal toch “slechts fantasie” is. Satanist Anton Lavey, auteur van de “Satanic Bible” en stichter van de satanskerk, dacht daar echter heel anders over. Hij schreef namelijk over fantasie als een “magisch wapen” in het satanisme. In het boek “The Satanic Rituals” schreef hij bijvoorbeeld: “Fantasie speelt een belangrijke rol in elk religieus programma, want de subjectieve geest staat minder kritisch tegenover de kwaliteit van het voedsel dan tegenover de smaak ervan... Dus wordt fantasie gebruikt als een magisch wapen (in het satanisme). De satanist houdt een magazijn in stand met erkende fantasieën, bijeengebracht uit alle culturen en uit alle eeuwen.”
Conclusie: fantasie wordt welbewust door de satan gebruikt om te misleiden en te hersenspoelen. Ook de zogenaamd “onschuldige” fantasie van Harry Potter.

De pedagogische tik in de ban.

We leven inderdaad in een absoluut idiote tijd. Een tijd waarin de afgod van de economie, Mammon genaamd, de “moderne” mens steeds meer geboden en voorschriften oplegt die hoe langer hoe meer van Gods normen afwijken. En ook een tijd waarin het hebben van kinderen als een last wordt gezien. Een last die al vele carrièreplannen in de war heeft gegooid doordat er onbedoeld een kind in aantocht bleek te zijn. En als die kinderen er eenmaal zijn valt het voorwaar niet mee om hun aanwezigheid “in te plannen” in de dagelijks overvolle agenda. Voor zover ze niet in de kinderopvang of de buitenschoolse opvang gedumpt kunnen worden zullen de ouders dus zelf iets van die opvoeding moeten maken, wat maar al te vaak als een tijdrovende kwelling wordt ervaren. Dat er door deze verdorven mentaliteit van dat opvoeden niet veel terechtkomt is hierboven al gebleken. In een maatschappij waarin de in het voorgaande al aangehaalde explosief groeiende wetteloosheid steeds meer de “norm” is geworden heeft vooral de afwezigheid van een fatsoenlijke opvoeding zijn sporen achtergelaten.
Bovendien blijken “de hoeders van de samenleving” nu ook hun klauwen uit te willen strekken naar de manier waarop ouders (die er tenminste zelf nog de tijd voor willen nemen) de opvoeding van hun kinderen aanpakken. Die kinderen, zo luidt de vrome preek van deze wolven, worden veel te vaak mishandeld door ouders die hun onwillige kinderen met een tik of een stevige afstraffing tot de orde roepen. Dat er in Nederland kindermishandeling voorkomt is helaas een feit. Daarvan zijn beslist gruwelijke voorbeelden bekend maar.... de zieke geesten die daar werk van zeggen te willen maken wensen echter niet het verschil te erkennen tussen mishandeling en gezonde tucht!! Ik las zelfs ergens dat kindermishandeling allang is verboden in het Wetboek van Strafrecht. Die kindermishandeling was dus al wettelijk geregeld en daarom gaat het daar dan ook helemaal niet over. Een overheid die bovendien al jaren terug wettelijk heeft geregeld dat ongeboren kinderen op grote schaal vermoord mogen worden (we hebben het nu over abortus) heeft geen enkele geloofwaardige poot om op te staan zodra zij zichzelf opwerpt als de “verlosser van het kinderleed”. Want dat kinderleed interesseert deze handlangers van de hel totaal niet, getuige de wettelijk geregelde massamoord op ongeboren kinderen!! Abortus is trouwens (maar dat mochten wij eigenlijk helemaal niet weten) een wapen dat door de satanisten van deze wereld (lees: het Vaticaan, alle regeringen, natuur- en milieuactivisten zoals Greenpeace, WWF en al hun occulte soortgenoten) wordt ingezet tegen de “overbevolking” van deze wereld. Om “Moeder Aarde” van een vermeende ondergang te redden. Deze “Moeder Aarde” is voor zojuist genoemde griezels niet zomaar een vaag begrip maar zij wordt werkelijk al de moedergodin vereerd!! Juist, dus zover is deze wereld ondertussen al afgezakt naar een in de bijbel al voorspelde en voorheen ongekende staat van wetteloosheid, goddeloosheid en occultisme. Uiteraard is natuurbescherming op zichzelf niet verkeerd maar waar o.a. de genoemde organisaties zich schuldig aan maken is dat zij de schepping eren maar de Schepper ervan haten. Dit soort “natuurbescherming” is gegarandeerd gedoemd te mislukken. Want, zoals ik ergens anders op deze site al eens schreef: een wereld zonder de Schepper van het leven is absoluut geprogrammeerd voor zelfvernietiging!! De Schepper is zelf overigens bezig met het herstel van de schepping (“Zie, Ik maak alle dingen nieuw”) dus wie gehoorzaam is aan onze Schepper (Jezus Christus) is de beste natuurbeschermer.

