Helaas... Hier was voorheen een Google zoekvenster geplaatst maar vanwege de vele storingsmeldingen in met name Internet Explorer is deze service nu verwijderd.
Bezoek www.adobe.com voor de nieuwste versie!

 Wat is de echte bijbel?

Op één van de andere pagina's van deze website is al uitgebreid aandacht besteed aan de stortvloed van bijbelvervalsingen die, als reactie op de Reformatie, vanaf de zestiende eeuw door het Vaticaan en zijn handlangers in de strijd zijn geworpen om ook langs die weg het evangelie te kunnen verdraaien. Op die pagina (De Nederlandse Bijbel Vervalsing) is de situatie in grote lijnen samengevat in een opsomming die ik voor de volledigheid ook op deze pagina heb geplaatst. Ook in de begeleidende video van 12 minuten worden door Kent Hovind de gebeurtenissen rond deze aanval op het evangelie van Jezus Christus samengevat. Uiteraard loopt zijn verhaal niet volledig parallel aan mijn eigen opsomming maar de bedoeling van deze combinatie is dan ook voornamelijk dat ze elkaar aanvullen. Waar het op aankomt is dat het je duidelijk zal worden welke de echte bijbel is en welke de vervalsingen. Uiteraard is daarover door de handlangers van het Vaticaan (lees: de Jezuïeten in al hun vermommingen) al een stortvloed aan desinformatie de wereld in geholpen met het doel de echte bijbel weg te honen en om die o.a. af te doen als “ouderwets” en daarom moeilijk leesbaar. Wel, je voelde het natuurlijk al aan je kouwe theewater dus hier komt de oplossing van dit raadsel: de bijbel die het meest wordt aangevallen is dus de echte bijbel! Het principe is namelijk heel simpel: dat wat door de satan het meest wordt gehoond en gehaat is altijd de waarheid. En die waarheid vinden wij in dit geval in de Statenvertaling. Én in de Engelse King James bijbel. Want dat is de bijbel waarvoor Kent Hovind hier, op de van hem bekende wijze, in de bres springt. Waarmee overigens niet is gezegd dat deze twee bijbels de enigen in hun soort zijn. Want uitgezonderd de Douay Rheims bijbel en de Vulgaat is iedere bijbel die voor de late jaren 1800 is uitgegeven gelijkwaardig aan de King James bijbel! Dan hebben wij het bijvoorbeeld over:

Mocht je nog in de waan leven dat de corrupte bijbels van de roomse kerk de enig overgebleven bijbelversies waren dan weet je dankzij deze opsomming nu wel beter. Wie overigens de twee alinea's verderop staande opsomming met kromme tenen zal zitten lezen omdat hij/zij vindt dat zijn/haar “heilige” roomse kerk hierin door de modder wordt gesleept moet zich nog even inhouden. Want het wordt nog erger. Wie namelijk als brave Katholiek denkt dat hij in zijn onschuld Maria vereert als “de moeder des Heren” aanbidt in werkelijkheid de satan. De uitleg is deze: in het occultisme/satanisme kent men het begrip: de androgyne god. Dat is een “god” die zowel mannelijk als vrouwelijk is. Wat door het Vaticaan (= een bolwerk van het satanisme) dan ook zorgvuldig voor iedere doordeweekse Rooms Katholiek verborgen wordt gehouden is het feit dat zijn/haar verering van “Maria” in werkelijkheid 100% satanisme is. Omdat de “Maria” van het Vaticaan in werkelijkheid de satan zelf is in zijn vrouwelijke vorm! Ja inderdaad: dat is pas schrikken!! Diezelfde rol werd overigens in het grijze verleden door de tovenares Semiramis vervuld. In het Oude Testament wordt zij verder nog genoemd als de hemelkoningin (die door het afvallige volk Israël telkens weer driftig werd vereerd) en in het Nieuwe Testament komen we haar in Hand. 19:33-34 weer tegen als “de Artemis der Efeziërs”. Ondertussen heeft de roomse religie haar een andere jurk aangetrokken en voert ze nu dus als “Maria” de stoet van miljoenen verloren zielen aan, die als gevolg van dit vermomde satanisme hun bestemming in de hel zullen vinden. Wij hebben het hier dan ook over een drama van gigantische omvang. Dit gore satanisme is, en ik hoop dat dit nu toch echt tot je begint door te dringen, de drijvende kracht achter de strijd tegen het evangelie, een strijd die ook wordt gestreden met behulp van massa's bijbelvervalsingen.

In deze opeenvolgende bijbelvervalsingen wordt systematisch de identiteit van Jezus weg vertaald. Hij mag daarin dus niet Gods Zoon zijn. Of Hij is slechts een van de “verlichte” profeten, zodat Hij op dezelfde plank wordt gezet als ene Mohammed of Boeddha of welke andere mislukte klutsprofeet al die verloren zondaren ook maar bedacht mogen hebben. Dat Jezus Christus de enige weg tot de Vader is wil men dan ook niet horen. De echte bijbel is daarentegen duidelijk genoeg over Jezus' identiteit. Dit feit is een gruwel voor al deze vijanden van het evangelie. En ook dat Jezus bijvoorbeeld in Matth. 28:18 tegen Zijn discipelen heeft gezegd: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” wordt dus hondsbrutaal genegeerd. In september 2009 kruiste geheel onverwacht een bevestiging van dit laatste mijn pad. Het betrof een groot Mariabeeld dat in een vitrine was opgesteld in het museum van Schokland, het voormalige eiland in de Zuiderzee dat zich nu binnen de grenzen van de Noordoostpolder bevindt. Ernaast stond een bordje waarop een gebed tot Maria stond te lezen. De Schokkers hadden destijds naast de visserij en het beroven van andere schippers kennelijk ook nog tijd voor wat religie. Maar goed, als men geregeld het kleine eiland ziet onderlopen tijdens de zware stormen wil men, om de (nog droge) huid van een gewisse verdrinkingsdood te redden, maar al te graag de toevlucht nemen tot een bovennatuurlijke kracht. Die kracht bleek voor het Rooms Katholieke deel van de Schokkers (het zat er aan te komen) Maria te zijn. Uiteraard niet wetend wie deze “Maria” in werkelijkheid voorstelt was dit hun gebed. Een gebed dat als een restant van zoveel doodsnood in de vitrine van het Schokker museum aan kwadere tijden herinnerde. Getroffen door deze bevestiging maakte ik zonder dralen de foto die je zojuist hebt kunnen bewonderen. Daarin heb ik de demonische Godslastering waar ik op doel dik onderstreept. Het vereist, dacht ik, niet echt veel geestelijk inzicht om te beseffen dat de bewering in dit gebed: “Gij zijt immers de machtigste na God” een regelrechte ontkenning is van de positie die onze enige Verlosser, Jezus Christus, bekleedt. Het satanisme, vermomd als de Rooms Katholieke religie, veegt Jezus hier echter aan de kant en plaatst de satan (Maria) op Jezus' positie. Bij een volgend bezoek aan het genoemde museum stelde ik overigens vast dat het bewuste Mariabeeld, inclusief het gebed aan de satan, was verwijderd.

Dus lezer: krijg je nu door waar de pijlen van de satan op zijn gericht wanneer hij telkens een nieuwe bijbelvervalsing op de markt slingert? Houd dat in gedachten bij het lezen van de hierboven al aangekondigde opsomming en bij het luisteren naar de Nederlands ondertitelde samenvatting van Kent Hovind, in het geval je hem nog niet aan het woord hebt gelaten.