Ondertussen is door de Tweede Kamer een wet goedgekeurd die nu ook met het “ouderlijk tuchtigingsrecht” afrekent. De voorgewende (en dus valse) motivatie voor deze wetteloze wet luidt: “Preventie van kindermishandeling is onbegonnen werk, zolang we het alledaagse geweld als opvoedingsmiddel blijven accepteren en toepassen”. Als ik deze motivatie lees hoor ik op de achtergrond een slang mee sissen. Want het mag dan wel humaan klinken het is wel degelijk bedacht in de hel. Het komt er in ieder geval op neer dat de pedagogische tik strafbaar is gemaakt. Dat is het begin van het einde. En Jan Kweetnergensvan in zijn onnozelheid maar denken dat die overheid het zo geweldig goed voorheeft met de jeugd. De keiharde realiteit is echter dat dezelfde socialistische ratten die, zoals hierboven al is aangetoond, de kinderen bij de (christelijke) ouders vandaan slepen om ze te kunnen hersenspoelen (= herprogrammeren) tot kinderen der wetteloosheid nu ook met deze sluwe list weer een extra wapen in handen hebben waarmee zij hun opdrachtgever, de satan, van dienst zijn. En die satan heeft geen boodschap aan wat de bijbel hierover zegt, in bijvoorbeeld Spreuken 29:15: “Roede en bestraffing geven wijsheid, maar een aan zichzelf overgelaten knaap maakt zijn moeder te schande”. Het onderstreepte deel van deze tekst beschrijft in een paar woorden heel treffend het wetteloze gedrag van de jeugd zoals dat in het voorgaande al aan de orde is geweest. Wie daarentegen met roede en bestraffing is opgevoed is voor de listen van de satan veel minder kwetsbaar en daarvan is de satan mieters goed op de hoogte. Hij weet namelijk dat kinderen die op de door God zelf bevolen wijze worden getuchtigd, als tenminste hun (ongehoorzame) gedrag daartoe aanleiding geeft, hun grenzen leren kennen. Met andere woorden: ze hebben geleerd wat goed en kwaad is en hebben geleerd wat wijsheid is, zoals we dat in Spreuken 29:15 konden lezen. Over die wijsheid zegt Spreuken 2:10-13: “Want de wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn; Bedachtzaamheid zal over u waken, verstandigheid zal u behoeden, om u te redden van de boze weg, van de man die verkeerde dingen spreekt, van hen die de rechte paden verlaten, om op duistere wegen te gaan”.

We blijven nog even bij het boek Spreuken want in Spreuken 23:13 vinden we: “Onthoud de tucht niet aan de knaap; slaat gij hem met de stok, hij sterft er niet van; Gij slaat hem wel met de stok, maar redt zijn leven van het dodenrijk”. Juist omdat de satan zoveel mogelijk mensen in het dodenrijk wil krijgen dient deze wetteloze wet (die hij zelf heeft bedacht) ertoe om die noodzakelijke tucht uit te bannen. Want de satan vreest het Woord van God en zal daarom alles in het werk stellen om het Woord van God en de heilzame invloed ervan uit de samenleving weg te slopen. Want het gevolg daarvan is dat o.a. door het verbieden van de pedagogische tik (onder het voorwendsel van het “terugdringen van kindermishandeling”) in werkelijkheid de komende generaties worden overgeleverd aan het dodenrijk. Kijk, en dát is nu echt kindermishandeling! De satan draait dus alles om zodat de soms broodnodige harde aanpak al bij voorbaat tot kindermishandeling wordt gerekend. Terugkijkend op mijn eigen jeugd geef ik toe dat ik ook wel eens een flinke afstraffing heb ondergaan maar doordat ik telkens weer diep in mijn hart wist dat de bestraffing door pa of moe terecht was heb ik daar nooit een rotgevoel aan overgehouden. Zelfs als ik zag dat pa of moe de zelfbeheersing even verloor wist ik dondersgoed dat ze toch gelijk hadden! Het heeft me juist geleerd waar de grenzen liggen die ieder mens behoort te kennen. En precies die grenzen zijn door de economische terreur en de terreur van de Mammon aan het vervagen. Het is verder een teken aan de wand dat een wet als deze er uitgerekend in deze tijd van toenemende wetteloosheid doorgedrukt wordt. Het sluit namelijk naadloos aan bij alle andere in dit land al toegepaste methoden om kinderen te verleiden tot zonde, want dat is nu precies waar het hier over gaat! Voor de zieke geesten die zich hieraan schuldig maken had Jezus de volgende boodschap klaarliggen in Matth. 18:6: “Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee”.

Ik gooi er nu even iets tussendoor dat op het voorgaande aansluit. Op 16 september 2009 volgde ik namelijk een discussie in het TV programma Pauw & Witteman waarin een voorganger onder vuur werd genomen die, wellicht inclusief enige schoonheidsfoutjes, een oprecht pleidooi had gehouden voor de gezonde, onmisbare en bijbelse tucht. Zoals te verwachten was hadden de sluwe jongens van dit onzinnige praatprogramma de bedoelde voorganger uitgenodigd om hem te kunnen afbranden. En om dit vuile werk op te knappen hadden zij, zo hoorde ik één van hen toegeven, ene Jan van den Bosch uitgenodigd. Jawel: die bekende Jan van den Bosch die ooit, toen de Evangelische Omroep het evangelie nog bracht, het gezicht van de EO was. Ondertussen echter zijn zowel hij als de EO geestelijk aan lagerwal geraakt. Over dit verval van de EO heb ik op een andere pagina van deze site al uitgebreid geschreven. Jan van den Bosch komt nu aan de beurt.
Meneer van den Bosch heeft in de afgelopen jaren gemeend zich nuttig te moeten maken voor het verderfelijke “evangelie” van de occultist Robert Schuller, over wie ik al ergens schreef: de man van de glazen kathedraal, die waarschijnlijk jarenlang met een oversized schoenlepel in de mond heeft geslapen om zijn allesoverheersende misselijk makende grijns in de plooi te kunnen houden. Overigens is hij wel degelijk een 33e graad Vrijmetselaar, wat kortweg betekent dat de satan zijn god is! Het “evangelie” dat hij jarenlang bracht in zijn Hour of Power TV programma's is 100% humanisme en 0% evangelie. Einde citaat. Dat meneer van den Bosch door zijn jarenlange inspanningen voor deze Hour of Power TV programma's nu duidelijk niet meer weet wat de bijbel heeft te zeggen over de noodzakelijke tucht en opvoeding was aan zijn ongeloofwaardige geleuter goed te merken. Ik wil daar slechts aan toevoegen wat de apostel Paulus schreef in Gal. 1:8: “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!” Je in te zetten voor het zeer afwijkende “evangelie” van occultist Schuller is dus een gevaarlijke bezigheid en roept een vloek af over wie zich hieraan schuldig maakt! Is dat duidelijk, meneer van den Bosch?

Voor wie dit nu nog niet duidelijk genoeg mocht zijn Helaas! Deze video afspelen is niet mogelijk. is het beslist aan te bevelen om het hiernaast staande videofragment eens te bekijken. Want de informatie over meneer Schuller die daarin door prof. Walter Veith bij elkaar is gezocht is zeer duidelijk over de duistere achtergrond van deze duivelse evangelievervalser.