 1. Om te beginnen volgt hier de Nederlandse vertaling van een citaat uit het Engelstalige boek “If The Foundations Be Destroyed”, geschreven door Charles Salliby, waarin al meteen duidelijk wordt gemaakt waar de wortels liggen van de hedendaagse bijbelvervalsingen.
  Citaat: De man die wellicht de meeste moeite heeft gedaan om de Schrift te vermengen met het Gnosticisme was Origenes (185-254 A.D.). Bovendien heeft niemand, tot zijn schande moet dit gezegd worden, ooit meer afvallige leringen verdedigd die uiteindelijk een permanente plaats in de geschiedenis kregen dan hij deed. Desondanks kan zijn invloed op het christendom, vanaf zijn tijd tot aan de onze, maar nauwelijks in woorden gevat worden. Niet alleen trokken zijn ideeën voor altijd de aandacht van de Rooms Katholieke kerk, ook bijna alle Protestantse geleerden van deze eeuw zijn beïnvloed door de kracht van 's mans ideeën. Terwijl zijn genialiteit en inzicht in de Schriften buitengewoon waren, maakte zijn voorkeur voor Gnosticisme, Platonisme, Mystiek en de vroege ketterijen hem allesbehalve tot een betrouwbare leider of leraar. Zijn leringen waren weerzinwekkend. Ofschoon hij wordt beschouwd als de grootste theoloog van de derde eeuw, leerde hij dat sterren een ziel hebben, dat demonen gered zullen worden en leerde hij dwalingen als het vagevuur en de transsubstantiatie. Hij leerde eveneens (door zijn toepassing van de Griekse wijsbegeerte) dat Jezus was geschapen en niet van eeuwigheid God was. Geen wonder dat deze man ooit heeft beweerd: de Schriften zijn van weinig nut voor hen die ze begrijpen zoals ze zijn bedoeld.
  Origenes veranderde opzettelijk de Schriften om ze met zijn eigen verwarrende filosofie overeen te laten komen en zodoende heeft hij veel van de verwijderde teksten op zijn geweten die wij nu in de moderne bijbelvertalingen missen. Het was deze Origenes die Hiëronymus (ca. 340-420 A.D.) zwaar heeft beïnvloed, welke laatste de Latijnse Vulgaat heeft vertaald, die tijdens het Concilie van Trent in 1546 tot de officiële bijbel van de Rooms Katholieke kerk werd verheven.
  Einde citaat.
  Die Vulgaat werd dus door Hiëronymus naar het Latijn vertaald vanuit, jazeker, de gnostische manuscripten die door Origenes waren “aangepast”. Waaronder het manuscript dat later bekend werd als de Codex Vaticanus evenals overigens de Codex Alexandrinus.
 2. Tijdens het concilie van Trente (1545-1563) werd besloten om de protestantse bijbel te bestrijden door een stortvloed aan valse vertalingen te produceren. De Jezuïeten hebben sindsdien in de uitvoering daarvan een grote rol gespeeld.
 3. In 1866 liet paus Pius IX weten dat hij (protestantse) bijbelgenootschappen als een plaag beschouwde die met alle beschikbare middelen bestreden moest worden.
 4. Een kleine 30 jaar later verklaarde paus Leo XIII dat iedere bijbel die in de omgangstaal was gedrukt streng verboden was.
 5. Ondertussen is de situatie dat door diverse bijbelgenootschappen “bijbels” geproduceerd worden die de goedkeuring van de rooms katholieke kerk hebben gekregen, precies zoals dat tijdens het concilie van Trente al was gepland.
 6. Over de American Bible Society las ik dat 50-60% van het personeel, inclusief enkele directieleden, rooms katholiek is. Het zat er dus dik in dat deze gladde jongens ondertussen ook al een stevige greep hebben gekregen op tal van andere bijbelgenootschappen. Het resultaat daarvan is het nu volgende:
 7. Door het jarenlang infiltreren van de niet roomse bijbelgenootschappen is het de corrupte breinen van het Vaticaan gelukt om de wereld te overspoelen met een lading bijbelvertalingen die stuk voor stuk zijn gebaseerd op de aangepaste en dus corrupte roomse manuscripten. Daar komt nog bij dat door het naar eigen inzicht, smaak en voorkeur “vertalen” de inhoud van deze “bijbels” stapsgewijs aanvaardbaar wordt gemaakt voor de roomse kerk, wat dus de uitvoering is van het plan dat bij punt 2 is genoemd. Tijdens en vanaf de 19e eeuw werd dit naar eigen inzicht en religieuze voorkeur “vertalen” grootschalig aangepakt. Onder andere de heren Westcott en Hort kwamen in dit verband het toneel opdraven. Deze zogenaamde Protestanten waren in werkelijkheid Jezuïeten/occultisten die de aanval openden op de bijbels die waren gebaseerd op de Textus Receptus (waaronder de Engelse King James Version en de oorspronkelijke Nederlandse Statenvertaling). Dit hervertalen werd aangeprezen alsof het zou gaan om “nieuwe wetenschappelijke inzichten”. Deze bewering moest echter dienen als rookgordijn. Dit satanische bedrog heeft namelijk niets met echte (taal)wetenschap te maken.
 8. Het uiteindelijke doel van deze vijfde colonne, die alles dat niet rooms is als een parasiet van binnenuit leegvreet, is de “oecumenische bijbelvertaling”. Dat zal een bijbel zijn die, na het jarenlang systematisch en stapsgewijs aanpassen aan de demonische en dus heidense leugenleer van het Vaticaan, het handboek van de nieuwe wereldreligie zal worden. Een religie waarin voor het evangelie van Jezus Christus geen plaats zal zijn.
 9. Wat betreft het ontstaan van de NBV heb ik, geheel in de lijn der verwachting, vastgesteld dat deze tot stand is gekomen door samenwerking tussen het Nederlands Bijbelgenootschap en (daar komt ie!) de Katholieke Bijbelstichting. De NBV is dan ook één deel van een reeks aangepaste vertalingen waarvan ik de uiteindelijke versie bij punt 8 al heb ontmaskerd als de bijbel van de antichrist.
 10. Die uiteindelijke versie zal bovendien een uiterst gestroomlijnde “bijbel” zijn. De huidige stand van zaken is ondertussen dat er uit de moderne “vertalingen” nu al zo'n 60.000 woorden zijn verwijderd. Allemaal woorden die wel in de Textus Receptus zijn te vinden.

Op de hierboven al genoemde pagina: “De Nederlandse Bijbel Vervalsing” kun je een overzicht vinden van wat er zoal met die moderne “vertalingen” mis is. Of.... als de Engelse taal geen probleem is (lees: je zult het zonder ondertiteling moeten stellen) kun je eventueel de onderstaande, veel uitgebreidere, lezing van prof. Walter Veith bekijken, met als titel: Battle of the bibles. Een lezing die net als de verkorte versie van Kent Hovind handelt over de strijd tussen de echte bijbel en de bijbelvervalsingen. Een lezing die eveneens alle beweringen die de bijbel afdoen als slechts een onbetrouwbaar boek ontmaskert. Bijzonder verhelderend! En een uitkomst voor de twijfelaars onder ons.
Een tip: als je de Engelse taal niet zo vlot kunt volgen dan is het handig om bij de getoonde teksten (er worden veel teksten geprojecteerd met een beamer) de video even in de pauzestand te zetten. Dan kun je de teksten in je eigen tempo lezen.

Bronvermelding