Terugkomend op het onderwerp van deze pagina laat ik, om de belabberde bijbelkennis van meneer van den Bosch weer enigszins in vorm te krijgen, hem nu meteen maar even weten wat de bijbel hier over te zeggen heeft in, bijvoorbeeld, Hebr. 12:6-11: “Want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen. Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven? Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.” Rest mij nog om mee te delen dat dit soort discussies waarin mensen, zoals de genoemde voorganger, onder vuur liggen omdat zij de bijbel durven laten spreken uitsluitend dienen om de aandacht af te leiden van het demonische spel waaraan de overheid/overheden zich schuldig maken. Maar God is er getuige van. En dát zullen ze weten!

Door vrijheid aan de ketting gelegd.

Terug naar ons eigenlijke onderwerp. Het zijn deze kleinen over wie Jezus sprak in Matth. 18:6 die maar al te vaak niet welkom zijn, doordat de carrière van pa en/of moe belangrijker wordt gevonden óf die vervolgens als een ongepland blok aan het been getolereerd worden en goed zijn voor de kinderopvang/buitenschoolse opvang óf pas op het toneel mogen verschijnen als de carrière van pa en/of moe zijn glans begint te verliezen (niets is hier blijvend!!). Massa's duur speelgoed kunnen deze werkelijke kindermishandeling absoluut niet compenseren.

De satan heeft het voor elkaar gekregen dat massa's kinderen door dit alles een valse start maken. Een valse start met als doel:

De situatie is nu dat er ondertussen al een hele generatie is opgegroeid die zelf geen opvoeding van betekenis heeft gehad en zodoende de “vrijheid” heeft gesmaakt van een normloze samenleving. Een samenleving die bovendien door deze “vrijheid” meer en meer onze Schepper weghoont. Een “vrijheid” die nu al een normloze generatie heeft afgeleverd waarbinnen meerdere vormen van kindermishandeling voorkomen. Een “vrijheid” die nu via een wetteloze wet hetgeen van de opvoeding nog was overgebleven nog verder de vernieling in zal helpen.

Waarom gaat het hier om een wetteloze wet? Omdat het een wet is waar Gods wet niet in terug te vinden is, een goddeloze wet die de noodzakelijke en onmisbare vormen van tucht verbiedt en door de satan is bedacht.
En zo is de kring weer rond. De bedrieglijke vrijheid van de voor zichzelf levende mens heeft slechts bandeloosheid voortgebracht én een overheid die deze bandeloosheid aan banden zegt te willen leggen door uitgerekend de gezonde tucht te gaan verbieden, waardoor die bandeloosheid juist nog verder zal toenemen. Onder het mom van “bestrijding van kindermishandeling” wordt die kindermishandeling juist op een sluwe en satanische wijze gelegaliseerd. Het resultaat is namelijk dat de van alle normen en waarden vervreemde opgroeiende generatie juist daardoor een makkelijke prooi zal worden van een duivel die allang handenwrijvend klaarstond om deze losgeslagen jongeren door zonde en wetteloosheid aan de ketting te leggen. Wie aan die ketting vastzit en zich niet alsnog tot Jezus Christus bekeert, zal terechtkomen in het dodenrijk. En geef nu eens een eerlijk antwoord op deze vraag: “Was dát nou de vrijheid die men dacht te verkrijgen??”

Ouders: ga zo door als u zich schuldig heeft gemaakt aan één of meer van de op deze pagina genoemde misdaden tegen uw kind(eren) en u zult gegarandeerd eenmaal met knikkende knieën en met het schaamrood op de kaken tegenover de Hemelse Rechter staan.
Of.... beter uw leven en laat u niet langer meeslepen in die golf van wetteloosheid/hebzucht/eerzucht/kindermishandeling. Want wie daar willens en wetens in blijft volharden zal ooit veel meer om zijn/haar nek gehangen krijgen dan slechts een molensteen!

Spreuk:
Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.
Alleen een kind kan het begrijpen.
(naar Matthéüs 18:3)

P.S.
Mocht je de inhoud van deze pagina op een meer conventionele manier onder de aandacht van andere belangstellenden willen brengen, wees dan zo vrij en print deze pagina.

Bronvermelding